O Nas

O Nas

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
ul. Szpitalna 1 
33-200Dąbrowa Tarnowska
(były „Hotel pielęgniarek” – naprzeciw sklepu Groszek)
tel. 14 694-09-08

e-mail: pzon@pcprdt.pl

P r z e w o d n i c z a c y   Z e s p o ł u :

mgr P I O T R   K U Ł A G A

Godziny pracy:
poniedziałek: 08:00-16:00
wtorek: 7:30-15:30
środa: 7:30-15:30
czwartek: 7:30-15:30
piatek: 7:30-15:30

Klauzula informacyjna dla klientów Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Dąbrowie Tarnowskiej:

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@pcprdt.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności- na podstawie Art. 6
ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Funkcjonowanie PZOON w Dąbrowie Tarnowskiej opiera się w szczególności o następujące przepisy prawa:

– ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721
z późn. zm.),

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 roku w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002r . nr 17, poz. 162 z późn. zm.),

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
(Dz. U. z  2003r. Nr 139, poz. 1328 z późn. zm.).

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 grudnia 2007r. w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2007r. Nr250 poz.1875),

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 28. listopada 2007 r. w sprawie warunków , sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (Dz.U. z 2007r. Nr 228 poz.1681),

– ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2013 poz. 1446),

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 25.06.2014r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz.U. z 2014r. poz.870),

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 24.06.2014r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji bankietów kart parkingowych rozporządzenie MPiPS z 18.06.2014 w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej ( Dz.U.2014,Poz. 843)

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, chyba, że przepisy odrębne stanowią inaczej lub ich dalsze przetwarzanie, będące wynikiem złożonego wcześniej wniosku lub rozpoczęcia prowadzenia sprawy jest niezbędne z uwagi na przepisy szczegółowe. 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne i jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia sprawy.