Zapytanie ofertowe 2/2019/UE – psycholog
poniedziałek, 28.01.2019
Przejdź do wpisu Zapytanie ofertowe 2/2019/UE – psycholog

Znak sprawy: PCPR.271.2.2019                         Dąbrowa Tarnowska, 28 stycznia 2019r.

 

Zapytanie ofertowe 2/2019/UE

na okoliczność prowadzonego sondażu rynku celem udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie usługi Identyfikacja Indywidualnych Potrzeb i Potencjałów uczestników projektu pn. „Dobra Przyszłość” przez psychologa 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, ul Szpitalna 1, 33 – 200 Dabrowa Tarnowska, w ramach prowadzonego sondażu rynku celem udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie przez psychologa usługi „Identyfikacja Indywidualnych Potrzeb i Potencjałów uczestników projektu „Dobra Przyszłość” łącznie dla 40 osób, w latach 2019-2021 zwraca się z zapytaniem o możliwość realizacji niniejszego zlecenia jak również o określenie kosztu jego realizacji.

Projekt „Dobra Przyszłość” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 1. Łączna liczba godzin do realizacji w latach 2019-2020 – 80 godzin (1 godzina = 60 minut) dla 40 osób, w tym:
 1. w roku 2019 – 36 godzin (1 godzina = 60 minut) dla 18 osób,
 2. w roku 2020 – 32 godzin (1 godzina = 60 minut) dla 16 osób,
 3. w roku 2021 – 12 godzin (1 godzina = 60 minut) dla 6 osób.
 1. Przewidywany okres zatrudnienia: identyfikacja indywidulanych potrzeb
  i potencjałów uczestników  będzie przeprowadzana:
 1. w roku 2019 w okresie od dnia podpisania umowy ze Zleceniobiorcą do dnia
  28 lutego 2019r.
 2. w roku 2020 w okresie od dnia 02 stycznia 2020r. do dnia 31 stycznia 2020r.
 3. w roku 2021 w okresie od dnia 02 stycznia 2021r. do dnia 31 stycznia 2021r.
 1. Miejsce wykonywania zlecenia: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowie Tarnowska lub/i miejsce zamieszkania Uczestnika Projektu (Powiat Dąbrowski) chyba że Uczestnik Projektu nie wyrazi na to zgody – wtedy w miejscu wyznaczonym przez Uczestnika Projektu lub Wykonawcę lub Zamawiającego. Miejsce wskazane przez Wykonawcę, Wykonawca musi uzgodnić z Zamawiającym.
 1. Usługa będąca przedmiotem zlecenia dotyczy przeprowadzenia i opracowania identyfikacji indywidulanych potrzeb i potencjałów Uczestników Projektu pn. „Dobra Przyszłość” w części dotyczącej aktywizacji społecznej dla 40 Uczestników Projektu, którymi mogą być:
 1. osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie
  z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną
   z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 2. osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 3. osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy
  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375,
  z późn. zm.);
 4. rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością.
 1. Liczba oraz kategoria osób diagnozowanych może ulec zmianie zarówno poprzez zwiększenie jak i zmniejszenie w ramach całego okresu realizacji usługi jak i poszczególnych lat. Przewidziany zakres godzinowy doradcy zawodowego będzie nie mniejszy niż 2 godziny na 1 Uczestnika Projektu
 2. Zakres wykonywanej usługi:
 1. przeprowadzenie z Uczestnikami Projektu wywiadu/diagnozy psychologicznej będącego podstawą do opracowania Indywidualnych Planów Działania, ze szczególnym uwzględnieniem ich funkcjonowania w sferze społecznej, trudności i ograniczeń oraz szans i mocnych stron, wskazania kompetencji i umiejętności społecznych wymagających podniesienia,
 2. pisemne opracowanie wyników wywiadu,
 3. wskazanie odpowiednich instrumentów aktywizacji społecznej
  z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i potencjałów diagnozowanych Uczestników Projektu,
 4. współpraca z doradcą zawodowym przy sporządzaniu Indywidualnych Planów Działania dla diagnozowanego Uczestnika Projektu.
 5. Współpraca z Zespołem Zarządzającym Projektem celem jak najbardziej efektywnego zdiagnozowania sytuacji Uczestnika Projektu,
 1. Szczegółowy harmonogram spotkań diagnostycznych ustalony zostanie po podpisaniu umowy.
 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Za spełniających warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zleceniodawca uzna Zleceniobiorców, którzy dysponują co najmniej jedną osobą – psychologiem, posiadającą wykształcenie wyższe kierunkowe, posiadającą co najmniej
2 – letnie doświadczenie na stanowisku psychologa lub przeprowadziła w ostatnich
2 latach co najmniej 200 godzin zajęć  terapeutycznych, rozwojowych i szkoleń związanych z rozwojem osobowym dla osób, w tym dla osób niepełnosprawnych.

Zleceniobiorca zobowiązany jest do wskazania wraz z ofertą zestawienia tabelarycznego wskazującego spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia.

Brak czytelnego wykazania spełnienia powyższego warunku powoduje odrzucenie oferty!

W związku z zapisami „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” w przypadku ofert osób fizycznych oraz ofert osób samozatrudnionych (to jest osób prowadzących działalność gospodarczą, wykonujących osobiście zadania w ramach projektu) Zleceniodawca jest upoważniony do zweryfikowania przed zawarciem umowy z Zleceniobiorcą, czy: 

 1. obciążenie wynikające z jej zawarcia nie wyklucza możliwości prawidłowej
   i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych danej osobie,
 2. łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych
  z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie,

Zleceniobiorca oświadczy, iż wykonanie zadań przez tę osobę będzie potwierdzone protokołem sporządzonym przez tę osobę, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielane przez beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy PZP zgodnie z art. 3 ustawy PZP, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 1. KRYTERIA OCENY

cena 100%

 1. TERMIN i FORMA SKŁADNIA OFERT

Oferty w formie pisemnej muszą zostać złożone w terminie 7 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia tj. do dnia 5 lutego 2019r. Oferty składać można:

 1. osobiście w  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska w godzinach pracy (poniedziałek w godz. 8:00 – 16:00 i od wtorku do piątku w godz. 7:30 do 15:30);
 2. pocztą lub przesyłką kurierską na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie              w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Berka Joselewicza, 33-200 Dąbrowa Tarnowska (liczy się data wpływu!).
 1. Oferta musi być przygotowana według wzoru, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Do oferty winny być dołączone dokumenty i oświadczenia przewidziane w niniejszym zapytaniu ofertowym.
 2. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie przy użyciu trwałego nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów .
 3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna ostateczna cena.
 4. Oferta musi być złożona zamawiającemu w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej                             w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność  do terminu otwarcia ofert.  Na kopercie (opakowaniu) należy umieścić następującą treść: Nazwa i adres Wykonawcy, Nazwa i adres Zamawiającego, oferta „Identyfikacja Indywidualnych Potrzeb i Potencjałów uczestników projektu pn. „Dobra Przyszłość” przez psychologa ”.
 5. W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo jednoznacznie wskazujące na zakres pełnomocnictwa i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
 6. W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa musi ona być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
 7. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane                               i opieczętowane przez osoby podpisujące ofertę.
 8. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert, przy czym:
 1. w przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje,
 2. w przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając jednocześnie zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – Wykonawca winien dokumenty te złożyć. Powyższe oświadczenie i ewentualne dokumenty należy zamieścić w zamkniętej kopercie, oznaczonej jak oferta, przy czym powinna ona mieć dopisek „zmiany”.
 1. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić do niej zmian po upływie terminu  składania ofert.
 1. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH JAKIE MUSI ZAWIERAĆ OFERTA
 1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia,
  w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami
  o ich wykształceniu i kwalifikacjach – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
 4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
 5. Oświadczeniu o nieprzekraczaniu łącznego zaangażowania zawodowego 276 godzin, w przypadku gdy Wykonawca samodzielnie wykonywać będzie usługę – załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
 6. W przypadku podmiotów gospodarczych  – aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków.
 1. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY

Zleceniodawca dopuszcza zmiany warunków umowy w zakresie:

 1. łącznej liczby godzin wykonywania usługi, jeżeli w wyniku rekrutacji liczba uczestników projektu zostanie zmniejszona lub zwiększona.
 2. terminu realizacji zamówienia.
 1.            PŁATNOŚĆ

Płatność dokonywania będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zleceniobiorcą. Za datę płatności Zleceniodawca uważa datę obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy. Termin płatności wynosi 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania w danym roku i sporządzenia protokołu odbioru usługi. Warunkiem wykonania przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Zleceniobiorcą będzie otrzymanie przez Zleceniodawcę środków finansowych na realizację  projektu  pod nazwą „Dobra przyszłość” – na wyodrębniony rachunek bankowy Zleceniodawcy.

 1. UWAGI

Niniejsze zapytanie ofertowe wynika z obowiązku dokonania i udokumentowania rozeznania rynku co najmniej poprzez upublicznienie zapytania ofertowego na stronie internetowej beneficjenta lub innej powszechnie dostępnej stronie przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych w celu wybrania najkorzystniejszej oferty

SKAN ZAPYTANIA pdf (link)

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (WORD)