Karty parkingowe

Komu przysługuje karta parkingowa?

Karty parkingowe przysługują osobom niepełnosprawnym ze znacznym stopniem niepełnosprawności, posiadające w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności jeden z trzech symboli przyczyny niepełnosprawności: 04-O, 05-R, 10-N oraz zawierają wskazanie o spełnieniu przesłanek uprawniających do uzyskania karty parkingowej.

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku.

  1. Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście, za wyjątkiem *

Do wniosku osoba niepełnosprawna powinna załączyć :

  • Jedną fotografię o wymiarach 35×45 mm. odzwierciedlające aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy
  • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej – 21 zł, 
  • Oraz do wyglądu orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień

Dodatkowe informacje

Karty parkingowe wydawane są maksymalnie na okres 5 lat.

Zgodnie z nowymi zasadami, na podstawie orzeczeń wydanych przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności po 1 lipca 2014 r. kartę parkingową mogą otrzymać jedynie:

  • Osoby niepełnosprawne zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mająca znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Przy czym osoby zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności będą mogły otrzymać kartę parkingową jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem : 04-O, 05-R, 10-N
  • Osoby niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Karta parkingowa dla osób niepełnosprawnej nie przysługuje osobom z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Wszystkie karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych zachowują swoją ważność na okres 5 lat lub okres na jaki zostały wydane.

Karty parkingowe dla Placówek

Do wniosku placówki załącza się:

  • Dowód uiszczenia opłaty 21 zł za wydanie Katy parkingowej 
  • Oświadczenie o posiadaniu upoważnienia do reprezentowaniu placówki
  • Oświadczenie o prowadzeniu przez placówkę działalności z zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości do poruszania się,
  • Oraz do wglądu upoważnienie do reprezentowania placówki.

Osoba upoważniona do reprezentowania placówki odbiera kartę parkingową osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki. 

Dane do przelewu:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Szpitalna 1
33-200 Dąbrowa Tarnowska
 
Nr konta bankowego:
75 9462 0003 2001 0000 3724 0005
 
Tytułem: 
Karta parkingowa dla:………………………………………….. /wpisać imię i nazwisko osoby niepełnosprawnej/

 

Wniosek o wydanie karty parkingowej /pobierz