Spotkanie międzyinstytucjonalne jednostek pomocy społecznej
środa, 15.09.2021
Przejdź do wpisu Spotkanie międzyinstytucjonalne jednostek pomocy społecznej

W ramach doradztwa metodycznego w dniu 14 września 2021r.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej zorganizowało spotkanie dla kierowników i pracowników ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu dąbrowskiego.

Spotkanie dotyczyło realizacji zadań z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, pieczy zastępczej oraz wspieraniu osób niepełnosprawnych, a w szczególności:

  1. Aktualizacji ustaleń dotyczących postępowania na rzecz bezpieczeństwa osób będących w sytuacji kryzysowej, w tym uwikłanych w przemoc domową oraz rodzin dysfunkcyjnych na terenie Powiatu Dąbrowskiego.
  2. Realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc (rekrutacja, realizacja, monitoring).
  3. Przedstawienie założeń projektu Dobra Przyszłość 2021-2023 wraz z kryteriami kwalifikowalności uczestników projektu. Projekt „Dobra Przyszłość 2021-2023” realizowany jest w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
  4.  Pieczy zastępczej w Powiecie Dąbrowskim – diagnoza i wyzwania.
  5. Programów wsparcia osób niepełnosprawnych realizowanych przez powiat.
  6. Pomocy w rozwiązywaniu problemów występujących w poszczególnych jednostkach pomocy społecznej.