TRENING W ZAKRESIE PROZDROWOTNEGO TRYBU ŻYCIA I ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO
środa, 19.09.2018
Przejdź do wpisu TRENING W ZAKRESIE PROZDROWOTNEGO TRYBU ŻYCIA  I ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO

14 września 2018 roku osoby niepełnosprawne, będące Uczestnikami Projektu pn. „Dobra Przyszłość wzięli udział w zorganizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej –  Treningu kompetencji i umiejętności społecznych, którego głównym założeniem było nabycie, przywrócenie i wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej.

Założeniem treningu było wypracowanie optymalnego modelu aktywności ruchowej  i prozdrowotnego stylu życia, jak również  podniesienie świadomości i propagowanie aktywnego trybu życia, aktywnego spędzania czasu wolnego i  zwiększenie dostępu do zorganizowanych i indywidualnych form spędzania czasu wolnego.

Dla Uczestników Projektu zostały zorganizowane jednodniowe wyjazdowe zajęcia, połączone z edukacją ekologiczną na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego.

Charakter grupowy niniejszych zajęć stanowił wymiar integracyjny. Taka forma wsparcia miała na celu ułatwienie kontaktów interpersonalnych Uczestników Projektu, jak również pozwoliła na zbudowanie jedności w grupie przez nich stworzonej.

Efektem wyjazdu było przełamanie onieśmielenia, rozwój empatii oraz zbudowanie płaszczyzny wzajemnego zaufania. Udział w powyższej formie wsparcia pomógł Uczestnikom Projektu w nawiązywaniu więzi, które są podstawą wspólnego działania i wzajemnej komunikacji.

Projekt . „Dobra Przyszłość” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Udział w nim jest całkowicie bezpłatny dla wszystkich Uczestników Projektu.