Dobra Przyszłość

Dobra Przyszłość

 

Ogłoszenie o rekrutacji do projektu „Dobra Przyszłość” na rok 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej ogłasza rekrutację do projektu pn. „Dobra Przyszłość”. Rekrutacja trwa od 02 stycznia 2019r. do 31 stycznia 2019r.

Projekt „Dobra Przyszłość” realizowany jest w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie elementarnego systemu wspierania osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznych oraz ich otoczenia na terenie Powiatu Dąbrowskiego. Cel ten osiągnięty będzie poprzez aktywizację społeczną i zawodową mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W projekcie mogą wziąć udział osoby:

 1. osoby lub rodziny zamieszkujące na terenie Powiatu Dąbrowskiego,
 2. osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które
  w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej (m.in. osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, osoby
  z niepełnosprawnością, rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, osoby niesamodzielne itp.).

W ramach projektu realizowane będą różnorodne formy aktywizacji społeczno-zawodowej wynikające z indywidualnej diagnozy potrzeb oraz opracowanej ścieżki reintegracji, w tym wsparcie o charakterze społecznym, zawodowym, oraz zdrowotnym:

 1. treningi kompetencji i umiejętności społecznych,
 2. poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne,
 3. poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy,
 4. kursy i szkolenia,

Warunkiem przystąpienia do naboru jest:

 1. zapoznanie się z Regulaminem naboru i udziału w projekcie
 2. złożenie w terminie od 02.01.2019r – 31.01.2019r. następujących dokumentów:
 1. ankiety rekrutacyjnej, 
 2. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 3. kopii orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu) lub/i zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego rodzaj schorzenia, wydanego przez lekarza specjalistę, w przypadku osób pozostających w leczeniu z powodu występujących zaburzeń psychicznych a nie posiadających z tego tytułu orzeczenia o niepełnosprawności.

Dokumenty te będzie można pobrać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, w biurze projektu
w pokoju numer 25, lub pobrać ze strony pcprdt@interia.pl w zakładce dokumenty do pobrania.

Zgłoszenia można składać osobiście lub za pośrednictwem innych osób w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, w biurze projektu w pokoju numer 25 w godzinach od 08:00 do 15:30 lub drogą pocztową na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska.

W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby osób niż przewidywana w założeniach projektu, planowana jest kolejna tura rekrutacji.

Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, tel. 0-14 624 – 44 – 15 – osoba do kontaktów Pani Marzena Gubernat.

 Dobra Przyszłość

Rusza projekt „Dobra Przyszłość”

W dniu 27 lutego 2019 roku miało miejsce pierwsze spotkanie o charakterze organizacyjno – promocyjnym w ramach realizowanego na terenie Powiatu Dąbrowskiego projektu pn. „Dobra Przyszłość”. Projekt ten finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W roku kalendarzowym 2019 wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 18 wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie elementarnego systemu wspierania osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznych oraz ich otoczenia na terenie powiatu Dąbrowskiego

Spotkanie poprowadziła Pani Agnieszka Anioł – Głuszek Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, która wraz z Panią Marzeną Gubernat – Kierownikiem Projektu, przedstawiła zebranym cele projektu oraz zapoznała uczestników
z zasadami uczestnictwa w projekcie.

Celem spotkania było przedstawienie Uczestnikom Projektu form wsparcia oferowanych przez Realizatora Projektu w roku 2019, jak również działań zrealizowanych w latach wcześniejszych tj. w okresie od roku 2016 do roku 2018. Ponadto pracownicy Realizatora Projektu, będąc otwartymi na potrzeby Uczestników Projektu wysłuchali ich uwag po to, aby wszelkie formy wsparcia wynikały z indywidualnych potrzeb i potencjałów Uczestników Projektu a każdy Uczestnik został indywidualnie potraktowany.   

Uczestnicy projektu wezmą udział w warsztatach grupowych i spotkaniach indywidualnych ze specjalistami m.in. z zakresu psychologii, prawa, rehabilitacji. Będą mieli możliwość skorzystania z instrumentów takich jak: trening kompetencji i umiejętności społecznych, którego założeniem jest nabycie, przywrócenie, wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej czy zajęć wyrównujących braki edukacyjne, jako mechanizm przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Realizator projektu zachęca wszystkie osoby, które są zainteresowane udziałem w projekcie w latach następnych do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, tel. 14 642-44-15, mail:pcprdt@interia.plDobra Przyszłość

Uczestnicy Projektu pn. „Dobra Przyszłość” zdobywają Warszawę

W dniu 17 maja 2019r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, w ramach projektu pn. „Dobra Przyszłość” zorganizowało dla Uczestników Projektu oraz ich otoczenia trening kompetencji i umiejętności społecznych. Głównym celem tego wydarzenia było nabycie, przywrócenie i wzmocnienie kompetencji społecznych. Trening przybrał formę warsztatów w postaci jednodniowego wyjazdu, poświęconego nabyciu wiedzy o społeczeństwie. Uczestnikami byli wychowankowie rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej z terenu Powiatu Dąbrowskiego, tj. rodziny zastępcze i społeczność Jednostki Wspierającej Rodzinę w Dąbrowie Tarnowskiej.

Organizując niniejsze Warsztaty, Realizator Projektu skorzystał z zaproszenia Pana Wiesława Krajewskiego Posła Na Sejm RP do zwiedzania Sejmu.  

Na miejscu Uczestnicy Projektu spotkali się z Panem Posłem, który opowiedział o pozycji ustrojowej Sejmu czyli jego umiejscowieniu w ramach systemu władzy państwowej a następnie wszyscy udali się na spotkanie z panią przewodnik. Uczestnicy Projektu dowiedzieli się o historii i powstawaniu tego miejsca, otrzymali dwutygodnik parlamentarny pt. „Kronika Sejmowa” oraz imienny wykaz posłów aktualnej kadencji z zaznaczeniem ich miejsc na sali posiedzeń Sejmu. W trakcie zwiedzania udało się Uczestnikom Projektu zasiąść na galerii dla gości w sali posiedzeń Sejmu oraz przejść parlamentarnymi korytarzami.

Pełni wrażeń Uczestnicy Projektu oraz osoby z ich otoczenia opuścili Gmach Parlamentu aby udać się do Centrum Nauki Kopernik, gdzie w Planetarium wzięli udział w prezentacji 3D „Na skrzydłach marzeń”, co stanowiło niezwykłą przygodę z nauką i historią lotnictwa, pozwalającą szybować balonem, sterowcem i samolotem.

Trening, przewidywał również zwiedzanie Stolicy, w tym pamiątkowe zdjęcie pod pomnikiem Syrenki Warszawskiej, spacer Starym Miastem, oraz wizytę pod Pałacem Kultury.

Założeniem wyjazdu było uświadomienie Uczestnikom Projektu roli jaką odgrywają Oni w dzisiejszym świecie jak również kształtowanie postawy obywatelskiej i prowspólnotowej. Wyjazd miał przygotować Uczestników Projektu do świadomego, aktywnego, odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym, naukowym i kulturalnym, rozwijać poczucie przynależności do danej grupy społecznej, budować więzi emocjonalne między Uczestnikami Projekt, rozwijać ich wrażliwości oraz kształcić umiejętności poznawcze, rozwijać zainteresowania.

Projekt „Dobra Przyszłość” finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany jest w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.Dobra Przyszłość

Trening kompetencji i umiejętności społecznych Uczestników Projektu „Dobra Przyszłość”

Uczestnicy Projektu pn. „Dobra Przyszłość”, realizowanego w roku 2019 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej wzięli udział w kolejnych działaniach, w założeniu, których było nabycie, przywrócenie, wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej.

Tym razem, wzięli udział w jednodniowych, wyjazdowych warsztatach interpersonalnych, przeznaczonych dla osób zainteresowanych rozwojem osobistym, osób chcących zwiększyć swoją efektywność osobistą, osób chcących rozwijać swoje kompetencje społeczne.

              Założeniem warsztatów było uświadomienie Uczestnikom Projektu roli, jaką kompetencje społeczne odgrywają w dzisiejszym świecie,. Warsztaty te miały pomoc Uczestnikom Projektu w podjęciu aktywności pozwalającej rozwijać swój potencjał, doskonalić procesy komunikacji interpersonalnej.

              Uczestnicy Projektu, w trakcie warsztatów poprowadzonych przez psychologa, dowiedzieli się jak skutecznie zwiększyć swoją efektywność w codziennych działaniach, jakie umiejętności są im potrzebne, aby skutecznie realizować swoje cele, jaką rolę pełnią
w grupie/zespole. Nabyli umiejętności samodzielnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych, efektywnego zarządzania sobą w czasie, budowania precyzyjnych i jasnych komunikatów, skutecznego współdziałania w grupie i zespole.

Warsztaty odbyły się w ośrodku posiadającym wykwalifikowaną kadrę, bazę koni rekreacyjnych, z której to bazy Uczestnicy Projektu mogli skorzystać po zakończonych zajęciach z psychologiem.  

Taka forma wsparcia Uczestników Projektu pn. „Dobra Przyszłość” miała na celu ułatwienie kontaktów interpersonalnych Uczestników Projektu. Pozwoliła na budowanie jedności w grupie przez nich stworzonej, co pozwoliło na wspólne rozwiązywanie problemów, twórcze myślenie i komunikację.

Projekt „Dobra Przyszłość” realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Dla wszystkich Uczestników projektu, udział w nim jest całkowicie bezpłatny.Dobra Przyszłość

Dwudniowe, wyjazdowe warsztaty zdrowotne przy wykorzystaniu leczniczych właściwości

podziemnego mikroklimatu Kopalni Soli w Bochni.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, jako realizator na terenie Powiatu Dąbrowskiego projektu pn. „Dobra Przyszłość”, w dniach 23-24 listopada 2019 roku zorganizowało w formie wyjazdowej warsztaty rehabilitacyjne przy wykorzystaniu leczniczych właściwości podziemnego mikroklimatu Kopalni Soli w Bochni.

Zorganizowane w niezwykłej solnej scenerii bocheńskiej kopalni soli warsztaty rehabilitacyjne wraz z noclegiem obejmowały szereg atrakcji łączących elementy edukacyjne i integracyjne z profilaktyką zdrowotną.

Warsztaty rehabilitacyjne wraz z noclegiem w tym wyjątkowym miejscu to szczególna forma inhalacji. Mikroklimat podziemnych komór kopalni soli w Bochni z powodzeniem wykorzystywany jest w leczeniu schorzeń układu oddechowego, astmy i alergii. Wyjątkowa czystość bakteriologiczna powietrza, stała temperatura (ok. 16˚C), wysoka wilgotność względna (ok. 80%), duża zawartość chlorku sodu oraz pierwiastków – takich jak magnez, mangan i wapń korzystnie wpływają na poprawę odporności i łagodzą objawy wielu schorzeń w tym także alergii.

Tak nietypowe warsztaty rehabilitacyjne odbywające się w godzinach wieczornych dostarczyły wszystkim uczestnikom niezapomnianych wrażeń. Ponadto w czasie pobytu  w kopalni Uczestnicy Projektu poznali fascynującą historię górnictwa, przekazaną w niezwykły sposób przez towarzyszących im całą noc przewodników. Na trasie zwiedzania kopalni uczestnicy spotkali średniowiecznych górników oraz znane postaci historyczne. Dowiedzieli się jak dawniej funkcjonował system transportowy i system wentylacji w kopalni. Poznali dawne zawody górnicze.

Nocy spędzonej w kopalni towarzyszyły dodatkowe atrakcje w postaci przejazdu podziemną kolejką, zjazdu 140 metrową zjeżdżalnią, projekcji filmu w podziemnym kinie oraz zabawy na parkiecie podziemnej dyskoteki. Do dyspozycji było także boisko sportowe, sprzęt sportowy oraz plac zabaw dla dzieci w wieku do 10 lat.

Atrakcyjność udziału w warsztatach rehabilitacyjnych przy wykorzystaniu leczniczych właściwości podziemnego mikroklimatu Kopalni Soli w Bochni podkreślał fakt, iż były one bezpłatne dla wszystkich uczestników.

Sfinansowanie Warsztatów tj. pokrycie kosztów transportu, noclegu, posiłków, biletów wstępu, zatrudnienia przewodników i rehabilitanta było możliwe dzięki finansowaniu projektu pn. „Dobra Przyszłość” przez Unię Europejską.

Projekt „Dobra Przyszłość” realizowany jest, w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Dla wszystkich Uczestników Projektu, udział w nim jest całkowicie bezpłatny.Dobra Przyszłość

Trening w zakresie prozdrowotnego trybu życia i alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

W dniach 06-08 grudnia 2019r. Uczestnicy Projektu pn. „Dobra Przyszłość”, wzięli udział w trzydniowych, wyjazdowych warsztatach terapeutycznych obejmujących zajęcia grupowe z psychologiem/pedagogiem oraz zajęcia ruchowe o charakterze rehabilitacyjnym z wykorzystaniem wód termalnych,. Warsztaty te zostały zorganizowane w ramach treningu kompetencji i umiejętności społecznych, którego założeniem jest nabycie, przywrócenie, wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej Uczestników Projektu. Założeniem treningu jest m.in. maksymalizacja autonomii Uczestników Projektu, zdobycie przez nich własnej tożsamości, pomoc w rozwoju osobistym oraz poczucie kreacji własnego otoczenia. W wyniku realizacji niniejszego treningu Uczestnicy Projektu zostali aktywizowani społecznie, nauczyli się wyrażać emocje, stanowić o sobie, zmienili swoje nastawienie do aktywności społecznej poprzez pryzmat swoich możliwości, potencjału, marzeń, pragnień i nadziei.

Warsztaty odbyły się w górskiej miejscowości, atrakcyjnej turystycznie na ternie RP – Zakopanem. Założeniem Warsztatów było m.in. wypracowanie optymalnego modelu aktywności ruchowej i prozdrowotnego stylu życia dla uczestników warsztatów
i upowszechnienie go wśród tej grupy, podniesienie świadomości dotyczącej znaczenia aktywności ruchowej i prozdrowotnego stylu życia w utrzymaniu zdrowia i dobrej kondycji fizycznej i psychicznej, propagowanie aktywnego trybu życia, aktywnego spędzania czasu wolnego i  zwiększenie dostępu do zorganizowanych i indywidualnych form spędzania czasu wolnego oraz wskazanie sposobów na podtrzymywanie sprawności i dobrego samopoczucia psychofizycznego, upowszechnienie wiedzy z zakresu odpowiednio planowanej
i kontrolowanej aktywności ruchowej. Zajęcia terapeutyczne m.in.: dotyczyły treningu asertywności i autoprezentacji, dzięki czemu uczestnicy warsztatów nauczyli się zachowań asertywnych i nabyli umiejętności tworzenia pozytywnego wizerunku.

Projekt „Dobra Przyszłość” finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Dla wszystkich Uczestników Projektu, udział w nim jest całkowicie bezpłatny.Dobra Przyszłość

Podsumowanie działań w ramach projektu pn. „Dobra Przyszłość” w roku 2019.

Projekt pn. „Dobra Przyszłość’, realizowany w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt pn. „Dobra Przyszłość” realizowany jest w okresie od 01.01.2019r. do 31.10.2021r.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie elementarnego systemu wspierania osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznych oraz ich otoczenia na terenie Powiatu Dąbrowskiego. Cel ten osiągnięty będzie poprzez aktywizację społeczną i zawodową mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W roku 2019 w projekcie uczestniczyło:

 1. 14 wychowanków przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej.
 2. 4 wychowanków przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

W ramach projektu realizowane były różnorodne formy aktywizacji społeczno-zawodowej wynikające z indywidualnej diagnozy potrzeb oraz opracowanej ścieżki reintegracji, w tym wsparcie o charakterze społecznym, zawodowym oraz zdrowotnym.

            W roku 2019 zrealizowano:

 1. Poradnictwo psychologiczne w formie spotkań indywidualnych z psychologiem
  w ilości 345 godzin – zajęcia indywidualne
 2. Trening kompetencji i umiejętności społecznych, którego założeniem jest nabycie, przywrócenie, wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej. Trening obejmował następujące moduły – Moduł I – Trening w zakresie prozdrowotnego trybu życia i alternatywnych form spędzania czasu wolnego; Moduł II – Trening kreowania własnego wizerunku w kontaktach społecznych.
 3. Poradnictwo zdrowotne w formie spotkań indywidualnych z rehabilitantem w ilości 330 godzin, w tym: z wykorzystaniem metody hydroterapii w ilości 210 godzin, z wykorzystaniem metody hipoterapii w ilości 60 godzin, z wykorzystaniem metod rehabilitacji ogólnej w ilości 60 godzin.
 4. Poradnictwo zdrowotne w formie spotkań indywidualnych z logopedą w ilości 60 godzin.
 5. Zajęcia wyrównywujące braki edukacyjne, jako mechanizm przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w ilości 600 godzin. Zajęcia obejmowały organizację i przeprowadzenie indywidualnych zajęć edukacyjnych z języka angielskiego, z matematyki, z historii, z języka polskiego oraz z chemii.
 6. Warsztaty o charakterze terapeutycznym z zakresu muzykoterapii – gra na gitarze w ilości 30 godzin.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej w ramach realizowanego na terenie Powiatu Dąbrowskiego Projektu pn. „Dobra Przyszłość” finansowanego ze środków Unii Europejskiej zorganizowało i przeprowadziło następujące działania z zakresu aktywizacji zawodowej:

 1. indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym, w łącznym wymiarze 36 godzin,
 2. kurs – w wymiarze 60 godzin lekcyjnych – przygotowujący do zdania egzaminu ECDL BASE oraz zapewnił uczestnikom kursu przystąpienie do egzaminu ECDL BASE
 3. kurs kulinarny – w wymiarze 30 godzin lekcyjnych.

Projekt „Dobra Przyszłość” finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Dla wszystkich Uczestników Projektu, udział w nim był całkowicie bezpłatny.Dobra Przyszłość

Ogłoszenie o rekrutacji do projektu „Dobra Przyszłość” na rok 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej ogłasza rekrutację do projektu pn. „Dobra Przyszłość”. Rekrutacja trwa od 02 stycznia 2020r. do 28 lutego 2020r.

Projekt „Dobra Przyszłość” realizowany jest w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie elementarnego systemu wspierania osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznych oraz ich otoczenia na terenie Powiatu Dąbrowskiego. Cel ten osiągnięty będzie poprzez aktywizację społeczną i zawodową mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W projekcie mogą wziąć udział osoby:

 1. osoby lub rodziny zamieszkujące na terenie Powiatu Dąbrowskiego,
 2. osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które
  w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej (m.in. osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, osoby
  z niepełnosprawnością, rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, osoby niesamodzielne itp.).

W ramach projektu realizowane będą różnorodne formy aktywizacji społeczno-zawodowej wynikające z indywidualnej diagnozy potrzeb oraz opracowanej ścieżki reintegracji, w tym wsparcie o charakterze społecznym, zawodowym, oraz zdrowotnym:

 1. treningi kompetencji i umiejętności społecznych,
 2. poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne,
 3. poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy,
 4. kursy i szkolenia,

Warunkiem przystąpienia do naboru jest:

 1. zapoznanie się z Regulaminem naboru i udziału w projekcie
 2. złożenie w terminie od 02 stycznia 2020r. do 28 lutego 2020r. następujących dokumentów:
 1. ankiety rekrutacyjnej, 
 2. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 3. kopii orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu) lub/i zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego rodzaj schorzenia, wydanego przez lekarza specjalistę, w przypadku osób pozostających w leczeniu z powodu występujących zaburzeń psychicznych a nie posiadających z tego tytułu orzeczenia o niepełnosprawności.

Dokumenty te będzie można pobrać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, w biurze projektu
w pokoju numer 25, lub pobrać ze strony pcprdt@interia.pl w zakładce dokumenty do pobrania.

Zgłoszenia można składać osobiście lub za pośrednictwem innych osób w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, w biurze projektu w pokoju numer 25 w godzinach od 08:00 do 15:30 lub drogą pocztową na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska.

W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby osób niż przewidywana w założeniach projektu, planowana jest kolejna tura rekrutacji.

Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, tel. 0-14 624 – 44 – 15 – osoba do kontaktów Pani Marzena Gubernat.Dobra Przyszłość

 

 

Trening kompetencji i umiejętności społecznych osób niepełnosprawnych
 w ramach projektu pn. „Dobra Przyszłość”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, będąc świadomym tego, iż trudna dla całego kraju sytuacja spowodowana pandemią koronawirusa nie pozostaje obojętna dla naszego zdrowia psychicznego, nie zaprzestał działań powadzonych w ramach projektu pn. „Dobra Przyszłość”.

W roku 2020 Uczestnikami Projektu zostały osoby niepełnosprawne, które w tym szczególnym czasie potrzebują wyjątkowego wsparcia, które pozwoli im przezwyciężyć strach wywołany możliwością zakażenia, lęk przed samotnością, lek o przyszłość.

      W tym celu, z zachowaniem wszelkich możliwych środków ostrożności, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej zorganizowało i przeprowadziło jednodniowe, wyjazdowe warsztaty interpersonalne przeznaczone dla osób zainteresowanych rozwojem osobistym, osób chcących zwiększyć swoją efektywność osobistą, chcących rozwijać swoje kompetencje społeczne. Warsztaty poprowadzone zostały przez specjalistę
z zakresu psychologii. Celem ich było m.in. rozwijanie umiejętności i postawy
w komunikowaniu się tj.: prezentowanie swoich umiejętności, słuchanie, życzliwe krytykowanie, wyrażanie swojego zdania, szanowanie innych, odnajdywanie się w grupie, wyrażanie własnych myśli, rozumienie innych, poznawanie własnej sfery uczuciowej, wyrażanie emocji, budowanie zaufania i otwartości. Rozwijanie umiejętności we współpracy i działaniu, umiejętności ciągłego uczenia się Warsztaty miały na celu wprowadzenie nastroju odprężenia i otwartości, uświadomienie uczuć, ale także przestrzeganie zasad  i granic.

Warsztaty odbyły się w ośrodku posiadającym wykwalifikowaną kadrę, bazę koni rekreacyjnych, z której to bazy Uczestnicy Projektu mogli skorzystać po zakończonych zajęciach z psychologiem.  

Taka forma wsparcia Uczestników Projektu pn. „Dobra Przyszłość” miała na celu ułatwienie kontaktów interpersonalnych Uczestników Projektu. Pozwoliła na budowanie jedności w grupie przez nich stworzonej, co pozwoliło na wspólne rozwiązywanie problemów, twórcze myślenie i komunikację.

Projekt „Dobra Przyszłość” realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Dla wszystkich Uczestników projektu, udział w nim jest całkowicie bezpłatny.Dobra Przyszłość

Coaching społeczny Uczestników Projektu pn. „Dobra Przyszłość”

            Zakażenia nowym koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowania na COVID – 19, które ze względu na swój zasięg określono mianem pandemii, są zjawiskiem nowym dla współcześnie żyjących mieszkańców Polski, w tym również dla mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego. Ta nieznana, zagrażająca zdrowiu i życiu sytuacja, której rozwój trudno przewidzieć, związana jest z szeregiem konsekwencji na poziomie indywidualnym oraz społecznym. Co więcej, sytuacja ta ma charakter szczególny, bowiem oprócz zagrożenia zdrowia i życia własnego oraz osób bliskich, wiąże się ona także z innymi obciążeniami, takimi jak przebywanie na kwarantannie, izolacja społeczna, konflikty w domu, utrata opieki.

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, chcąc wesprzeć Uczestników Projektu pn. „Dora Przyszłość” w tym trudnym czasie, zorganizował  przeprowadził dla nich coaching społeczny, założeniem, którego było m.in. maksymalizacja autonomii Uczestników Projektu, którymi są osoby niepełnosprawne, zdobycie przez nich własnej tożsamości, pomoc w rozwoju osobistym oraz poczucie kreacji własnego otoczenia. W wyniku, czego Uczestnicy Projektu zostali aktywizowani społecznie, nauczyli się wyrażać emocje, stanowić o sobie, zmienili swoje nastawienie do aktywności społecznej poprzez pryzmat swoich możliwości, potencjału, marzeń, pragnień i nadziei.  Cykl zajęć, w ramach coachingu społecznego obejmował:

 1. Warsztaty autoprezentacji – przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, elementy wizażu i stylizacji ubioru w ilości 15 godzin,
 2. Warsztaty dla Uczestników Projektu z zakresu udzielania pierwszej pomocy w ilości 10 godzin,
 3. Warsztaty dla Uczestników Projektu z zakresu samodzielności w prowadzeniu gospodarstwa domowego w ilości 24 godziny.

            Wszystkie działania zorganizowane zostały z zachowaniem wszelkich możliwych środków ostrożności, koniecznych z uwagi na pandemię korona wirusa.  

            Projekt „Dobra Przyszłość” realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Dla wszystkich Uczestników projektu, udział w nim jest całkowicie bezpłatny.Dobra Przyszłość

Aktywizacja zdrowotna Uczestników Projektu pn. „Dobra Przyszłość”

            W roku 2020, Uczestnikami Projektu pn. „Dobra Przyszłość” są osoby niepełnosprawne. Realizacja projektu przypadła na trudny okres epidemii koronawirusa, a jak pokazują badania osoby niepełnosprawne zaliczane są do grupy szczególnego
i podwyższonego ryzyka zakażeniem, w szczególności osoby, u których przyczyną niepełnosprawności są schorzenia układu krążeniowo-oddechowego, współwystępujące schorzenia różnych układów organizmu, czyli osoby z tzw. niepełnosprawnością sprzężoną oraz schorzenia powodujące znaczące osłabienie odporności, a także osoby, które z uwagi na trudności poznawcze posiadają obniżoną zdolność do dbania o higienę i profilaktykę zdrowotną.

       Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, w ramach realizowanego na terenie powiatu Dąbrowskiego projektu, nieustannie wspiera osoby niepełnosprawne wobec diametralnej i nagłej konieczności zmiany dotychczasowych,
znanych i przyjętych w praktyce form współdziałania, zarówno co do opieki, ale
także edukacji, rewalidacji i rehabilitacji. Jednym z zastosowanych narzędzi jest aktywizacja zdrowotna, której założeniem ogólna poprawa i wzmocnienie sprawności fizycznej                                       i psychoruchowej Uczestników Projektu. W skład aktywizacji zdrowotnej Uczestników Projektu pn. „Dobra Przyszłość” wchodzą następujące moduły:

 1. Poradnictwo zdrowotne w formie spotkań indywidualnych z rehabilitantem w tym
  z wykorzystaniem metody hydroterapii, hipoterapii, rehabilitacji ogólnej, dogoterapii.
 2. Poradnictwo zdrowotne w postaci dwudniowych wyjazdowych warsztatów
  rehabilitacyjnych przy wykorzystaniu leczniczych właściwości podziemnego mikroklimatu Kopalni Soli w Bochni.
 3. Poradnictwo zdrowotne w formie spotkań indywidualnych z logopedą.
 4. Poradnictwo zdrowotne w formie cyklu 3 wyjazdowych warsztatów rekreacyjno – rehabilitacyjnych na baseny termalne.

W zależności od rodzaju udzielanego było ono udzielane w miejscu zamieszkania Uczestnika Projektu lub w miejscu wyznaczonym przez Uczestnika Projektu lub Realizatora Projektu.

            Wszystkie działania zorganizowane zostały z zachowaniem wszelkich możliwych środków ostrożności, koniecznych z uwagi na pandemię korona wirusa.  

            Projekt „Dobra Przyszłość” realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Dla wszystkich Uczestników projektu, udział w nim jest całkowicie bezpłatny.Dobra Przyszłość

Warsztaty terapeutyczne jako mechanizm przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu Uczestników Projektu pn. „Dobra Przyszłość”

       Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, realizując na terenie Powiatu Dąbrowskiego projekt pn. „Dobra Przyszłość”, skierował do Uczestników tego projektu wsparcie w postaci warsztatów terapeutycznych będących mechanizmem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Warsztaty miały na celu nauczyć Uczestników Projektu uzewnętrznić swoje emocje, myśli i pragnienia. Dzięki udziałowi w warsztatach wzbogacili Oni słownictwo, rozwinąć twórczą wyobraźnię oraz inteligencję emocjonalną,
a w szczególności nauczyć ich się identyfikować własne stany emocjonalne oraz wyrażać je
w sposób akceptowany społecznie. Uczestnicy poprzez udział w zajęciach, rozwinęli swoje zainteresowania, udoskonalili sprawność manualną, uwrażliwili się na otaczający ich świat
 i wzmocnili poczucie własnej wartości. Zajęcia te pomogli Uczestnikom Projektu uwzględnić swoje emocje i pragnienia. Warsztaty terapeutyczne składał się z następujących modułów:

 1. Warsztatów z zakresu florystyki i bukieciarstwa,
 2. Warsztatów z zakresu kroju i szycia,
 3. Warsztatów z zakresu architektury ogrodu,
 4. Warsztatów z zakresu pisania ikon,
 5. Warsztatów z zakresu tworzenia witraży,
 6. Warsztatów z zakresu tworzenia świec woskowych, parafinowych i żelowych,
 7. Jednodniowych, wyjazdowych warsztatów plastycznych i rzemieślniczych, przeprowadzonych w Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie.

            Wszystkie formy wsparcia były  realizowane  z zachowaniem  odpowiedniego  reżimu  sanitarnego, w tym Uczestnicy Projektu mieli zapewniony dostęp do środków dezynfekujących, maseczek ochronnych jak również zapewniony odpowiedni dystans. Wszelkie wymogi sanitarne były zastosowane zgodnie z przepisami prawa w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19. W sytuacji gdy występowało wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymagała tego ochrona zdrowia publicznego, przy realizacji poszczególnych części wsparcia, o ile istniała taka możliwość ze względu na jego specyfikę wykorzystywane były metody i techniki udzielania wsparcia Uczestnikom Projektu na odległość.

            Projekt „Dobra Przyszłość” realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

            Dla wszystkich Uczestników projektu, udział w nim jest całkowicie bezpłatny.Dobra Przyszłość

Podsumowanie działań w ramach projektu pn. „Dobra Przyszłość” w roku 2020.

Projekt pn. „Dobra Przyszłość’, realizowany w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt pn. „Dobra Przyszłość” realizowany jest w okresie od 01.01.2019r. do 31.10.2021r.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie elementarnego systemu wspierania osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznych oraz ich otoczenia na terenie Powiatu Dąbrowskiego. Cel ten osiągnięty będzie poprzez aktywizację społeczną i zawodową mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W roku 2020 w projekcie uczestniczyło 18 osób z niepełnosprawnościami.  

W ramach projektu realizowane były różnorodne formy aktywizacji społeczno-zawodowej wynikające z indywidualnej diagnozy potrzeb oraz opracowanej ścieżki reintegracji, w tym wsparcie o charakterze społecznym, zawodowym oraz zdrowotnym.

            W roku 2020 zrealizowano:

 1. Poradnictwo psychologiczne w formie spotkań indywidualnych z psychologiem
  w ilości 80 godzin.
 2. Zajęcia indywidualne z zakresu rewalidacji w ilości 80 godzin.
 3. Poradnictwo psychologiczne w formie spotkań grupowych z psychologiem
  w ilości 12 godzin.
 4. Poradnictwo psychologiczne w formie spotkań grupowych z psychologiem przeznaczone dla osób będących opiekunami prawnymi i faktycznymi Uczestników Projektu. Poradnictwo psychologiczne dla otoczenia Uczestników Projektu. Wsparcie otoczenia było niezbędne dla skutecznego wsparcia Uczestników Projektu w ilości 12 godzin.
 5. Warsztaty autoprezentacji – przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, elementy wizażu i stylizacji ubioru w ilości 15 godzin.
 6. Warsztaty dla Uczestników Projektu z zakresu udzielania pierwszej pomocy w ilości 10 godzin.
 7. Warsztaty dla Uczestników Projektu z zakresu samodzielności w prowadzeniu gospodarstwa domowego w ilości 24 godziny.
 8. Jednodniowe, wyjazdowe warsztaty interpersonalne przeznaczone dla osób zainteresowanych rozwojem osobistym, osób chcących zwiększyć swoją efektywność osobistą, chcących rozwijać swoje kompetencje społeczne.
 9. Aktywizację zdrowotną, której założeniem była poprawa kondycji psychoruchowej osób niepełnosprawnych będących Uczestnikami Projektu w ilości 280 godzin,
 10. Poradnictwo zdrowotne w postaci dwudniowych wyjazdowych warsztatów
  rehabilitacyjnych przy wykorzystaniu leczniczych właściwości podziemnego mikroklimatu Kopalni Soli w Bochni.
 11. Poradnictwo zdrowotne w formie spotkań indywidualnych z logopedą w ilości 32 godzin.
 12. Poradnictwo zdrowotne w formie cyklu 3 wyjazdowych warsztatów rekreacyjno – rehabilitacyjnych na baseny termalne w miejscowości Solec-Zdrój.
 13. Warsztaty z zakresu florystyki i bukieciarstwa w wymiarze 40 godzin.
 14. Warsztaty z zakresu kroju i szycia w wymiarze 40 godzin.
 15. Warsztaty z zakresu architektury ogrodu w wymiarze 80 godzin.
 16. Warsztaty z zakresu pisania ikon w wymiarze 60 godzin.
 17. Warsztaty z zakresu tworzenia witraży w wymiarze 12 godzin.
 18. Warsztaty z zakresu tworzenia świec woskowych, parafinowych i żelowych w wymiarze 12 godzin.
 19. Jednodniowe, wyjazdowe warsztaty plastyczne i rzemieślnicze, w wymiarze nie krótszym niż 6 godzin zegarowych, o charakterze terapeutycznym, przeprowadzone w Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie.

Projekt „Dobra Przyszłość” finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Dla wszystkich Uczestników Projektu, udział w nim był całkowicie bezpłatny.Dobra Przyszłość

Ogłoszenie o rekrutacji do projektu „Dobra Przyszłość” na rok 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej ogłasza rekrutację do projektu pn. „Dobra Przyszłość”. Rekrutacja trwa od 02 stycznia 2021r. do 28 lutego 2021r.

Projekt „Dobra Przyszłość” realizowany jest w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie elementarnego systemu wspierania osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznych oraz ich otoczenia na terenie Powiatu Dąbrowskiego. Cel ten osiągnięty będzie poprzez aktywizację społeczną i zawodową mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W projekcie mogą wziąć udział osoby:

 1. osoby lub rodziny zamieszkujące na terenie Powiatu Dąbrowskiego,
 2. osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które
  w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej (m.in. osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, osoby
  z niepełnosprawnością, rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, osoby niesamodzielne itp.).

W ramach projektu realizowane będą różnorodne formy aktywizacji społeczno-zawodowej wynikające z indywidualnej diagnozy potrzeb oraz opracowanej ścieżki reintegracji, w tym wsparcie o charakterze społecznym, zawodowym, oraz zdrowotnym:

 1. treningi kompetencji i umiejętności społecznych,
 2. poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne,
 3. poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy,
 4. kursy i szkolenia,

Warunkiem przystąpienia do naboru jest:

 1. zapoznanie się z Regulaminem naboru i udziału w projekcie
 2. złożenie w terminie od 02 stycznia 2021r. do 28 lutego 2021r. następujących dokumentów:
 1. ankiety rekrutacyjnej, 
 2. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 3. kopii orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu) lub/i zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego rodzaj schorzenia, wydanego przez lekarza specjalistę, w przypadku osób pozostających w leczeniu z powodu występujących zaburzeń psychicznych a nie posiadających z tego tytułu orzeczenia o niepełnosprawności.

Dokumenty te będzie można pobrać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, w biurze projektu
w pokoju numer 25, lub pobrać ze strony pcprdt@interia.pl w zakładce dokumenty do pobrania.

Zgłoszenia można składać osobiście lub za pośrednictwem innych osób w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, w biurze projektu w pokoju numer 25 w godzinach od 08:00 do 15:30 lub drogą pocztową na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska.

W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby osób niż przewidywana w założeniach projektu, planowana jest kolejna tura rekrutacji.

Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, tel. 0-14 624 – 44 – 15 – osoba do kontaktów Pani Marzena Gubernat.Dobra Przyszłość

Warsztaty poświęcone nabyciu wiedzy o alternatywnych formach spędzania czasu wolnego, w ramach projektu pn. „Dobra Przyszłość”

            W dniu 9 września 2021r. Uczestnicy dwóch projektów realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej tj. projektu pn. „Dobra Przyszłość”, wzięli udział w jednodniowych wyjazdowych warsztatach poświęconych nabyciu wiedzy o alternatywnych formach spędzania czasu wolnego, połączonych z edukacją ekologiczną. Warsztaty te miały na celu rozwój Uczestników Projektów w takich obszarach jak: wiedza i rozumienie; wykorzystanie i tworzenie informacji; rozumienie siebie oraz rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów; komunikowanie i współdziałanie.

       Warsztaty te zostały zorganizowane w ramach treningów kompetencji i umiejętności społecznych, których założeniem jest nabycie, przywrócenie, wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej Uczestników Projektów. Założeniem treningów jest m.in. maksymalizacja autonomii Uczestników Projektów, zdobycie przez nich własnej tożsamości, pomoc w rozwoju osobistym oraz poczucie kreacji własnego otoczenia.

            W warsztatach poświęconych nabyciu wiedzy o alternatywnych formach spędzania czasu wolnego wzięli udział uczestnicy wyżej wspomnianych projektów, którymi są wychowankowie instytucjonalnej pieczy zastępczej wraz z ze swoim otoczeniem, jako że wsparcie go było niezbędne dla skutecznego wsparcia Uczestników Projektu. 

            Wszystkie formy wsparcia były  realizowane  z zachowaniem  odpowiedniego  reżimu  sanitarnego, w tym Uczestnicy Projektu mieli zapewniony dostęp do środków dezynfekujących, maseczek ochronnych jak również zapewniony odpowiedni dystans. Wszelkie wymogi sanitarne były zastosowane zgodnie z przepisami prawa w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19. W sytuacji gdy występowało wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymagała tego ochrona zdrowia publicznego, przy realizacji poszczególnych części wsparcia, o ile istniała taka możliwość ze względu na jego specyfikę wykorzystywane były metody i techniki udzielania wsparcia Uczestnikom Projektu na odległość.

            Projekt „Dobra Przyszłość” realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

            Dla wszystkich Uczestników projektu, udział w nim jest całkowicie bezpłatny.Dobra Przyszłość

Dwudniowe, wyjazdowe warsztaty zdrowotne przy wykorzystaniu leczniczych właściwości podziemnego mikroklimatu Kopalni Soli w Bochni.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, jako realizator na terenie Powiatu Dąbrowskiego projektu pn. „Dobra Przyszłość”, zorganizowało w dniach 02 – – 03 października 2021r. w formie wyjazdowej warsztaty rehabilitacyjne przy wykorzystaniu leczniczych właściwości podziemnego mikroklimatu Kopalni Soli w Bochni.

Zorganizowane w niezwykłej solnej scenerii bocheńskiej kopalni soli warsztaty rehabilitacyjne wraz z noclegiem obejmowały szereg atrakcji łączących elementy edukacyjne i integracyjne z profilaktyką zdrowotną.

Warsztaty rehabilitacyjne wraz z noclegiem w tym wyjątkowym miejscu to szczególna forma inhalacji. Mikroklimat podziemnych komór kopalni soli w Bochni z powodzeniem wykorzystywany jest w leczeniu schorzeń układu oddechowego, astmy i alergii. Wyjątkowa czystość bakteriologiczna powietrza, stała temperatura (ok. 16˚C), wysoka wilgotność względna (ok. 80%), duża zawartość chlorku sodu oraz pierwiastków – takich jak magnez, mangan i wapń korzystnie wpływają na poprawę odporności i łagodzą objawy wielu schorzeń w tym także alergii.

Tak nietypowe warsztaty rehabilitacyjne odbywające się w godzinach wieczornych dostarczyły wszystkim uczestnikom niezapomnianych wrażeń. Ponadto w czasie pobytu  w kopalni Uczestnicy Projektu poznali fascynującą historię górnictwa, przekazaną w niezwykły sposób przez towarzyszących im całą noc przewodników. Na trasie zwiedzania kopalni uczestnicy spotkali średniowiecznych górników oraz znane postaci historyczne. Dowiedzieli się jak dawniej funkcjonował system transportowy i system wentylacji w kopalni. Poznali dawne zawody górnicze.

Nocy spędzonej w kopalni towarzyszyły dodatkowe atrakcje w postaci przejazdu podziemną kolejką, zjazdu 140 metrową zjeżdżalnią, projekcji filmu w podziemnym kinie oraz zabawy na parkiecie podziemnej dyskoteki. Do dyspozycji było także boisko sportowe, sprzęt sportowy oraz plac zabaw.

Atrakcyjność udziału w warsztatach rehabilitacyjnych przy wykorzystaniu leczniczych właściwości podziemnego mikroklimatu Kopalni Soli w Bochni podkreślał fakt, iż były one bezpłatne dla wszystkich uczestników.

Sfinansowanie Warsztatów tj. pokrycie kosztów transportu, noclegu, posiłków, biletów wstępu, zatrudnienia przewodników i rehabilitanta było możliwe dzięki finansowaniu projektu pn. „Dobra Przyszłość” przez Unię Europejską.

Projekt „Dobra Przyszłość” realizowany jest, w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Dla wszystkich Uczestników Projektu, udział w nim jest całkowicie bezpłatny.

Wszystkie formy wsparcia były  realizowane  z zachowaniem  odpowiedniego  reżimu  sanitarnego, w tym Uczestnicy Projektu mieli zapewniony dostęp do środków dezynfekujących, maseczek ochronnych jak również zapewniony odpowiedni dystans. Wszelkie wymogi sanitarne były zastosowane zgodnie z przepisami prawa w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19. W sytuacji gdy występowało wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymagała tego ochrona zdrowia publicznego, przy realizacji poszczególnych części wsparcia, o ile istniała taka możliwość ze względu na jego specyfikę wykorzystywane były metody i techniki udzielania wsparcia Uczestnikom Projektu na odległość.