Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Logo - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Przedmioty ortopedyczne to przyrządy ortopedyczne niezbędne osobie niepełnosprawnej w przypadku trwałego inwalidztwa, w okresie choroby lub usprawnienia leczniczego. Przedmioty ortopedyczne przysługują bezpłatnie lub częściowo odpłatnie (w zależności od rodzaju przedmiotu) raz na 2, 3, 4 lub 5 lat. Do przedmiotów ortopedycznych zaliczamy np.: protezy kończyn dolnych i górnych, dodatkowe wyposażenie do protez, aparaty ortopedyczne na kończyny dolne i górne wraz z wyposażeniem dodatkowym, protezy kończyn, gorsety i kołnierze ortopedyczne, protezy tułowia i szyi, obuwie ortopedyczne, kule i laski inwalidzkie, balkoniki i podpórki do chodzenia, wózki inwalidzkie, foteliki dla dziecka do siedzenia, indywidualne przedmioty pionizujące, pełzak do raczkowania itp.

Środki pomocnicze to te środki, które ułatwiają w znacznym stopniu, bądź też umożliwiają, funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej w środowisku społecznym (są nimi np. soczewki, lupy, lunety, szkła do okularów, systemy wspomagające słuch, cewniki, worki do zbioru moczu, aparaty słuchowe, wkładki uszne, pieluchomajtki, protezy piersi, pasy przepuklinowe, pieluchy anatomiczne, poduszki przeciwodleżynowe, materace przeciwodleżynowe, peruki, inhalatory, krtań elektroniczna itp.

Prawo do otrzymania określonego rodzaju przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego ( bezpłatnie lub częściowo odpłatnie) mają osoby ubezpieczone oraz osoby pozostające na ich utrzymaniu. Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane są uprawnionemu na własność. Ponowne przyznanie zaopatrzenia może nastąpić po upływie okresu jego używalności, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W sytuacji, gdy cena przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych jest wyższa niż limit określony przez rozporządzenie – różnicę pokrywa uprawniony, ale może skorzystać z dofinansowania, przyznawanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej pod warunkiem, że jest osobą niepełnosprawną. O dofinansowanie można się ubiegać jeżeli dany przedmiot lub środek jest przyznawany na podstawie odrębnych przepisów. Oznacza to, że dany przedmiot musi się znajdować na liście świadczeń przysługujących osobie niepełnosprawnej z ubezpieczenia zdrowotnego wymienionych
w rozporządzeniach.

O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne ( w tym dzieci i młodzież):

  1. posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,
  2. jeżeli przeciętny miesięczny dochód, tych osób w rozumieniu przepisów
    o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
  1. 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  2. 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

Osobom, które przekraczają w/w kryterium dochodowe, określone na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej dofinansowanie nie przysługuje.