Dobra Przyszłość 2021-2023

Dobra Przyszłość 2021-2023

Ogłoszenie o wydłużeniu terminu realizacji Projektu „Dobra Przyszłość 2021-2023”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, iż uległ wydłużeniu okres realizacji Projektu „Dobra Przyszłość 2021-2023” poza okres wskazany w Regulaminie konkursu tj. 30.06.2023 r. Projekt „Dobra Przyszłość 2021-2023”, realizowany będzie do dnia 30 października 223r.

Podyktowane jest nade wszystko tym, iż okres realizacji projekt przypadł na czas, kiedy w kraju wprowadzony został stan pandemii. Stan epidemii wprowadzono w Polsce od 20 marca 2020 r., zniesiony został on Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 2022 r. Z uwagi na pandemię i związane z tym lęki Uczestników Projektu, którymi w dużej mierze były i są osoby z niepełnosprawnościami, występowały sytuacje, gdy Uczestnik rezygnował z korzystania, w jakiejś formy oferowanego wsparcia czy to na samym początku czy w trakcie jej trwania. W ten sposób powstały oszczędności. Rezygnacje te następowały z powodów całkowicie niezależnych od Realizatora Projektu, który nie miał na to żadnego wpływu jak również nie mógł przewidzieć zachowań Uczestników Projektu, mimo tego, iż wszelkie działania opierane były na procedurach realizacji projektu uwzględniających troskę o zdrowie Uczestników Projektu, zatrudnionych specjalistów oraz pracowników.

Projekt „Dobra Przyszłość 2021-2023” realizowany jest w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie elementarnego systemu wspierania osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznych oraz ich otoczenia na terenie Powiatu Dąbrowskiego. Cel ten osiągnięty będzie poprzez aktywizację społeczną i zawodową mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –   806 550.00 zł

Kwota udziału własnego – 145.000,00 zł. 

 


 

Dobra Przyszłość 2021-2023

Uczestnicy Projektu pn. „Dobra Przyszłość 2021-2023” ponownie zdobywają Warszawę

W dniach 24-25 czerwca 2023r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, w ramach projektu pn. „Dobra Przyszłość 2021-2023” zorganizowało dla Uczestników Projektu oraz ich otoczenia trening kompetencji i umiejętności społecznych. Głównym celem tego wydarzenia było nabycie, przywrócenie i wzmocnienie kompetencji społecznych. Trening przybrał formę warsztatów w postaci dwudniowego wyjazdu, poświęconego nabyciu wiedzy o społeczeństwie.

Na miejscu Uczestnicy Projektu zwiedzili Sejm RP z panią przewodnik. Uczestnicy Projektu dowiedzieli się o historii i powstawaniu tego miejsca, otrzymali dwutygodnik parlamentarny pt. „Kronika Sejmowa” oraz imienny wykaz posłów aktualnej kadencji z zaznaczeniem ich miejsc na sali posiedzeń Sejmu. W trakcie zwiedzania udało się Uczestnikom Projektu zasiąść na galerii dla gości w sali posiedzeń Sejmu oraz przejść parlamentarnymi korytarzami.

Pełni wrażeń Uczestnicy Projektu oraz osoby z ich otoczenia opuścili Gmach Parlamentu aby udać się do Centrum Nauki Kopernik, gdzie w Planetarium wzięli udział w prezentacji 3D „Na skrzydłach marzeń”, co stanowiło niezwykłą przygodę z nauką i historią lotnictwa, pozwalającą szybować balonem, sterowcem i samolotem.

Trening, przewidywał również zwiedzanie Stolicy, w tym pamiątkowe zdjęcie pod pomnikiem Syrenki Warszawskiej, spacer Starym Miastem, oraz wizytę pod Pałacem Kultury.

Założeniem wyjazdu było uświadomienie Uczestnikom Projektu roli jaką odgrywają Oni w dzisiejszym świecie jak również kształtowanie postawy obywatelskiej i prowspólnotowej. Wyjazd miał przygotować Uczestników Projektu do świadomego, aktywnego, odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym, naukowym i kulturalnym, rozwijać poczucie przynależności do danej grupy społecznej, budować więzi emocjonalne między Uczestnikami Projekt, rozwijać ich wrażliwości oraz kształcić umiejętności poznawcze, rozwijać zainteresowania.

Projekt „Dobra Przyszłość 2021-2023” finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany jest w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.


 

Dobra Przyszłość 2021-2023

Dwudniowe, wyjazdowe warsztaty zdrowotne przy wykorzystaniu leczniczych właściwości podziemnego mikroklimatu Kopalni Soli w Wieliczce.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, jako realizator na terenie Powiatu Dąbrowskiego projektu pn. „Dobra Przyszłość 2021-2023”, w dniach 14-15 kwietnia 2023 roku zorganizowało w formie wyjazdowej dwa, dwudniowe warsztaty rehabilitacyjne przy wykorzystaniu leczniczych właściwości podziemnego mikroklimatu Kopalni Soli w Wieliczce.

Zorganizowane w niezwykłej solnej scenerii kopalni soli warsztaty rehabilitacyjne wraz z noclegiem obejmowały szereg atrakcji łączących elementy edukacyjne i integracyjne z profilaktyką zdrowotną.

Warsztaty rehabilitacyjne wraz z noclegiem w tym wyjątkowym miejscu to szczególna forma inhalacji. Mikroklimat podziemnych komór kopalni soli w Wieliczce z powodzeniem wykorzystywany jest w leczeniu schorzeń układu oddechowego, astmy i alergii. Wyjątkowa czystość bakteriologiczna powietrza, stała temperatura (ok. 16˚C), wysoka wilgotność względna (ok. 80%), duża zawartość chlorku sodu oraz pierwiastków – takich jak magnez, mangan i wapń korzystnie wpływają na poprawę odporności i łagodzą objawy wielu schorzeń w tym także alergii.

Tak nietypowe warsztaty rehabilitacyjne odbywające się w godzinach wieczornych dostarczyły wszystkim uczestnikom niezapomnianych wrażeń. Ponadto w czasie pobytu  w kopalni Uczestnicy Projektu poznali fascynującą historię górnictwa, przekazaną w niezwykły sposób przez towarzyszących im całą noc przewodników.

Atrakcyjność udziału w warsztatach rehabilitacyjnych przy wykorzystaniu leczniczych właściwości podziemnego mikroklimatu Kopalni Soli w Wieliczce podkreślał fakt, iż były one bezpłatne dla wszystkich uczestników.

Sfinansowanie Warsztatów tj. pokrycie kosztów transportu, noclegu, posiłków, biletów wstępu, zatrudnienia przewodników i rehabilitanta było możliwe dzięki finansowaniu projektu pn. „Dobra Przyszłość 2021-2023” przez Unię Europejską.

Projekt „Dobra Przyszłość 2021-2023” realizowany jest, w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Dla wszystkich Uczestników Projektu, udział w nim jest całkowicie bezpłatny.


 

Dobra Przyszłość 2021-2023

Podsumowanie działań w ramach projektu pn. „Dobra Przyszłość 2021-2023” w roku 2022.

Projekt pn. „Dobra Przyszłość  2021-2023”, realizowany w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt pn. „Dobra Przyszłość  2021-2023” realizowany jest w okresie od 01.01.2021r. do 30.06.2023r.

Głównym celem projektu jest „Dobra Przyszłość  2021-2023″ jest aktywizacja społeczno-zawodowa 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie powiatu dąbrowskiego w okresie 30 miesięcy realizacji projektu – klientów systemu pomocy społecznej.

W roku 2021 w projekcie uczestniczyło 60 osób. Były to:

 1. osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie
  z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 2. osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 3. osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy
  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego.

W ramach projektu realizowane były różnorodne formy aktywizacji społeczno-zawodowej wynikające z indywidualnej diagnozy potrzeb oraz opracowanej ścieżki reintegracji, w tym wsparcie o charakterze społecznym, zawodowym oraz zdrowotnym.

            W roku 2022 zrealizowano następujące formy wsparcia:

 1. Poradnictwo psychologiczne w formie spotkań indywidualnych z psychologiem w ilości 80 godzin,
 2. Zajęcia indywidualne z zakresu rewalidacji w ilości 40 godzin,
 3. Zajęcia socjoterapeutyczne w ilości 40 godzin,
 4. Warsztaty autoprezentacji – przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, elementy wizażu i stylizacji ubioru, w ilości 36 godzin,
 5. Warsztaty dla Uczestników Projektu z zakresu udzielania pierwszej pomocy w ilości 12 godzin.
 6. Jednodniowe, wyjazdowe warsztaty interpersonalne przeznaczone dla osób zainteresowanych rozwojem osobistym, osób chcących zwiększyć swoją efektywność osobistą, chcących rozwijać swoje kompetencje społeczne.
 7. Dwudniowe, wyjazdowe warsztaty terapeutyczne obejmujące zajęcia grupowe z psychologiem/pedagogiem oraz zajęcia ruchowe o charakterze rehabilitacyjnym z wykorzystaniem wód termalnych, w górskiej miejscowości, atrakcyjnej turystycznie na ternie RP (2 dni, 1 nocleg) –
 8. Dwudniowe wyjazdowe warsztaty poświęcone nabyciu wiedzy o społeczeństwie, które będą miały na celu rozwój Uczestników Projektu w takich obszarach jak: wiedza i rozumienie; wykorzystanie i tworzenie informacji; rozumienie siebie oraz rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów; komunikowanie i współdziałanie
 9. Aktywizacja zdrowotna, której założeniem jest poprawa kondycji psychoruchowej Uczestników Projektu, szczególnie będących osobami z niepełnosprawnością. W aktywizacji wezmą udział Uczestnicy Projektu oraz ich otoczenie o ile wsparcie go będzie niezbędne dla skutecznego wsparcia Uczestników Projektu W skład aktywizacji zdrowotnej Uczestników Projektu wchodzą następujące moduły: Poradnictwo zdrowotne w formie spotkań indywidualnych z rehabilitantem w ilości 256 godzin, w tym: z wykorzystaniem metody hydroterapii w ilości 80 godzin, z wykorzystaniem metody hipoterapii w ilości 80 godzin, z wykorzystaniem metod rehabilitacji ogólnej w ilości 80 godzin, z wykorzystaniem metody dogoterapii w ilości 16 godzin – (1 godzina = 45 min); Poradnictwo zdrowotne w postaci dwudniowych wyjazdowych warsztatów rehabilitacyjnych przy wykorzystaniu leczniczych właściwości podziemnego mikroklimatu Kopalni Soli w Bochni (nocleg w Kopalni); Moduł Trzeci – Poradnictwo zdrowotne w formie spotkań indywidualnych z logopedą w ilości 40 godzin, Poradnictwo zdrowotne w formie spotkań indywidualnych ze stomatologiem lub/i higienistką w ilości 40 godzin
 10. Warsztaty terapeutyczne jako mechanizm przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Warsztaty powinny nauczyć Uczestników Projektu uzewnętrznić swoje emocje, myśli i pragnienia. Powinni Oni wzbogacić słownictwo, rozwinąć twórczą wyobraźnię oraz inteligencję emocjonalną, a w szczególności nauczyć ich się identyfikować własne stany emocjonalne oraz wyrażać je w sposób akceptowany społecznie. Uczestnicy poprzez udział w zajęciach, rozwiną swoje zainteresowania, udoskonalą sprawność manualną, uwrażliwią się na otaczający ich świat i wzmocnią poczucie własnej wartości. Zajęcia te pomogą Uczestnikom Projektu uwzględnić swoje emocje i pragnienia. Warsztaty terapeutyczne powinny składać się z następujących modułów: Warsztaty z zakresu florystyki i bukieciarstwa – w wymiarze 20 godzin (1 godzi. = 45 min) – dla 20 Uczestników Projektu; Moduł Drugi – Warsztaty z zakresu architektury ogrodu  – w wymiarze 20 godzin (1 godzi. = 45 min)- dla 20 Uczestników Projektu; Moduł Trzeci – Warsztaty z zakresu tworzenia świec woskowych, parafinowych i żelowych – w wymiarze 20 godzin (1 godzi. = 45 min) – dla 20 Uczestników Projektu; Moduł Czwarty – Warsztaty stolarskie – w wymiarze 20 godzin (1 godzi. = 45 min) – dla 20 Uczestników Projektu; Moduł Piaty – Warsztaty z zakresu pracy z żywicą epoksydową – w wymiarze 6 godzin (1 godzi. = 45 min) – dla 20 Uczestników Projektu; Moduł Szósty – Warsztaty z brukarstwa – w wymiarze 100 godzin (1 godzi. = 45 min) – dla 20 Uczestników Projektu
 11. Zajęcia wyrównywujące braki edukacyjne jako mechanizm przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.  W skład zajęć powinny wejść następujące moduły: Moduł Pierwszy – Organizacja i przeprowadzenie indywidualnych zajęć edukacyjnych z języka angielskiego dla osób w różnym wieku i różnymi umiejętnościami językowymi w wymiarze 60 godzin – (1 godzi. = 45 min); Moduł Drugi – Organizacja i przeprowadzenie indywidualnych zajęć edukacyjnych z matematyki dla osób w różnym wieku i różnymi umiejętnościami matematycznymi w wymiarze 60 godzin – (1 godzi. = 45 min); Moduł Trzeci – Organizacja i przeprowadzenie indywidualnych zajęć edukacyjnych z języka polskiego dla osób w różnym wieku i różnymi umiejętnościami językowymi w 60 godzin – (1 godzi. = 45 min).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, w ramach realizowanego na terenie Projekt „Dobra Przyszłość  2021-2023” finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Dla wszystkich Uczestników Projektu, udział w nim był całkowicie bezpłatny.


 

Dobra Przyszłość 2021-2023

Warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla Uczestników Projektu „Dobra Przyszłość 2021-2023” .

Uczestnicy Projektu pn. „Dobra Przyszłość 2021-2023”, wzięli udział w warsztatach z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz bezpiecznego zachowania się w sytuacjach zagrażających życiu bądź zdrowiu według wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji.  Celem warsztatów było wyrobienie odpowiednich postaw u Uczestników Projektu oraz przygotowanie ich do natychmiastowego przeprowadzenia akcji ratunkowej w obliczu wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia poszkodowanego. Dzięki temu szkoleniu Uczestnicy projektu nauczyli się, jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy, jak zadbać o bezpieczeństwo własne, jak prawidłowo reagować i wezwać pomoc.

Warsztaty stanowiły okazję do integracji i pokazania, między innymi tego, że w przypadku osób z niepełnosprawnościami nie tylko Oni otrzymują pomoc, ale także potrafią jej udzielać. Warsztaty były dostosowane indywidualnie i w zależności od potrzeb i możliwości uczestników. Warsztaty składały się z części teoretycznej oraz z części praktycznej.

Projekt „Dobra Przyszłość 2021-2023” finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Dla wszystkich Uczestników Projektu, udział w nim jest całkowicie bezpłatny.

 


 

Dobra Przyszłość 2021-2023

Aktywizacja zdrowotna uczestników projektu pn. „Dobra Przyszłość 2021-2023”

9 grudnia br. Uczestnicy Projektu pn. „Dobra Przyszłość 2021 – 2023” wzięli udział w zajęciach w ramach aktywizacji zdrowotnej, której założeniem jest poprawa kondycji psychoruchowej Uczestników Projektu. Zajęcia przybrały formę konsultacji poprowadzonych przez specjalistów zatrudnionych w Centrum Medycznym Unident w Dąbrowie Tarnowskiej – lekarza dentystę Weronikę Zarzycką – Kijak oraz Paulinę Samel – Babula, specjalistę w dziedzinie profilaktyki i zabiegów kosmetyczno – estetycznych.

Założeniem niniejszej formy aktywizacji zdrowotnej Uczestników Projektu pn. „Dobra Przyszłość 2021-203” jest m.in. zmiana zachowań sprzyjających powstawaniu próchnicy zębów i chorobom przyzębia, a istotną rolę odgrywa w tej materii dostarczanie odpowiednich informacji w celu zwiększenia świadomości zdrowotnej, rozwinięcie koniecznych umiejętności oraz wielokrotne powtarzanie przekazanych treści.

Każdy z Uczestników Projektu został wyposażony przez Centrum Medycznym Unident w Dąbrowie Tarnowskiej w materiały dydaktyczne zgodne z tematem zajęć (m.in. pasta do zębów, szczoteczka do zębów, płyn do płukania ust, ulotki, broszury itp.).
W trakcie kolejnych spotkań Uczestnicy Projektu, będą mieli możliwość skorzystania z oferowanego przez Centrum Medyczne Unident w Dąbrowie Tarnowskiej, bogatego pakietu usług profilaktycznych, które pomogą Uczestnikom Projektu, w zachowaniu zdrowego i estetycznego uzębienia.

Projekt „Dobra Przyszłość 2021-2023” realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Dla wszystkich Uczestników projektu, udział w nim jest całkowicie bezpłatny.


 

Dobra Przyszłość 2021-2023

Trening kompetencji i umiejętności społecznych osób niepełnosprawnych w ramach projektu pn. „Dobra Przyszłość 2021-2022”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, będąc świadomym tego, iż trudna dla całego kraju sytuacja spowodowana pandemią koronawirusa nie pozostaje obojętna dla naszego zdrowia psychicznego, nie zaprzestał działań powadzonych w ramach projektu pn. „Dobra Przyszłość 2021-2023”.

W roku 2022 Uczestnikami Projektu zostały osoby niepełnosprawne, które w tym szczególnym czasie potrzebują wyjątkowego wsparcia, które pozwoli im przezwyciężyć strach wywołany możliwością zakażenia, lęk przed samotnością, lek o przyszłość.

      W tym celu, z zachowaniem wszelkich możliwych środków ostrożności, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej zorganizowało i przeprowadziło jednodniowe, wyjazdowe warsztaty interpersonalne przeznaczone dla osób zainteresowanych rozwojem osobistym, osób chcących zwiększyć swoją efektywność osobistą, chcących rozwijać swoje kompetencje społeczne. Warsztaty poprowadzone zostały przez specjalistę
z zakresu psychologii. Celem ich było m.in. rozwijanie umiejętności i postawy
w komunikowaniu się tj.: prezentowanie swoich umiejętności, słuchanie, życzliwe krytykowanie, wyrażanie swojego zdania, szanowanie innych, odnajdywanie się w grupie, wyrażanie własnych myśli, rozumienie innych, poznawanie własnej sfery uczuciowej, wyrażanie emocji, budowanie zaufania i otwartości. Rozwijanie umiejętności we współpracy i działaniu, umiejętności ciągłego uczenia się Warsztaty miały na celu wprowadzenie nastroju odprężenia i otwartości, uświadomienie uczuć, ale także przestrzeganie zasad  i granic.

Warsztaty odbyły się w ośrodku posiadającym wykwalifikowaną kadrę, bazę koni rekreacyjnych, z której to bazy Uczestnicy Projektu mogli skorzystać po zakończonych zajęciach z psychologiem.  

Taka forma wsparcia Uczestników Projektu pn. „Dobra Przyszłość2021-2023” miała na celu ułatwienie kontaktów interpersonalnych Uczestników Projektu. Pozwoliła na budowanie jedności w grupie przez nich stworzonej, co pozwoliło na wspólne rozwiązywanie problemów, twórcze myślenie i komunikację.

Projekt „Dobra Przyszłość2021-2023” realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Dla wszystkich Uczestników projektu, udział w nim jest całkowicie bezpłatny.

 


 

 

Dobra Przyszłość 2021-2023

Aktywizacja zawodowa w ramach projektu pn. „Dobra Przyszłość 2021-2023” w roku 2022.

Projekt pn. „Dobra Przyszłość 2021-2023’, realizowany w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt pn. „Nowe szanse – nowe możliwości 2021-2023” realizowany jest w okresie od 01.01.2021r. do 30.06.2023r.

Głównym celem projektu jest „Dobra Przyszłość” jest aktywizacja społeczno-zawodowa 80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie powiatu brzeskiego w okresie 30 miesięcy realizacji projektu – klientów systemu pomocy społecznej.

W roku 2022 w Uczestnicy Projektu, wzięli udział w zajęciach mających na celu ich aktywizację zawodową, która obejmowała następujące elementy:

 1. indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym;
 2. przeprowadzenie kursu przygotowującego do zdania egzaminu ECDL BASE wraz z zapewnieniem udziału uczestników kursu w egzaminie zewnętrznym ECDL BASE;
 3. Kurs małej księgowości z obsługa kasy fiskalnej;
 4. Kurs prawa jazdy kat. B;

 

Wszystkie podejmowane działania, uwzględniały indywidualne możliwości Uczestników Projektu, takie jak m. in.: obowiązki szkolne, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, ograniczenia związane np. z niepełnosprawnością, zobowiązaniami rodzinnymi.

Projekt „Dobra Przyszłość 2021-2023” finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Dla wszystkich Uczestników Projektu, udział w nim był całkowicie bezpłatny.

 


Dobra Przyszłość 2021-2023

Uczestnicy Projektu pn. „Dobra Przyszłość 2021-2023” zdobywają Warszawę

W dniach 28 – 29 października 2022r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, w ramach projektu pn. „Dobra Przyszłość 2021-2023” zorganizowało dla Uczestników Projektu oraz ich otoczenia trening kompetencji i umiejętności społecznych. Głównym celem tego wydarzenia było nabycie, przywrócenie i wzmocnienie kompetencji społecznych. Trening przybrał formę warsztatów w postaci trzydniowego wyjazdu, poświęconego nabyciu wiedzy o społeczeństwie.

Założeniem wyjazdu było uświadomienie Uczestnikom Projektu roli jaką odgrywają Oni w dzisiejszym świecie jak również kształtowanie postawy obywatelskiej
i prowspólnotowej. Wyjazd miał przygotować Uczestników Projektu do świadomego, aktywnego, odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym, naukowym i kulturalnym, rozwijać poczucie przynależności do danej grupy społecznej, budować więzi emocjonalne między Uczestnikami Projekt, rozwijać ich wrażliwości oraz kształcić umiejętności poznawcze, rozwijać zainteresowania.

 

Projekt „Dobra Przyszłość 2021-2023” finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany jest w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.


 

Dobra Przyszłość 2021-2023

Ogłoszenie o dodatkowym naborze Uczestników Projektu „Dobra Przyszłość 2021-2023” na rok 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej ogłasza dodatkowy nabór  do projektu pn. „Dobra Przyszłość 2021-2023”. Rekrutacja trwa od 10 sierpnia 2022r. do 26 sierpnia 2022r.

Projekt „Dobra Przyszłość 2021-2023” realizowany jest w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie elementarnego systemu wspierania osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznych oraz ich otoczenia na terenie Powiatu Dąbrowskiego. Cel ten osiągnięty będzie poprzez aktywizację społeczną i zawodową mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –   806 550.00 zł

Kwota udziału własnego – 145.000,00 zł. 

W projekcie mogą wziąć udział osoby:

 1. osoby lub rodziny zamieszkujące na terenie Powiatu Dąbrowskiego,
 2. osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które
  w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej (m.in. osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, osoby
  z niepełnosprawnością, rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, osoby niesamodzielne itp.).

W ramach projektu realizowane będą różnorodne formy aktywizacji społeczno-zawodowej wynikające z indywidualnej diagnozy potrzeb oraz opracowanej ścieżki reintegracji, w tym wsparcie o charakterze społecznym, zawodowym, oraz zdrowotnym:

 1. treningi kompetencji i umiejętności społecznych,
 2. poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne,
 3. poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy,
 4. kursy i szkolenia,

Warunkiem przystąpienia do naboru jest:

 1. zapoznanie się z Regulaminem naboru i udziału w projekcie
 2. złożenie w terminie od 10 sierpnia 2022r. do 26 sierpnia 2022r. następujących dokumentów:
 1. ankiety rekrutacyjnej, 
 2. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 3. kopii orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu) lub/i zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego rodzaj schorzenia, wydanego przez lekarza specjalistę, w przypadku osób pozostających w leczeniu z powodu występujących zaburzeń psychicznych a nie posiadających z tego tytułu orzeczenia o niepełnosprawności.

Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Uczestnik Projektu jest zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego jego status jako osoby  bezrobotnej lub biernej zawodowo  w dniu jego wydania. W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy, dokumentem tym może być zaświadczenie z urzędu pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej w dniu jego wydania

Dokumenty rekrutacyjne będzie można pobrać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, w biurze projektu  w pokoju numer 25, lub pobrać ze strony pcprdt@interia.pl w zakładce dokumenty do pobrania.

Zgłoszenia można składać osobiście lub za pośrednictwem innych osób w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, w biurze projektu w pokoju numer 25 w godzinach od 08:00 do 15:30 lub drogą pocztową na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska.

W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby osób niż przewidywana w założeniach projektu, planowana jest kolejna tura rekrutacji.

Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, tel. 0-14 624 – 44 – 15 – osoba do kontaktów Pani Marzena Gubernat.


 

Dobra Przyszłość 2021-2023

Ogłoszenie o rekrutacji do projektu „Dobra Przyszłość 2021-2023” na rok 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej ogłasza rekrutację do projektu pn. „Dobra Przyszłość 2021-2023”. Rekrutacja trwa od 01 lutego 2022r. do 28 lutego 2022r.

Projekt „Dobra Przyszłość 2021-2023” realizowany jest w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie elementarnego systemu wspierania osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznych oraz ich otoczenia na terenie Powiatu Dąbrowskiego. Cel ten osiągnięty będzie poprzez aktywizację społeczną i zawodową mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –   806 550.00 zł

Kwota udziału własnego – 145.000,00 zł. 

W projekcie mogą wziąć udział osoby:

 1. osoby lub rodziny zamieszkujące na terenie Powiatu Dąbrowskiego,
 2. osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które
  w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej (m.in. osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, osoby
  z niepełnosprawnością, rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, osoby niesamodzielne itp.).

W ramach projektu realizowane będą różnorodne formy aktywizacji społeczno-zawodowej wynikające z indywidualnej diagnozy potrzeb oraz opracowanej ścieżki reintegracji, w tym wsparcie o charakterze społecznym, zawodowym, oraz zdrowotnym:

 1. treningi kompetencji i umiejętności społecznych,
 2. poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne,
 3. poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy,
 4. kursy i szkolenia,

Warunkiem przystąpienia do naboru jest:

 1. zapoznanie się z Regulaminem naboru i udziału w projekcie
 2. złożenie w terminie od 01.02.2022r – 28.02.2022r. następujących dokumentów:
 1. ankiety rekrutacyjnej, 
 2. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 3. kopii orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu) lub/i zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego rodzaj schorzenia, wydanego przez lekarza specjalistę, w przypadku osób pozostających w leczeniu z powodu występujących zaburzeń psychicznych a nie posiadających z tego tytułu orzeczenia o niepełnosprawności.

Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Uczestnik Projektu jest zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego jego status jako osoby  bezrobotnej lub biernej zawodowo  w dniu jego wydania. W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy, dokumentem tym może być zaświadczenie z urzędu pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej w dniu jego wydania

Dokumenty rekrutacyjne będzie można pobrać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, w biurze projektu  w pokoju numer 25, lub pobrać ze strony pcprdt@interia.pl w zakładce dokumenty do pobrania.

Zgłoszenia można składać osobiście lub za pośrednictwem innych osób w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, w biurze projektu w pokoju numer 25 w godzinach od 08:00 do 15:30 lub drogą pocztową na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska.

W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby osób niż przewidywana w założeniach projektu, planowana jest kolejna tura rekrutacji.

Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, tel. 0-14 624 – 44 – 15 – osoba do kontaktów Pani Marzena Gubernat.


 

Dobra Przyszłość 2021-2023

Podsumowanie działań w ramach projektu pn. „Dobra Przyszłość 2021-2023” w roku 2021.

Projekt pn. „Dobra Przyszłość  2021-2023”, realizowany w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt pn. „Dobra Przyszłość  2021-2023” realizowany jest w okresie od 01.01.2021r. do 30.06.2023r.

Głównym celem projektu jest „Dobra Przyszłość  2021-2023″ jest aktywizacja społeczno-zawodowa 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie powiatu dąbrowskiego w okresie 30 miesięcy realizacji projektu – klientów systemu pomocy społecznej.

W roku 2021 w projekcie uczestniczyło 20 osób. Były to:

 1. osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie
  z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 2. osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 3. osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy
  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego.

W ramach projektu realizowane były różnorodne formy aktywizacji społeczno-zawodowej wynikające z indywidualnej diagnozy potrzeb oraz opracowanej ścieżki reintegracji, w tym wsparcie o charakterze społecznym, zawodowym oraz zdrowotnym.

            W roku 2021 zrealizowano następujące formy wsparcia:

 1. Poradnictwo psychologiczne w formie spotkań indywidualnych z psychologiem w ilości 100 godzin (1 godzina = 60 min) – zajęcia indywidualne
 2. Zajęcia indywidualne z zakresu rewalidacji w ilości 30 godzin (1 godzina = 60 min).
 3. Poradnictwo psychologiczne w formie spotkań grupowych z psychologiem

w ilości 18 godzin (1 godzina = 60 min) – zajęcia grupowe.

 1. Zajęcia socjoterapeutyczne w ilości 30 godziny (1 godzi. = 60 min) – zajęcia indywidualne
 2. Trening kompetencji i umiejętności społecznych, którego założeniem jest nabycie, przywrócenie, wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej dla Uczestników Projektu.
 3. Moduł Pierwszy – Warsztaty autoprezentacji – przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, elementy wizażu i stylizacji ubioru, w ilości 36 godzin (1 godzi. = 45 min) – 2 grupy po 18 godzin. Łącznie dla 20 osób.
 4. Moduł Drugi – Warsztaty dla Uczestników Projektu z zakresu udzielania pierwszej pomocy w ilości 16 godzin (1 godzi. = 45 min) – zajęcia grupowe – 2 grupy po 8 godzin – łącznie dla 20 Uczestników Projektu.
 5. Moduł Trzeci – Warsztaty dla Uczestników Projektu z zakresu samodzielności w prowadzeniu gospodarstwa domowego w ilości 48 godziny (1 godzina = 45 min) – zajęcia grupowe – 2 grupy po 24 godziny – łącznie dla 20 Uczestników Projektu.            
 6. Moduł Czwarty – Dwa, jednodniowe, wyjazdowe warsztaty interpersonalne przeznaczone dla osób zainteresowanych rozwojem osobistym, osób chcących zwiększyć swoją efektywność osobistą, chcących rozwijać swoje kompetencje społeczne – 8 godzin (1 godzina = 60 minut).
 7. Moduł Piaty – Dwudniowe, wyjazdowe warsztaty terapeutyczne obejmujące zajęcia grupowe z psychologiem/pedagogiem oraz zajęcia ruchowe o charakterze rehabilitacyjnym z wykorzystaniem wód termalnych, w górskiej miejscowości, atrakcyjnej turystycznie na ternie RP (2 dni, 1 nocleg)
 8. Moduł Szósty – Dwudniowe wyjazdowe warsztaty poświęcone nabyciu wiedzy o społeczeństwie, które będą miały na celu rozwój Uczestników Projektu w takich obszarach jak: wiedza i rozumienie; wykorzystanie i tworzenie informacji; rozumienie siebie oraz rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów; komunikowanie i współdziałanie.
 9. Moduł siódmy – jednodniowe wyjazdowe warsztaty poświęcone nabyciu wiedzy o alternatywnych formach spędzania czasu wolnego, które będą miały na celu rozwój Uczestników Projektu w takich obszarach jak: wiedza i rozumienie; wykorzystanie i tworzenie informacji; rozumienie siebie oraz rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów; komunikowanie i współdziałanie.
 10. Aktywizacja zdrowotna, której założeniem jest poprawa kondycji psychoruchowej osób niepełnosprawnych będących Uczestnikami Projektu. W skład aktywizacji zdrowotnej Uczestników Projektu wchodzą następujące moduły:
 11. Moduł Pierwszy – Poradnictwo zdrowotne w formie spotkań indywidualnych z rehabilitantem w ilości 390 godzin, w tym: z wykorzystaniem metody hydroterapii w ilości 130 godzin, z wykorzystaniem metody hipoterapii w ilości 90 godzin, z wykorzystaniem metod rehabilitacji ogólnej w ilości 120 godzin, z wykorzystaniem metody dogoterapii w ilości 50 godzin – (1 godzina = 60 min),
 12. Moduł Drugi – Poradnictwo zdrowotne w postaci dwóch, dwudniowych wyjazdowych warsztatów rehabilitacyjnych przy wykorzystaniu leczniczych właściwości podziemnego mikroklimatu Kopalni Soli w Bochni (nocleg w Kopalni).
 13. Moduł Trzeci – Poradnictwo zdrowotne w formie spotkań indywidualnych z logopedą w ilości 40 godzin
 14. Warsztaty terapeutyczne jako mechanizm przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Warsztaty uczyły Uczestników Projektu uzewnętrznić swoje emocje, myśli i pragnienia. Powinni Oni wzbogacić słownictwo, rozwinąć twórczą wyobraźnię oraz inteligencję emocjonalną, a w szczególności nauczyć ich się identyfikować własne stany emocjonalne oraz wyrażać je w sposób akceptowany społecznie. Uczestnicy poprzez udział w zajęciach, rozwiną swoje zainteresowania, udoskonalą sprawność manualną, uwrażliwią się na otaczający ich świat i wzmocnią poczucie własnej wartości. Zajęcia te pomogą Uczestnikom Projektu uwzględnić swoje emocje i pragnienia. Warsztaty terapeutyczne powinny składać się z następujących modułów:
 15. Moduł Pierwszy – Warsztaty z zakresu florystyki i bukieciarstwa – w wymiarze 40 godzin (1 godzi. = 45 min) – dla 2 Uczestników Projektu
 16. Moduł Drugi – Warsztaty z zakresu architektury ogrodu – w wymiarze 40 godzin (1 godzi. = 45 min)- dla 1 Uczestnika Projektu
 17. Moduł Trzeci – Warsztaty z zakresu tworzenia witraży – w wymiarze 12 godzin (1 godzi. = 45 min) – dla 1 Uczestnika Projektu.
 18. Moduł Czwarty – Warsztaty z zakresu tworzenia świec woskowych, parafinowych i żelowych – w wymiarze 12 godzin (1 godzi. = 45 min) – dla 1 Uczestnika Projektu.
 19. Moduł Piąty – Warsztaty stolarskie- w wymiarze 24 godzin (1 godzi. = 45 min) – dla 1 Uczestnika Projektu.
 20. Moduł Szósty – indywidualne warsztaty rysunku i malarstwa – w wymiarze 40 godzin (1 godzi. = 45 min) – dla 1 Uczestnika Projektu.
 21. Zajęcia wyrównywujące braki edukacyjne jako mechanizm przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. W skład zajęć powinny wejść następujące moduły:
 22. Moduł Pierwszy – Organizacja i przeprowadzenie indywidualnych zajęć edukacyjnych z języka angielskiego dla osób w różnym wieku i różnymi umiejętnościami językowymi w wymiarze 100 godzin – (1 godzi. = 45 min)
 23. Moduł Drugi – Organizacja i przeprowadzenie indywidualnych zajęć edukacyjnych z matematyki dla osób w różnym wieku i różnymi umiejętnościami matematycznymi                           w wymiarze 60 godzin – (1 godzi. = 45 min)
 24. Moduł Trzeci – Organizacja i przeprowadzenie indywidualnych zajęć edukacyjnych

z języka polskiego dla osób w różnym wieku i różnymi umiejętnościami językowymi 40 godzin – (1 godzi. = 45 min).

Moduł Czwarty – Organizacja i przeprowadzenie indywidualnych zajęć edukacyjnych z języka niemieckiego dla osób w różnym wieku i różnymi umiejętnościami językowymi w wymiarze 20 godzin – (1 godzi. = 45 min)

Warsztaty o charakterze terapeutycznym z zakresu muzykoterapii – gra na gitarze w wymiarze 40 godzin (1 godz. = 60 min),

Warsztaty o charakterze terapeutycznym z zakresu muzykoterapii – gra na organach w wymiarze 40 godzin

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej w ramach realizowanego na terenie Projekt „Dobra Przyszłość  2021-2023” finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Dla wszystkich Uczestników Projektu, udział w nim był całkowicie bezpłatny.


 

Dobra Przyszłość 2021-2023

 DWUDNIOWE, WYJAZDOWE WARSZTATY TERAPEUTYCZNE W RAMACH PROJEKTU PN. „DOBRA PRZYSZŁOŚĆ 2021-2023”

 W dniach 18-19 września 2021r. Uczestnicy Projektu pn. „Dobra Przyszłość 2021-2023”, wzięli udział w kolejnych, dwudniowych, wyjazdowych warsztatach terapeutycznych obejmujących zajęcia grupowe z psychologiem/pedagogiem oraz zajęcia ruchowe
o charakterze rehabilitacyjnym z wykorzystaniem wód termalnych,. Warsztaty te zostały zorganizowane w ramach treningu kompetencji i umiejętności społecznych, którego założeniem jest nabycie, przywrócenie, wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej Uczestników Projektu. Założeniem treningu jest m.in. maksymalizacja autonomii Uczestników Projektu, zdobycie przez nich własnej tożsamości, pomoc w rozwoju osobistym oraz poczucie kreacji własnego otoczenia. W wyniku realizacji niniejszego treningu Uczestnicy Projektu zostali aktywizowani społecznie, nauczyli się wyrażać emocje, stanowić o sobie,  zmienili swoje nastawienie do aktywności społecznej poprzez pryzmat swoich możliwości, potencjału, marzeń, pragnień i nadziei.

Warsztaty odbyły się w górskiej miejscowości, atrakcyjnej turystycznie na ternie RP – Zakopanem. Założeniem Warsztatów było m.in. wypracowanie optymalnego modelu aktywności ruchowej i prozdrowotnego stylu życia dla uczestników warsztatów
i upowszechnienie go wśród tej grupy, podniesienie świadomości dotyczącej znaczenia aktywności ruchowej i prozdrowotnego stylu życia w utrzymaniu zdrowia i dobrej kondycji fizycznej i psychicznej, propagowanie aktywnego trybu życia, aktywnego spędzania czasu wolnego i  zwiększenie dostępu do zorganizowanych i indywidualnych form spędzania czasu wolnego oraz wskazanie sposobów na podtrzymywanie sprawności i dobrego samopoczucia psychofizycznego, upowszechnienie wiedzy z zakresu odpowiednio planowanej
i kontrolowanej aktywności ruchowej. Zajęcia terapeutyczne m.in.: dotyczyły treningu asertywności i autoprezentacji, dzięki czemu uczestnicy warsztatów nauczyli się zachowań asertywnych i nabyli umiejętności tworzenia pozytywnego wizerunku.

Projekt „Dobra Przyszłość 2021-2023” finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W roku 2021 Uczestnikami Projektu pn. „Dobra Przeszłość 2021-2023” jest 20 osób, którymi są osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujące lub pracujące na terenie Powiatu Dąbrowskiego:

 1. osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności jak również osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych),
 2. osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą.

W ramach realizacji projektu „Dobra Przyszłość 2021-2023” realizowane są różnego rodzaju usługi aktywnej integracji, których celem jest odbudowa i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu (reintegracja społeczna) lub zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego.

 

 —————————————————————————————————————————————————————————————-

Dobra Przyszłość 2021-2023

WARSZTATY POŚWIĘCONE NABYCIU WIEDZY O ALTERNATYWNYCH FORMACH SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO, W RAMACH PROJEKTU „DOBRA PRZYSZŁOŚĆ 2021-2023”

            W dniu 9 września 2021r. Uczestnicy projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej tj. projektu pn. „Dobra Przyszłość 2021-2023”, wzięli udział w jednodniowych wyjazdowych warsztatach poświęconych nabyciu wiedzy o alternatywnych formach spędzania czasu wolnego, połączonych z edukacją ekologiczną. Warsztaty te miały na celu rozwój Uczestników Projektów w takich obszarach jak: wiedza i rozumienie; wykorzystanie i tworzenie informacji; rozumienie siebie oraz rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów; komunikowanie i współdziałanie.

Warsztaty, które odbyły się na terenie Sandomierskiego Parku Krajobrazowego, zostały zorganizowane w ramach treningów kompetencji i umiejętności społecznych, których założeniem jest nabycie, przywrócenie, wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej Uczestników Projektów. Założeniem treningów jest m.in. maksymalizacja autonomii Uczestników Projektów, zdobycie przez nich własnej tożsamości, pomoc w rozwoju osobistym oraz poczucie kreacji własnego otoczenia.

W warsztatach poświęconych nabyciu wiedzy o alternatywnych formach spędzania czasu wolnego wzięli udział uczestnicy wyżej wspomnianych projektów, którymi są wychowankowie instytucjonalnej pieczy zastępczej wraz z ze swoim otoczeniem, jako że wsparcie go było niezbędne dla skutecznego wsparcia Uczestników Projektu. 

Projekty pn. „Dobra Przyszłość 2021-2023” finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekty realizowane są w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W ramach realizacji obu projektów realizowane są różnego rodzaju usługi aktywnej integracji, których celem jest odbudowa i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu (reintegracja społeczna) lub zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego.


 

Dobra Przyszłość 2021-2023

WARSZTATY POŚWIĘCONE NABYCIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W RAMACH PROJEKTU PN. „DOBRA PRZYSZŁOŚĆ 2021-2023”

            W dniach 23-24 sierpnia 2021r. Uczestnicy Projektu pn. „Dobra Przyszłość 2021-2023”, wzięli udział w dwudniowych, wyjazdowych warsztatach poświęconych nabyciu wiedzy o społeczeństwie, które będą miały na celu rozwój Uczestników Projektu w takich obszarach jak: wiedza i rozumienie; wykorzystanie i tworzenie informacji; rozumienie siebie oraz rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów; komunikowanie i współdziałanie. Warsztaty te zostały zorganizowane w ramach treningu kompetencji i umiejętności społecznych, którego założeniem jest nabycie, przywrócenie, wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej Uczestników Projektu. Założeniem treningu jest m.in. maksymalizacja autonomii Uczestników Projektu, zdobycie przez nich własnej tożsamości, pomoc w rozwoju osobistym oraz poczucie kreacji własnego otoczenia. W wyniku realizacji niniejszego treningu Uczestnicy Projektu zostali aktywizowani społecznie, nauczyli się wyrażać emocje, stanowić o sobie,  zmienili swoje nastawienie do aktywności społecznej poprzez pryzmat swoich możliwości, potencjału, marzeń, pragnień i nadziei.

            Warsztaty odbyły się w mieście Warszawa i były poświęcone nie tylko przygotowaniu Uczestników Projektu do świadomego, aktywnego, odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu naukowym, kulturalnym i społeczny, rozwijaniu poczucia przynależności do danej grupy społecznej, budowaniu więzi emocjonalnych między uczestnikami, rozwijaniu wrażliwości oraz kształceniu umiejętności poznawczych, rozwijaniu zainteresowań i odnajdywaniu sposobu realizacji własnych potrzeb, ale również celem ich było wzmocnienie więzi uczuciowej pomiędzy członkami rodzin Uczestników Projektu, trenowaniu umiejętności społecznych
 i kompetencji opiekuńczych, a także podnoszenie świadomości na temat problemów społecznych. Uczestnicy Warsztatów mieli zagospodarowany również czas wolny m.in. zwiedzili Stadion Narodowy, Pałac Kultury, Muzeum Powstania Warszawskiego.

Projekt „Dobra Przyszłość 2021-2023” finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W roku 2021 Uczestnikami Projektu pn. „Dobra Przeszłość 2021-2023” jest 20 osób, którymi są osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujące lub pracujące na terenie Powiatu Dąbrowskiego:

 1. osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności jak również osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób

i Problemów Zdrowotnych),

 1. osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą.

W ramach realizacji projektu „Dobra Przyszłość 2021-2023” realizowane są różnego rodzaju usługi aktywnej integracji, których celem jest odbudowa i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu (reintegracja społeczna) lub zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego.

 


Dobra Przyszłość 2021-2023

Rusza projekt „Dobra Przyszłość 2021-2023”

W dniu 01 marca 2021 roku miało miejsce pierwsze spotkanie o charakterze organizacyjno – promocyjnym w ramach realizowanego na terenie Powiatu Dąbrowskiego projektu pn. „Dobra Przyszłość 2021-2023”. Projekt ten finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W roku kalendarzowym 2021 wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 20 Uczestników projektu, którymi będą wychowankowie rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz osoby z niepełnosprawnością.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie elementarnego systemu wspierania osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznych oraz ich otoczenia na terenie powiatu Dąbrowskiego

Spotkanie poprowadziła Pani Agnieszka Anioł – Głuszek Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, która wraz z Panią Marzeną Gubernat – Kierownikiem Projektu, przedstawiła zebranym cele projektu oraz zapoznała uczestników
z zasadami uczestnictwa w projekcie.

Celem spotkania było przedstawienie Uczestnikom Projektu form wsparcia oferowanych przez Realizatora Projektu w roku 2020, jak również działań zrealizowanych
w latach wcześniejszych. Ponadto pracownicy Realizatora Projektu, będąc otwartymi na potrzeby Uczestników Projektu wysłuchali ich uwag po to, aby wszelkie formy wsparcia wynikały z indywidualnych potrzeb i potencjałów Uczestników Projektu a każdy Uczestnik został indywidualnie potraktowany.   

Uczestnicy projektu wezmą udział w warsztatach grupowych i spotkaniach indywidualnych ze specjalistami m.in. z zakresu psychologii, prawa, rehabilitacji. Będą mieli możliwość skorzystania z instrumentów takich jak: trening kompetencji i umiejętności społecznych, którego założeniem jest nabycie, przywrócenie, wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej czy zajęć wyrównujących braki edukacyjne, jako mechanizm przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Realizator projektu zachęca wszystkie osoby, które są zainteresowane udziałem
w projekcie w latach następnych do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, tel. 14 642-44-15, mail:pcprdt@interia.pl


 

Dobra Przyszłość 2021-2023

Ogłoszenie o rekrutacji do projektu „Dobra Przyszłość 2021-2023” na rok 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej ogłasza rekrutację do projektu pn. „Dobra Przyszłość 2021-2023”. Rekrutacja trwa od 04 stycznia 2021r. do 29 stycznia 2021r.

Projekt „Dobra Przyszłość 2021-2023” realizowany jest w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie elementarnego systemu wspierania osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznych oraz ich otoczenia na terenie Powiatu Dąbrowskiego. Cel ten osiągnięty będzie poprzez aktywizację społeczną i zawodową mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –   806 550.00 zł

Kwota udziału własnego – 145.000,00 zł. 

W projekcie mogą wziąć udział osoby:

 1. osoby lub rodziny zamieszkujące na terenie Powiatu Dąbrowskiego,
 2. osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które
  w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej (m.in. osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, osoby
  z niepełnosprawnością, rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, osoby niesamodzielne itp.).

W ramach projektu realizowane będą różnorodne formy aktywizacji społeczno-zawodowej wynikające z indywidualnej diagnozy potrzeb oraz opracowanej ścieżki reintegracji, w tym wsparcie o charakterze społecznym, zawodowym, oraz zdrowotnym:

 1. treningi kompetencji i umiejętności społecznych,
 2. poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne,
 3. poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy,
 4. kursy i szkolenia,

Warunkiem przystąpienia do naboru jest:

 1. zapoznanie się z Regulaminem naboru i udziału w projekcie
 2. złożenie w terminie od 04.01.2021r – 29.01.2021r. następujących dokumentów:
 1. ankiety rekrutacyjnej, 
 2. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 3. kopii orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu) lub/i zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego rodzaj schorzenia, wydanego przez lekarza specjalistę, w przypadku osób pozostających w leczeniu z powodu występujących zaburzeń psychicznych a nie posiadających z tego tytułu orzeczenia o niepełnosprawności.

Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Uczestnik Projektu jest zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego jego status jako osoby  bezrobotnej lub biernej zawodowo  w dniu jego wydania. W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy, dokumentem tym może być zaświadczenie z urzędu pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej w dniu jego wydania

Dokumenty rekrutacyjne będzie można pobrać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, w biurze projektu  w pokoju numer 25, lub pobrać ze strony pcprdt@interia.pl w zakładce dokumenty do pobrania.

Zgłoszenia można składać osobiście lub za pośrednictwem innych osób w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, w biurze projektu w pokoju numer 25 w godzinach od 08:00 do 15:30 lub drogą pocztową na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska.

W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby osób niż przewidywana w założeniach projektu, planowana jest kolejna tura rekrutacji.

Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, tel. 0-14 624 – 44 – 15 – osoba do kontaktów Pani Marzena Gubernat.