Czym jest przemoc – Rodzaje

 

  1. P R Z E M O C  F I Z Y C Z N A – są to wszelkie działania polegające na użyciu siły
    i prowadzące do nieprzypadkowych urazów, zranień, stłuczeń, złamań czy zasinień. Osoba stosująca przemoc wykorzystuje swoją przewagę fizyczną  zadając ból i cierpienie drugiej osobie.

Niektóre ze skutków stosowania przemocy fizycznej:

– kalectwo,
– różne choroby somatyczne uwarunkowane uszkodzeniami narządów wewnętrznych  lub organicznymi uszkodzeniami mózgu,
– śmierć

Skutki stosowania przemocy fizycznej wobec dzieci:

brak poczucia bezpieczeństwa, przynależności uczuciowej, identyfikacji, obniżona samoocena, jak również brak akceptacji własnej osoby. Dzieci, które są ofiarami przemocy fizycznej przeżywają stany depresyjne i lęki, mogą wystąpić u nich zaburzenia koncentracji i pamięci, zaburzenia zachowania – agresywność, nadpobudliwość, egocentryzm, itp.

  1. P R Z E M O C  P S Y C H I C Z N A – to umyślne działania wykorzystujące nie siłę fizyczną lecz mechanizmy psychologiczne, powodujące obniżenie poczucia własnej wartości
    u osoby doznającej przemocy, pojawienie się stanów lękowych i nerwicowych. Przemocą psychiczną jest również ograniczanie kontaktów z innymi ludźmi, szczególnie z osobami najbliższymi – rodziną, przyjaciółmi.

Przemoc psychiczna może prowadzić do:

– podważenia poczucia własnej wartości, kompetencji,

– stanów nerwicowych,

– stanów depresyjnych i lekowych,

– choroby psychosomatyczne,

– izolacja,

– poczucie wstydu, inności, winy

Skutki stosowania przemocy wobec dzieci:

 przemoc psychiczna wywołuje negatywne przeżycia, takie jak:  lęk, poczucie niesprawiedliwości i bezsensu, świadomość braku miłości rodzicielskiej, zaburzenia snu, przygnębienie, nerwice, zachowania agresywne, a nawet myśli i próby samobójcze, itp.

  1. P R Z E M O C  S E K S U A L N A – polega na wymuszaniu niechcianych przez ofiarę zachowań w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy. Często tej formie przemocy towarzyszy przemoc fizyczna.

Niektóre ze skutków stosowania przemocy seksualnej:

– zaburzenia seksualne,

–  zaburzenia pożądania u kobiet i negatywne postawy wobec mężczyzn i seksu

– trudności w nawiązywaniu kontaktów z płcią przeciwną i niepowodzenia seksualne.

– tendencje do zachowań o charakterze przestępczym

– tendencje do  stosowania przemocy w życiu dorosłym, także wobec dzieci.

Skutki stosowania przemocy  seksualnej wobec dzieci:

erotyzacja dziecka, zaburzenia snu, fobie, lęki, nerwice, depresje. Ofiary przemocy seksualnej przejawiają prowokacyjne zachowania seksualne wobec swoich rówieśników, wykazują zachowania agresywne i autodestrukcyjne, łącznie z podejmowaniem prób samobójczych, albo wręcz przeciwnie – ich zachowania są regresywne, izolują się. Podobnie jak w przypadku innych rodzajów przemocy dzieci doznające tego typu nadużyć mają problemy w szkole, uciekają z domu, cechują je zachowania przestępcze oraz niska samoocena, poczucie winy i krzywdy, itp.

  1. P R Z E M O C  E K O N O M I C Z N A – to działania prowadzące do całkowitego finansowego uzależnienia ofiary od sprawcy. Stosowanie przemocy ekonomicznej wpływa niekorzystnie na poziom samooceny osoby doznającej przemocy, która jest zmuszana do proszenia o pieniądze, bądź tez jest zmuszana do zaciągania kredytów i poręczeń wbrew swojej woli.

Stosowanie przemocy prowadzi do:

 niskiej samooceny, poczucia bezsilności i bezradności, ciągłego niepokoju, depresji oraz chorób związanych ze stresem. Szczególnie dramatyczne konsekwencje przemocy zauważa się u dzieci. Powoduje ona bowiem w ich psychice nieodwracalne skutki, które mogą dać znać o sobie dopiero w życiu dorosłym, itp.