AKTYWNY SAMORZĄD 2017
środa, 15.03.2017
Przejdź do wpisu AKTYWNY SAMORZĄD 2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, iż Powiat Dąbrowski po raz kolejny przystąpił do realizacji pilotażowego Programu „AKTYWNY SAMORZĄD” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  W roku 2017 w ramach pilotażowego programu ,,Aktywny Samorząd” realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I:

 • Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),

a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej poniżej przedstawia harmonogram działań decyzyjnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w roku 2017, który wynika z obowiązujących zasad realizacji programu.

 

do 28.02.2017r.

Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o przyznanie środków finansowych PFRON na realizację programu w bieżącym roku

do  28.04.2017r.

Termin zawarcia umowy w sprawie realizacji programu
pomiędzy Realizatorem programu i PFRON (aneks)

15.03.2017r.

MODUŁ II

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego 2016/2017

30.03.2017r.

MODUŁ II

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego 2016/2017

01.04.2017r.

MODUŁ I

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach modułu I – pierwsza tura

31.05.2017r.

MODUŁ I

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach modułu I – pierwsza tura

01.06.2017r.

MODUŁ I

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach modułu I – druga tura

30.08.2017r.

MODUŁ I

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach modułu I – druga tura.

01.09.2017r.

MODUŁ II

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach w ramach roku szkolnego/akademickiego 2017/2018

10.10.2017r.

MODUŁ II

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach w ramach roku szkolnego/akademickiego 2017/2018

 

Wnioski dot. udziału w w/w programie Moduł II, wydawane będą od dnia 15 marca 2017r.w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska oraz dostępne będą na stronie internetowej www.pcprdt.pl

Więcej informacji można uzyskać na stronie PFRON: www.pfron.pl lubw Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej,ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska. tel. 14 642-44-15, www.pcprdt.pl