Instytucjonalna piecza

Na terenie Powiatu Dąbrowskiego funkcjonuje placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego przeznaczona dla 27 wychowanków.

Jednostka Wspierająca Rodzinę
ul. J. Piłsudskiego 54
33-200 Dąbrowa Tarnowska
tel. 14 655 92 50

Dyrektor: mgr Krzysztof Piotrowski

CHARAKTERYSTYKA INSTYTUCJONALNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Instytucjonalna piecza zastępcza jest sprawowana w formie:

 1. placówki opiekuńczo-wychowawczej;
 2. regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej;
 3. interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

Placówka opiekuńczo – wychowawcza:

 1. zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne;
 2. realizuje przygotowane we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;
 3. umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;
 4. podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;
 5. zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;
 6. obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;
 7. zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych

Placówki opiekuńczo – wychowawcze dzielimy na placówki typu:

 • Socjalizacyjnego
 • specjalistyczno – terapeutycznego,
 • rodzinnego.
 • interwencyjnego,

Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego:

 1. wychowuje dzieci w różnym wieku, w tym odrastające i usamodzielniające się,
 2. umożliwia wspólne wychowanie i opiekę licznemu rodzeństwu,
 3. współpracuje z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i asystentem rodziny.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu interwencyjnego 

doraźna opieka nad dzieckiem w czasie trwanie sytuacji kryzysowej, w szczególności placówka jest obowiązana przyjąć dziecko w przypadkach wymagających natychmiastowego zapewnienia dziecku opieki.

Do placówki, o której mowa, dziecko przyjmuje się:

 1. na podstawie orzeczenia sądu,
 2. w przypadku gdy dziecko zostało doprowadzone przez Policję lub Straż Graniczną,
 3. na wniosek rodziców, dziecka lub osoby trzeciej lub umieszcza się dziecko w trybie art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Pobyt dziecka w placówce, nie może trwać dłużej niż 3 miesiące. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres może zostać przedłużony do zakończenia trwającego postępowania sądowego.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu specjalistyczno-terapeutycznego sprawuje opiekę nad dzieckiem o indywidualnych potrzebach, w szczególności:

 1. legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
 2. wymagającym stosowania specjalnych metod wychowawczych i specjalistycznej terapii;
 3. wymagającym wyrównywania opóźnień rozwojowych i edukacyjnych.

W placówce opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno – terapeutycznego są umieszczane dzieci powyżej 10 roku życia, wymagające szczególnej opieki lub mające trudności w przystosowani się do życia w rodzinie. W placówce tej w tym samym czasie można umieścić łącznie nie więcej niż 14 dzieci. W placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego można umieścić w tym samym czasie łącznie nie więcej niż 8 dzieci.

Regionalna placówka opiekuńczo-terapeutycznej:

W regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej są umieszczane dzieci wymagające szczególnej opieki, które ze względu na stan zdrowia wymagający stosowania specjalistycznej opieki i rehabilitacji nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej. W placówce tej można w tym samym czasie umieścić łącznie nie więcej niż 30 dzieci.

Interwencyjny ośrodek preadopcyjny

W ośrodku umieszcza się dzieci, które wymagają specjalistycznej opieki i w okresie oczekiwania na przysposobienie nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej. W interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w tym samym czasie, można umieścić nie więcej niż 20 dzieci. Pobyt dziecka w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym nie może trwać dłużej, niż do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.

Regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne oraz interwencyjne ośrodki preadopcyjne zapewniają specjalistyczną opiekę medyczną i rehabilitacje dzieciom umieszczonym w tych placówkach i ośrodkach.

( Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).