Orzeczenia osoby do 16 r.ż.

Orzeczenie o niepełnosprawności  dla osób poniżej 16 roku życia.

Tryb ubiegania się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności.

Orzeczenie o niepełnosprawności jest wydawane do osób , które nie ukończyły 16-sty rok życia.

Dokumenty niezbędne do złożenia w Powiatowym Zespole  ds. Orzekania o Niepełnosprawności w celu wydania orzeczenia o niepełnosprawności .

  1. Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności podpisany przez przedstawiciela ustawowego.
  2. Zaświadczenie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności  wypełnione przez lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza specjalistę, opieczętowane. Zaświadczenie jest ważne  30 dni od daty jego wystawienia !
  3. Posiadana dokumentacje medyczną , potwierdzającą aktualny stan zdrowia wnioskodawcy:

– kserokopie kart informacyjnych leczenia szpitalnego – potwierdzone ze zgodnościąz oryginałem

– kserokopię dokumentacji z poradni w których leczy się wnioskodawca, tj. poradni specjalistycznych czy poradni ogólnej ( z ostatnich 2 lat lub od ostatniego orzeczenia), potwierdzona za zgodnością z oryginałem,

– kserokopię wyników badań ( laboratoryjnych, RTG, MR,CT, audiogram spirometria, badanie pola widzenia dla osóbpowyżej 9 roku życia – perymetria , itp.) potwierdzone za zgodnością z oryginałem.

Termin składania wniosków – zgodnie z §15 ust. 1 rozporządzenia MGPiPS w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony może wystąpić z wnioskiem o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia

Czemu służy orzecznictwo o niepełnosprawności ?

Posiadane orzeczenie pozwala korzystać z następujących form pomocy, bądź uprawnień:

  • Korzystanie z ulg np. podatkowych, komunikacyjnych, zwolnienia z opłat radiowo telewizyjnych, na podstawie odrębnych przepisów
  • W zakresie rehabilitacji: np. możliwość uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, uzyskanie dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz likwidacji barier architektonicznych.
  • Nabycie uprawnień do kart parkingowych
  • W zakresie pomocy społecznej : możliwość korzystania z pomocy finansowej, usług socjalnych i opiekuńczych świadczonych przez pomoc społeczną oraz organizację pozarządowe i inne placówki.
  • Nabycie uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego.

Procedura odwołania .

Odwołanie od orzeczenia Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przysługuje do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie w terminie 14 dni od daty jego doręczenia. Odwołanie składa się za pośrednictwem Powiatowego Zespołu , który przekazuje je wraz z aktami do organu II instancji .

Dokumenty do pobrania .

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla osób poniżej 16 roku życia: Pobierz Wniosek – Link

WAŻNE:

Wszelkie dokumenty oraz wnioski można składać bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Zespołu do Spraw orzekania o Niepełnosprawności lub przesłać poczta na nasz adres. Składając osobiście w siedzibie Zespołu niepoświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów medycznych, należy mieć ze sobą również oryginały powyższej dokumentacji- do wglądu. Jeżeli dołączona do wniosku dokumentacja jest niewystarczająca do wydania orzeczenia o niepełnosprawności , stopniu niepełnosprawności lub o wskazanie do ulg i uprawnień, przewodniczący zespołu zawiadamia na piśmie osobę zainteresowaną lub przedstawiciela ustawowego o konieczności jej uzupełnienia oraz wyznacza termin złożenia brakującej dokumentacji z pouczeniem, że nieuzupełnienie jej w określonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.