ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM
wtorek, 25.10.2016
Przejdź do wpisu ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej poszukuje kandydatów (małżeństwa lub osoby samotne) na rodziców zastępczych. Procedura i przygotowanie się do tej roli są trudne, ale, jak pokazuje doświadczenie osób już prowadzących taką działalność, daje ogromną satysfakcję.

Rodzinna piecza zastępcza jest formą zapewnienia opieki dzieciom, których rodzice zostali trwale lub czasowo pozbawieni praw rodzicielskich, gdy władza ta została im ograniczona lub zawieszona. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu i po uzyskaniu zgody rodziców zastępczych. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodzicami, zastępczymi mogą być osoby spokrewnione z dzieckiem tj. dziadkowie i rodzeństwo dziecka, tworzą oni wówczas spokrewnioną rodzinę zastępczą, jak również osoby niespokrewnione z dzieckiem oraz krewni niebędący wstępnymi i zstępnymi, tworzący rodzinę zastępczą niezawodowa lub zawodową.

 

Rodzicami zastępczymi mogą być małżeństwa lub osoby samotne, które spełniają ustawowo określone warunki, a przede wszystkim:

  • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
  • nie są i  nie były pozbawione władzy rodzicielskiej,
  • władza rodzicielska nie została im ograniczona ani zawieszona,
  • wypełniają obowiązek alimentacyjny (w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego).
  • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i są zdolni do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
  • przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
  • zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb.

Zawodowi rodzice zastępczy oraz rodziny zastępcze niezawodowe otrzymują wsparcie finansowe na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w wysokości 1.000zł. miesięcznie. Babcie, dziadkowie oraz rodzeństwo dziecka, którzy opiekują się dziećmi, jako spokrewniona rodzina zastępcza, otrzymują pomoc na utrzymanie dziecka w wysokości 660zł. Jeśli rodzic opiekuje się dzieckiem niepełnosprawnym, dodatkowo otrzymuje 200zł. na każde dziecko.

Wszyscy, którzy chcieliby podjąć się pełnienia roli rodziny zastępczej powinni zgłosić się do powiatowego centrum pomocy rodzinie na wstępną rozmowę. Muszą złożyć wymagane dokumenty (wniosek o ustanowienie rodziny zastępczej, zaświadczenie o stanie zdrowia z informacją o braku przeciwwskazań u kandydatów do sprawowania opieki nad dzieckiem, zaświadczenie o dochodach rodziny, oświadczenie o niekaralności sądowej), uzyskać pozytywną opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Następnie odbywają odpowiednie szkolenie dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej, potwierdzone zaświadczeniem kwalifikacyjnym wydanym przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej (koszty szkolenia pokrywa powiatowe centrum pomocy rodzinie).

 

Na terenie Powiatu Dąbrowskiego funkcjonuje łącznie (stan na 31.08.2016r.):

22 rodziny zastępcze w których opiekę znalazło: 33 dzieci

LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH SPOKREWNIONYCH : 14 rodzin ( 21 dzieci )

LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH NIEZAWODOWYCH: 7 rodzin (9 dzieci)

LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH ZAWODOWYCH: 1 rodzina (3 dzieci)  

Jeżeli zainteresowała Cię ta forma pomocy osamotnionemu dziecku i chcesz uzyskać dodatkowe informacje, zadzwoń lub przyjdź do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. B. Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.30 (poniedziałek 8.00-16.00)