RUSZYŁ PROJEKT „DOBRA PRZYSZŁOŚĆ”
piątek, 01.02.2019
Przejdź do wpisu RUSZYŁ PROJEKT „DOBRA PRZYSZŁOŚĆ”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, informuje iż w roku 2019, przystąpiło po raz kolejny do realizacji projektu systemowego pn. „Dobra Przyszłość”. Projekt „Dobra Przyszłość”, który realizowany będzie w latach 2019 – 2021 finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie elementarnego systemu wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich odpocznienia na terenie Powiatu Dąbrowskiego poprzez wsparcie i poprawę ich sytuacji społecznej i zawodowej, ich aktywne wyłączenie w drodze poprawy i wzmocnienia ich szans na zatrudnienie.

Wsparciem w ramach projektu przez cały okres realizacji projektu zostanie objętych 40 Uczestników, którymi będą:

 1. osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie
  z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną
   z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 2. osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,  
  o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 3. osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy
  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r.
  o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375, z późn. zm.);
 4. rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością.

Każdy Uczestnik Projektu, zostanie objęty następującymi instrumentami wsparcia:

 1. Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika, która poprzedzona będzie procesem rekrutacji UP i spisaniem z nimi umów na zasadach analogicznych jak przy kontraktach socjalnych. Niniejsza forma wsparcia zakłada przeprowadzenie
  w formie pisemnej diagnozy potrzeb i potencjałów każdego UP zarówno pod względem społecznym jak i zawodowym, co będzie mieć na celu dostosowanie form wsparcia odpowiednio do indywidualnych, zdiagnozowanych potrzeb oraz potencjałów Uczestników Projektu.
 2. Usługi analogiczne do pracy socjalnej.
 3. Instrumenty Aktywnej Integracji o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym, zdrowotnym w tym: poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne, trening kompetencji i umiejętności społecznych,  poradnictwo zawodowe
   i pośrednictwo pracy, kursy szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie, zmianę kompetencji, usługi towarzyszące procesowi usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej,  oddziaływanie na Uczestników Projektu wzmacniające. obudowujące naturalne systemy wsparcia, inne narzędzia, metody służące aktywizacji społecznej
  i zawodowej wynikające ze zidentyfikowanych potrzeb UP (w tym o charakterze zdrowotnym jak np. wsparcie rehabilitanta lub/i lekarza specjalisty

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej zachęca wszystkie osoby, które są zainteresowane udziałem w projekcie do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,

 ul. Szpitalna 1, 33 – 200 Dąbrowa Tarnowska,

tel. 14 642-44-15

ANKIETA REKRUTACYJNA

REGULAMIN

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU