Uwaga studenci – zmiany programu „Aktywny Samorząd”
środa, 16.11.2016
Przejdź do wpisu Uwaga studenci – zmiany programu „Aktywny Samorząd”

UWAGA STUDENCI!!! Zmiana zasad w przyznawaniu dofinansowania kosztów nauki na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, iż Zarząd PFRON wprowadził zmiany w dokumencie pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu ‘Aktywny samorząd’ w 2016r.” dotyczące zasad wypłaty dofinansowań w ramach Modułu II – dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym:

 

 

1. Wprowadzono możliwość zwiększenia (ponad 3 000,00 zł.) dofinansowania kosztów nauki (czesne) i dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – na warunkach określonych w ww. dokumencie.

2. Dofinansowanie do opłaty za naukę (czesne) oraz dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego przekazywane będzie w dwóch transzach:

 1. Pierwsza transza w wysokości 80% przyznanego dofinansowania – po zawarciu umowy dofinansowania,
 2. Druga transza w wysokości 20% przyznanego dofinansowania – po przekazaniu realizatorowi programu informacji o zaliczeniu przez wnioskodawcę semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że wnioskodawca uczęszczał na zajęcia objęte planem/programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego po założeniu zaświadczenia, że wnioskodawca realizował przewód doktorski, zgodnie z przyjętym harmonogramem.

3. Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny, a jego wysokość zależy od postępów wnioskodawcy w nauce i wynosi:

 1. do 25% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na I roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, a w przypadku form trwających 1 rok – do 50% wyliczonej kwoty dodatku,
 2. do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, II roku edukacji w ramach wszystkich form kształcenia, a w przypadku studiów II stopnia – do 75% wyliczonej kwoty dodatku.
 3. do 75% wyliczonej maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, III roku danej formy kształcenia na poziomie wyższym,
 4. do 100% wyliczonej maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnych latach (od IV roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym, przy czym uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

4. Przekazywanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia następuje po przekazaniu realizatorowi programu informacji o zaliczeniu przez wnioskodawcę semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że wnioskodawca uczęszczał na zajęcia objęte planem/programem studiów/nauki.

5. Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych od niego (np. stan zdrowia) – nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/programem studiów, lub nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z harmonogramem – zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania nauki w tym semestrze/półroczu.

6. Wypłata dofinansowania w sytuacji powtarzania semestru/półrocza/roku szkolnego/akademickiego przez wnioskodawcę jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/półroczy (20 semestrów) z zastrzeżeniem, iż może nastąpić nie więcej niż dwa razy w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia (szkoła policealna, kolegium, szkoła wyższa, przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi) i tylko jeżeli powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia).

7. Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem przekroczy powyższy limit (po raz trzeci nie zaliczy semestru) zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu i do czasu ukończenia nauki na rozpoczętym poziomie, nie może korzystać z pomocy w module II.

Ponadto zgodnie z obowiązującymi w 2016r. zasadami dodatek na pokrycie kosztów kształcenia nie przysługuje w przypadku, gdy wnioskodawca w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym:

 1. z powodu niezadawalających wyników w nauce powtarza semestr/półrocze uprzednio objęte dofinansowaniem ze środków PFRON,
 2. zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki, ponownie rozpoczyna naukę od poziomu (semestr/półrocze) objętego uprzednio dofinansowaniem ze środków PFRON,

Wyliczona kwota dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) ulega zmniejszeniu o 300,00 zł. w przypadku, gdy wnioskodawca po pomyślnym ukończeniu nauki objętej dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach danej formy edukacji na poziomie wyższym, ponownie rozpoczyna lub kontynuuje naukę w ramach takiej samej formy edukacji na poziomie wyższym chyba, że wnioskodawca:

 1. ubiega się o dofinansowanie semestru/półrocza danej formy edukacji na poziomie wyższym, jaki dotychczas nie był objęty dofinansowaniem ze środków PFRON,
  albo
 2. jednocześnie pobiera naukę na dwóch kierunkach w ramach tej samej formy edukacji na poziomie wyższym, wówczas zmniejszenie kwoty dofinansowania kosztów nauki (czesne) – nie obowiązuje.

Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Berka Joselewicza 5, tel. 0-14 624 – 44 – 15.