Zgłaszanie kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
wtorek, 14.05.2019
Przejdź do wpisu Zgłaszanie kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, informuję o możliwości zgłaszania kandydatów d Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosparwnych Powiatu Dąbrowskiego. Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Dąbrowskiego jest organem opiniodawczo – doradczym Starosty.

Do zakresu działania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych należy w szczególności:

  1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
  2. Monitorowanie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
  3. Wspieranie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w kulturze, sporcie i rekreacji.
  4. Opiniowanie projektów uchwał i programów pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.
  5. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej dotyczących przydziału środków PFRON.
  6. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz przedstawianie stanowiska Rady Społecznej w sprawach dotyczących osób niepełnosprawnych.
  7. Współpraca z organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.
  8. Wspomaganie działań służących realizacji praw osób niepełnosprawnych.
  9. Współpraca i wymiana informacji z instytucjami i placówkami zajmującymi się działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych.
  10. Wspieranie i opiniowanie działań związanych z likwidacją barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej.

Kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych mogą zgłaszać organizacje o których mowa w art. 44c ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tj: działające na terenie Powiatu Dąbrowskiego organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Zgłoszenia kandydatów należy złożyć w formie pisemnej (zgodnie z załącznikiem do Ogłoszenia Starosty Dąbrowskiego z dnia 17.04.2019r./ Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 29.04.2019r., poz. 3496) na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja 2019r. (decyduje data wpływu).

Powołanie przez Starostę Dąbrowskiego pięciu członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnoprawnych w Dąbrowie Tarnowskiej nastąpi w terminie do dnia 19 czerwca 2019r. Kadencja Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych trwa 4 lata.

ZARZĄDZENIE STAROSTY

FORMULARZ – KARTA ZGŁOSZENIA