Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu
piątek, 10.11.2017
Przejdź do wpisu Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu

 

Znak: PCPR.2/RPO/2017                                    Dąbrowa Tarnowska, dnia 09 listopada 2017r.

 

Wykonawcy

wg rozdzielnika

 

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr: 2/RPO/2017 pod nazwą: „Aktywna Integracja” w ramach projektu pn. „Dobra Przyszłość”. Projekt „Dobra Przyszłość” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2017 poz. 1579) Zamawiający – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej zawiadamia o tym, że:

1. Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy:

  • CDIS Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Szkoleń mgr inż. Adrian Janas, adres:  33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Św. Brata Alberta Chmielowskiego 4,

 

Uzasadnienie

            Wybrana oferta Wykonawcy:

  • CDIS Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Szkoleń mgr inż. Adrian Janas, adres:  33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Św. Brata Alberta Chmielowskiego 4,

 

Oferta złożona na realizację zamówienia została oceniona w oparciu o następujące kryteria oceny ofert: cena – 60%, doświadczenie pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej – 40%. Wybrana oferta spełniała wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ, uzyskała najwyższa liczbę w kryteriach oceny ofert i stanowiła jedyna ofertę złożoną.

 

 

 

Lp.

 

 

Wykonawca (nazwa, siedziba i adres)

Punktacja przyznana Wykonawcy

w zakresie kryterium ceny

Łączna punktacja  przyznana Wykonawcy

1.

CDIS Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Szkoleń mgr inż. Adrian Janas, z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej, adres: 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Św. Brata Alberta Chmielowskiego 4,

 

100

 

100

 

2. Oferta żadnego z wykonawców nie została odrzucona.

3.  Żaden z wykonawców nie został wykluczony z postępowania.

DOKUMENT (SKAN)