Orzeczenia osoby po 16 r.ż.

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16-go roku życia.

Niezbędne dokumenty do złożenia wniosku.

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku w celu wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności :

  1. Wniosek w sprawie wydania orzeczenie o stopniu niepełnosprawności podpisany przez wnioskodawcę lub przedstawiciela ustawowego (w przypadku gdy wnioskodawca jest dziecko w wieku od 16 do 18 roku życia lub osoba ubezwłasnowolniona, co należy potwierdzić wyrokiem sądu).
  2. Zaświadczenie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności wypełnione przez lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza specjalistę. Zaświadczenie jest ważne 30 dni od daty wystawienia.
  3. Posiadana dokumentacja medyczna, potwierdzająca aktualny stan zdrowia wnioskodawcy :

– kserokopię kart informacyjnych leczenia szpitalnego – potwierdzone za zgodnością z oryginałem,
– kserokopie dokumentacji z poradni, w której leczy się wnioskodawca, tj. poradni specjalistycznych czy poradni ogólnej ( z ostatnich dwóch lat lub od ostatniego orzeczenia), potwierdzona za zgodność z oryginałem,
– kserokopie wyników badań ( laboratoryjnych , RTG,MR,CT, audiogram, pirometria, badanie pola widzenia, itp.), potwierdzone za zgodność z oryginałem

Zgodnie z §15 ust. 1 rozporządzenia MGPiPS w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony może wystąpić z wnioskiem o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.

Czemu służy orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności ?

Posiadane orzeczenie pozwala korzystać z następujących form pomocy, bądź uprawnień:

 Korzystanie z ulg np. podatkowych, komunikacyjnych, na podstawie odrębnych przepisów,

​W zakresie rehabilitacji : możliwość uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej, turnusach rehabilitacyjnych, uzyskanie dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego , likwidacja barier architektonicznych ii w komunikowaniu się,
W zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia: możliwość uzyskania odpowiedniego zatrudnienia, uczestnictwa w szkoleniu dla osób niepełnosprawnych, korzystanie z przywilejów pracowniczych określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ,Nabycie uprawnień do karty parkingowej
W zakresie pomocy społecznej: możliwość korzystania z pomocy finansowej, usług socjalnych i opiekuńczych świadczonych przez pomoc społeczna oraz organizację pozarządowe i inne placówki,
​Nabycie uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego.

Procedura odwołania .

Odwołanie od orzeczenia Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przysługuje do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie w terminie 14 dni od daty jego doręczenia. Odwołanie składa się za pośrednictwem Powiatowego Zespołu , który przekazuje je wraz z aktami do organu II instancji .

Dokumenty do pobrania .

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16-go roku życia: Pobierz Wniosek – link

WAŻNE:

Wszelkie dokumenty oraz wnioski można składać bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Zespołu do Spraw orzekania o Niepełnosprawności lub przesłać poczta na nasz adres. Składając osobiście w siedzibie Zespołu niepoświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów medycznych, należy mieć ze sobą również oryginały powyższej dokumentacji- do wglądu. Jeżeli dołączona do wniosku dokumentacja jest niewystarczająca do wydania orzeczenia o niepełnosprawności , stopniu niepełnosprawności lub o wskazanie do ulg i uprawnień, przewodniczący zespołu zawiadamia na piśmie osobę zainteresowaną lub przedstawiciela ustawowego o konieczności jej uzupełnienia oraz wyznacza termin złożenia brakującej dokumentacji z pouczeniem, że nieuzupełnienie jej w określonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.