Projekty

Projekt „Dobra Przyszłość”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej jako jednostka realizująca na terenie Powiatu Dąbrowskiego projekt pn. „Dobra Przyszłość”, w dniu 21 lipca 2016 roku podpisała umowę o realizację tegoż projektu, który finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten dotyczy działań opisanych w 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Projekt pn. „Dobra Przyszłość” realizowany będzie na terenie Powiatu Dąbrowskiego w latach 2016 – 2018 i skierowany jest do mieszkańców Powiatu, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w pierwszej kolejności wymagający aktywizacji społecznej w tym również osób niepełnosprawnych i wychowanków zarówno instytucjonalnej jak i rodzinnej pieczy zastępczej.

Uczestnicy projektu będą mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach grupowych i spotkaniach indywidualnych w tym: z psychologiem, z prawnikiem, z doradcą zawodowym, ale również z logopedą oraz z rehabilitantem w tym z zakresu hipoterapii, rehabilitacji w wodzie i rehabilitacji ogólnej. W ramach projektu organizowane warsztaty kompetencji społecznych, rodzicielskich i coachingu oraz wiele innych działań wykorzystujących instrumenty aktywnej integracji takie jak szkolenia z informatykiem w zakresie grafiki komputerowej czy tworzenia stron internetowych.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie elementarnego systemu wspierania osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznych oraz ich otoczenia na terenie Powiatu Dąbrowskiego.

Realizator projektu zachęca wszystkie osoby, które są zainteresowane udziałem w projekcie w roku 2017 i 2018 do kontaktu
z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szpitalna 1,
33-200 Dąbrowa Tarnowska, tel. 14 642-44-15, e-mail: pcprdt@interia.pl