Warsztaty poświęcone nabyciu wiedzy o alternatywnych formach spędzania czasu wolnego, w ramach projektów pn. „Dobra Przyszłość” oraz „Dobra Przyszłość 2021-2023”
poniedziałek, 13.09.2021
Przejdź do wpisu Warsztaty poświęcone nabyciu wiedzy o alternatywnych formach spędzania czasu wolnego, w ramach projektów pn. „Dobra Przyszłość” oraz „Dobra Przyszłość 2021-2023”

W dniu 9 września 2021r. Uczestnicy dwóch projektów realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej tj. projektu pn. „Dobra Przyszłość” oraz projektu pn. „Dobra Przyszłość 2021-2023”, wzięli udział w jednodniowych wyjazdowych warsztatach poświęconych nabyciu wiedzy o alternatywnych formach spędzania czasu wolnego, połączonych z edukacją ekologiczną. Warsztaty te miały na celu rozwój Uczestników Projektów w takich obszarach jak: wiedza i rozumienie; wykorzystanie i tworzenie informacji; rozumienie siebie oraz rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów; komunikowanie i współdziałanie.

Warsztaty te zostały zorganizowane w ramach treningów kompetencji i umiejętności społecznych, których założeniem jest nabycie, przywrócenie, wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej Uczestników Projektów. Założeniem treningów jest m.in. maksymalizacja autonomii Uczestników Projektów, zdobycie przez nich własnej tożsamości, pomoc w rozwoju osobistym oraz poczucie kreacji własnego otoczenia.

W warsztatach poświęconych nabyciu wiedzy o alternatywnych formach spędzania czasu wolnego wzięli udział uczestnicy wyżej wspomnianych projektów, którymi są wychowankowie instytucjonalnej pieczy zastępczej wraz z ze swoim otoczeniem, jako że wsparcie go było niezbędne dla skutecznego wsparcia Uczestników Projektu. 

Projekty pn. „Dobra Przyszłość” i „Dobra Przyszłość 2021-2023” finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekty realizowane są w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W ramach realizacji obu projektów realizowane są różnego rodzaju usługi aktywnej integracji, których celem jest odbudowa i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu (reintegracja społeczna) lub zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego.

 

 

zobacz galerię