Turnusy Rehabilitacyjne

Logo Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym należy – wg ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011r., Nr 127, poz.721 z późn. zm.) – do podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków Funduszu powinna:

 1. złożyć wniosek o dofinansowanie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
   w Dąbrowie Tarnowskiej osobiście, za pośrednictwem opiekuna lub organizatora turnusów rehabilitacyjnych
 2. załączyć wniosek lekarza, pod którego opieką znajduje się, o skierowanie na turnus rehabilitacyjny,
 3. załączyć kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopię wypisu z treści orzeczenia traktowane na równi z tym orzeczeniem albo kopię orzeczenia
  o niepełnosprawności (oryginał do wglądu),
 4. oświadczenie wnioskodawcy o dochodach,
 5. zaświadczenie ze szkoły/uczelni o kontynuowaniu nauki w przypadku osoby uczącej się i niepracującej w wieku 16-24 lata,
 6. kopię pełnomocnictwa lub postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego (oryginał do wglądu).

Wydawanie i przyjmowanie wniosków odbywa się przez cały rok kalendarzowy,

Wysokość dofinansowania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym wynosi:

 1. 30% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności,
 2. 27% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 3. 25% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności,
 4. 20% przeciętnego wynagrodzenia dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,
 5. 20% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej
  w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby niepełnosprawnej, dofinansowanie dla tej osoby lub dofinansowanie pobytu jej opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym, może zostać podwyższone do wysokości 40% przeciętnego wynagrodzenia. Podwyższenie dofinansowania pobytu opiekuna może nastąpić, jeżeli opiekun pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną lub osoba ta ponosi koszty uczestnictwa opiekuna w turnusie.

W przypadku przekroczenia dochodu dofinansowanie pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony. W sytuacji gdy osoba niepełnosprawna ubiega się
o dofinansowanie pobytu opiekuna a jej dochód przekracza kryterium dochodowe, wysokość dofinansowania dla opiekuna pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną również podlega zmniejszeniu o kwotę tego przekroczenia.

W przypadku znacznego niedoboru środków Funduszu w danym roku w stosunku do istniejących potrzeb w zakresie dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych oraz pobytu ich opiekunów, można obniżyć wysokość tego dofinansowania, nie więcej jednak niż o 20%, albo przyjąć zasadę przyznawania dofinansowania tej samej dorosłej osobie niepełnosprawnej raz na dwa lata.