Dotacje krajowe

Dotacje krajowe

FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Środki finansowe przeznaczone na pomoc dla domów pomocy społecznej (o których mowa w art. 17 ust. 2 pkt3, art. 19 pkt 10 oraz art. 21 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej) pochodzących z utworzonego na podstawie art. 65 ustawy z 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.568, z późn.zm.) Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Środki finansowe przeznaczone na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem Sars-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki.

Kwota dotacji: 100.000,00 zł, w tym dla Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej: 34.000,00 zł, dla Domu Radosnej Starości w Kupieninie: 66.000,00zł

Całkowita wartość zadania: 100.000,00zł.

Dotacje krajowe

 

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”

Zadanie: Wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Zadanie dotyczy realizacji pilotażowego Programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Aktywny samorząd”. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Wartość dofinansowania: 145.248,08 zł

Dotacje krajowe

 

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

PROGRAM WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Łączna wartość dofinansowania PFRON: 745.217,53zł., w tym:

Zadanie: „Dostosowanie Szkoły Podstawowej nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej dla osób z niepełnosprawnością ruchową”, wartość dofinansowania PFRON: 51.784,70 zł, całkowita wartość zadania: 94.154,03zł.

Zadanie: „Budowa windy przy Urzędzie Gminy w Oleśnie”, wartość dofinansowania PFRON: 66.013,40 zł, całkowita wartość zadania: 188.609,71zł.

Zadanie: „Likwidacja barier transportowych poprzez zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych będących uczestnikami ŚDS w Dąbrowicy”, wartość dofinansowania PFRON: 290.000,00 zł, całkowita wartość zadania: 356.298,70zł

Zadanie: „Likwidacja barier transportowych poprzez zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych będących uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej”, wartość dofinansowania PFRON: 290.000,00zł, całkowita wartość zadania: 356.298,70zł.

Zadanie: „Przystosowanie łazienek dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół im. K.K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej”, wartość dofinansowania PFRON: 47.419,43zł, całkowita wartość zadania: 86.217,14zł.

Dotacje krajowe

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

SAMODZIELNOŚĆ – AKTYWNOŚĆ – MOBILNOŚĆ

PROGRAM MIESZKANIE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Program ma na celu zapewnienie możliwości niezależnego życia osobom z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym, szczególnie tym wymagającym wsparcia w czynnościach życia codziennego oraz osobom młodym opuszczającym system edukacyjny.

Moduł A: Dofinansowanie wynajmu mieszkania dla absolwentów opuszczających uczelnie lub szkoły średnie i policealne, na okres rozpoczęcia zatrudnienia w tym poszukiwania pracy

Wartość dofinansowania: 150.000,00 zł.

Moduł B: Dofinansowanie zamiany mieszkania obarczonego barierami architektonicznymi dla osób z dysfunkcją narządu ruchu.

Wartość dofinansowania: 197.460,00 zł.

Dotacje krajowe

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zadanie: Rehabilitacja społeczna, zawodowa oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych, w tym koszty obsługi realizacji zadań.

Zadanie dotyczy dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie PFRON: 2.207.092,00 zł.