Warsztaty poświęcone nabyciu wiedzy o społeczeństwie w ramach projektu pn. „Dobra Przyszłość 2021-2023”
wtorek, 31.08.2021
Przejdź do wpisu Warsztaty poświęcone nabyciu wiedzy o społeczeństwie w ramach projektu pn. „Dobra Przyszłość 2021-2023”

W dniach 23-24 sierpnia 2021r. Uczestnicy Projektu pn. „Dobra Przyszłość 2021-2023”, wzięli udział w dwudniowych, wyjazdowych warsztatach poświęconych nabyciu wiedzy o społeczeństwie, które będą miały na celu rozwój Uczestników Projektu w takich obszarach jak: wiedza i rozumienie; wykorzystanie i tworzenie informacji; rozumienie siebie oraz rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów; komunikowanie i współdziałanie. Warsztaty te zostały zorganizowane w ramach treningu kompetencji i umiejętności społecznych, którego założeniem jest nabycie, przywrócenie, wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej Uczestników Projektu. Założeniem treningu jest m.in. maksymalizacja autonomii Uczestników Projektu, zdobycie przez nich własnej tożsamości, pomoc w rozwoju osobistym oraz poczucie kreacji własnego otoczenia. W wyniku realizacji niniejszego treningu Uczestnicy Projektu zostali aktywizowani społecznie, nauczyli się wyrażać emocje, stanowić o sobie,  zmienili swoje nastawienie do aktywności społecznej poprzez pryzmat swoich możliwości, potencjału, marzeń, pragnień i nadziei.

Warsztaty odbyły się w mieście Warszawa i były poświęcone nie tylko przygotowaniu Uczestników Projektu do świadomego, aktywnego, odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu naukowym, kulturalnym i społeczny, rozwijaniu poczucia przynależności do danej grupy społecznej, budowaniu więzi emocjonalnych między uczestnikami, rozwijaniu wrażliwości oraz kształceniu umiejętności poznawczych, rozwijaniu zainteresowań i odnajdywaniu sposobu realizacji własnych potrzeb, ale również celem ich było wzmocnienie więzi uczuciowej pomiędzy członkami rodzin Uczestników Projektu, trenowaniu umiejętności społecznych
 i kompetencji opiekuńczych, a także podnoszenie świadomości na temat problemów społecznych. Uczestnicy Warsztatów mieli zagospodarowany również czas wolny m.in. zwiedzili Stadion Narodowy, Pałac Kultury, Muzeum Powstania Warszawskiego.

Projekt „Dobra Przyszłość 2021-2023” finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W roku 2021 Uczestnikami Projektu pn. „Dobra Przeszłość 2021-2023” jest 20 osób, którymi są osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujące lub pracujące na terenie Powiatu Dąbrowskiego:

  1. osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności jak również osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych),
  2. osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą.

W ramach realizacji projektu „Dobra Przyszłość 2021-2023” realizowane są różnego rodzaju usługi aktywnej integracji, których celem jest odbudowa i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu (reintegracja społeczna) lub zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego.