KONSULTACJE PROJEKTÓW PROGRAMÓW Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ

KONSULTACJE PROJEKTÓW PROGRAMÓW Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej w związku z opracowaniem programów z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej zaprasza mieszkańców powiatu dąbrowskiego  do zapoznania się z w/w programami oraz zgłaszania swoich uwag.

Konsultacje społeczne obejmują swoim zasięgiem powiat dąbrowski.

Wszelkie opinie i stanowiska prosimy zgłaszać na formularzu zamieszczonym poniżej w terminie do 08.09.2023 r., na piśmie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pcpr@pcprdt.pl

 UWAGA: Konsultacje mają charakter opiniotwórczy a ich wyniki nie są wiążące dla organów powiatu

 

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2023-2025 (LINK)

Powiatowy Program Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc Domową na lata 2023-2025(LINK)

Powiatowy program działań profilaktycznych w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą domową na lata 2023-2025(LINK)

Powiatowy Program Psychologiczno-Terapeutyczny dla Osób Stosujących Przemoc Domową na lata 2023-2025(LINK)

FORMULARZ ZGŁOSZENIA OPINII (LINK edytowalny)