Sprzęt Rehabilitacyjny

Logo - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Sprzęt rehabilitacyjny jest to sprzęt niezbędny do rehabilitacji ruchowej lub innej, zaleconej przez lekarza w warunkach domowych, a który nie jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać osoby niepełnosprawne, będące mieszkańcami Powiatu Dąbrowskiego, w każdym czasie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej (Centrum). Wniosek w imieniu małoletniego Wnioskodawcy składa przedstawiciel ustawowy, prawny opiekun ustanowiony postanowieniem Sądu. Wnioskodawca niemogący czytać (niewidomy) składa oświadczenie woli w formie aktu notarialnego. Wnioskodawca nie mogący pisać lecz mogący czytać składa oświadczenie woli w formie pisemnej poprzez podpisanie dokumentu przez inną osobę, a jej podpis będzie poświadczony przez notariusza z zaznaczeniem, że został złożony na życzenie nie mogącego pisać, lecz mogącego czytać.

Wnioski rozpatrywane są w kolejności napływania kompletnych wniosków, aż do momentu wyczerpania środków finansowych PFRON na dany rok kalendarzowy. Wnioski złożone w danym roku budżetowym muszą zostać rozpatrzone, dofinansowane i zrealizowane w tym samym roku. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach wniosek może zostać rozpatrzony poza kolejnością na podstawie złożonego podania, w którym wnioskodawca szczegółowo opisze swój indywidualny przypadek.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów sprzętu rehabilitacyjnego, z tym, iż wysokość dofinansowania nie może przekroczyć pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Wnioskodawca zobowiązany jest do zadeklarowania udziału środków własnych w wysokości stanowiącej minimum 20% ceny brutto sprzętu rehabilitacyjnego.