Trening w zakresie prozdrowotnego trybu życia i alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla Uczestników Projektu pn. „Dobra Przyszłość”
czwartek, 22.06.2017
Przejdź do wpisu Trening w zakresie prozdrowotnego trybu życia i alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla Uczestników Projektu pn. „Dobra Przyszłość”

 

 

20 czerwca br. Wychowankowie Jednostki Wspierającej Rodzinę w Dąbrowie Tarnowskiej, będący równocześnie Uczestnikami Projektu pn. „Dobra Przyszłość” wzięli udział w drugiej części treningu w zakresie prozdrowotnego trybu życia i alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Trening ten, przyjął formę zajęć teoretycznych, które poprowadziła Pani Bogusława Molak – pedagog z wieloletnim doświadczeniem, Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej.

Zajęcia te miały na celu wypracowanie optymalnego modelu prozdrowotnego stylu życia dla Uczestników Projektu, upowszechnienie go, podniesienie świadomości dotyczącej znaczenia aktywności ruchowej i prozdrowotnego stylu życia w utrzymaniu zdrowia i dobrej kondycji fizycznej i psychicznej oraz propagowanie aktywnego trybu życia, aktywnego spędzania czasu wolnego i  zwiększenie dostępu do zorganizowanych i indywidualnych form spędzania czasu wolnego. Zajęcia miały na celu wskazanie sposobów na podtrzymywanie sprawności i dobrego samopoczucia psychofizycznego, upowszechnienie wiedzy z zakresu odpowiednio planowanej i kontrolowanej aktywności ruchowej. W trakcie spotkania Uczestnikom projektu pokazano jak stymulować rozwój intelektualny, rozwijać zainteresowania,  kształtować umiejętności organizacji czasu wolnego.

Projekt „Dobra Przyszłość” realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Powyższe zajęcia odbyły się w ramach treningu kompetencji i umiejętności społecznych, którego założeniem było nabycie, przywrócenie, wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej.

Dla wszystkich Uczestników był on całkowicie bezpłatny.