PCPR Dąbrowa Tarnowska

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Dąbrowa Tarnowska
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Dąbrowa Tarnowska
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Dąbrowa Tarnowska
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Dąbrowa Tarnowska

Migajmy Razem

migamyNie unikaj kontaktu z osobami głuchymi. Staraj sie migać jak umiesz !

ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM

serceminPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej poszukuje kandydatów (małżeństwa lub osoby samotne) na rodziców zastępczych. Procedura i przygotowanie się do tej roli są trudne, ale, jak pokazuje doświadczenie osób już prowadzących taką działalność, daje ogromną satysfakcję.

Rodzinna piecza zastępcza jest formą zapewnienia opieki dzieciom, których rodzice zostali trwale lub czasowo pozbawieni praw rodzicielskich, gdy władza ta została im ograniczona lub zawieszona. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu i po uzyskaniu zgody rodziców zastępczych. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodzicami, zastępczymi mogą być osoby spokrewnione z dzieckiem tj. dziadkowie i rodzeństwo dziecka, tworzą oni wówczas spokrewnioną rodzinę zastępczą, jak również osoby niespokrewnione z dzieckiem oraz krewni niebędący wstępnymi i zstępnymi, tworzący rodzinę zastępczą niezawodowa lub zawodową.

Specjalistyczne poradnictwo dla osób niepełnosprawnych, starszych i ich rodzin

pcprPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej zaprasza mieszańców Powiatu Dąbrowskiego na spotkania z prawnikiem, który będzie świadczył specjalistyczne poradnictwo dla osób niepełnosprawnych, starszych i ich rodzin.

Spotkania odbędą się przy współpracy tut. PCPR i Stowarzyszeń działających na terenie Powiatu Dąbrowskiego na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych, a mianowicie Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” w Dąbrowie Tarnowskiej, Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i Rodzinie "Przyjazny Świat" w Kupieninie, Stowarzyszenia „Otwarte Serce” Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Szczucinie, Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Dąbrowie Tarnowskiej.

Konsultacje prawne mają na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza
w zakresie upowszechnienia informacji o prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych
i starszych oraz dostępnych na terenie Powiatu Dąbrowskiego formach pomocy i wsparcia dla osób zagrożonych oraz uwikłanych w przemoc domową.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 28 września br. o godz. 18.00 w Szczucinie - Dom Parafialny Kanna. Terminy kolejnych spotkań będą na bieżąco podawane na stronie internetowej PCPR (www.pcprdt.pl).

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału.

Spotkanie organizacyjno – promocyjne w ramach projektu „Dobra Przyszłość"

org

W dniu 30 sierpnia 2016r. miało miejsce pierwsze spotkanie o charakterze organizacyjno – promocyjnym w ramach realizowanego na terenie Powiatu Dąbrowskiego projektu pn. „Dobra Przyszłość”. Projekt ten finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Przyjmowanie wniosków w ramach programu „Aktywny Samorząd 2016” – Moduł II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej zachęca osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności rozpoczynające lub kontynuujące naukę w szkole wyższej, szkole policealnej, kolegium lub mające wszczęty przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi do złożenia wniosku o dofinansowanie do kosztów nauki. Wioski w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc
w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym będą przyjmowane są od 01 września do 10 października 2016r.

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest Wnioskodawca:

  • który zatrudnienie rozpoczął w 2016 roku, albo
  • którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

Więcej informacji można uzyskać na stronie PFRON: www.pfron.pl lub
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej,
ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska. tel. 14 642-44-15, www.pcprdt.pl

Zapytanie ofertowe

logo uniijne2014-2020-1

Zapytanie ofertowe 8/2016/UE

na okoliczność prowadzonego sondażu rynku celem udzielenia zamówienia publicznego „Szkolenia dla uczestników projektu pn. „Dobra Przyszłość”

Zapytanie ofertowe - Logopeda


mniejsze logo uniijne2014-2020-1

Zapytanie ofertowe 7/2016/UE

na okoliczność prowadzonego sondażu rynku celem udzielenia zamówienia publicznego „Świadczenie usługi – warsztaty z logopedą dla Uczestników Projektu pn. „Dobra Przyszłość”

Zapytanie ofertowe - Warsztaty

mniejsze logo uniijne2014-2020-1

Zapytanie ofertowe 6/2016/UE

na okoliczność prowadzonego sondażu rynku celem udzielenia zamówienia publicznego „Świadczenie usługi – Warsztaty kompetencji społecznych i rodzicielskich oraz coachingu dla Uczestników Projektu pn. „Dobra Przyszłość”

Zapytanie ofertowe - REHABILITACJA W WODZIE

logo uniijne2014-2020-1

Zapytanie ofertowe 5/2016/UE

na okoliczność prowadzonego sondażu rynku celem udzielenia zamówienia publicznego „Świadczenie usługi – ćwiczenia rehabilitacyjne w wodzie dla osób niepełnosprawnych, będących uczestnikami projektu pn. „Dobra Przyszłość”

Zapytanie ofertowe - HIPOTERAPIA

logo uniijne2014-2020-1

Zapytanie ofertowe 4/2016/UE

na okoliczność prowadzonego sondażu rynku celem udzielenia zamówienia publicznego „Świadczenie usług hipoterapii dla osób niepełnosprawnych, będących uczestnikami projektu pn. „Dobra Przyszłość”

Zapytanie ofertowe - REHABILITACJA

logo uniijne2014-2020-1

Zapytanie ofertowe 3/2016/UE

na okoliczność prowadzonego sondażu rynku celem udzielenia zamówienia publicznego „Świadczenie usług rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych, będących uczestnikami projektu pn. „Dobra Przyszłość”

Strona 1 z 16

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.