Zapytanie ofertowe – zapraszamy do składania ofert
środa, 23.09.2020
Przejdź do wpisu Zapytanie ofertowe – zapraszamy do składania ofert

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza do składnia ofert  dotyczyących realizacji Projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest na podstwie umowy zawartej pomiedzy Wojewodą Małpolskim a Powiatem Dąbrowskim.

Oferta dotyczą realizacji zadań polegających:

– na zakupie i dostwie sprzętu audiowiazualnego i komputerowego wraz z oprogramowaniem

Szczegóły zapytań ofertowych https://bip.malopolska.pl/pcprwdtarnowskiej,a,1820494,zapytanie-ofertowe.html