Przyjmowanie wniosków w ramach programu „Aktywny Samorząd 2016” – Moduł II
czwartek, 18.02.2016
Przejdź do wpisu Przyjmowanie wniosków w ramach programu „Aktywny Samorząd 2016” – Moduł II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej zachęca osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności rozpoczynające lub kontynuujące naukę w szkole wyższej, szkole policealnej, kolegium lub mające wszczęty przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi do złożenia wniosku o dofinansowanie do kosztów nauki. Wioski w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc
w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym będą przyjmowane są od 01 września do 10 października 2016r.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest Wnioskodawca:

  • który zatrudnienie rozpoczął w 2016 roku, albo
  • którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

Więcej informacji można uzyskać na stronie PFRON: www.pfron.pl lub 
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej,
ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska. tel. 14 642-44-15, www.pcprdt.pl