„Sport, kultura, rekreacja osób niepełnosprawnych” w roku 2020
wtorek, 05.11.2019
Przejdź do wpisu „Sport, kultura, rekreacja osób niepełnosprawnych” w roku 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej przypomina iż w terminie do 30 listopada 2019 roku można składać wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadania pn. organizacja sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. Termin realizacji zadania powinien przypadać na rok 2020.

O dofinansowanie realizacji niniejszego zadania mogą ubiegać się osoby prawne
i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:

  1. prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed złożeniem wniosku,
  2. udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
  3. udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

Dofinansowaniem mogą być objęte tylko osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie Powiatu Dąbrowskiego. W przypadku osób zamieszkałych na terenie innych powiatów, przewidzianych jako uczestnicy planowanej imprezy, wniosek należy również złożyć do powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwego do miejsca zamieszkania osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje Wnioskodawcom, jeżeli posiadają zaległości wobec PFRON lub byli w ciągu ostatnich trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy zawartej z PFRON, która została rozwiązana z przyczyn leżących po ich stronie.

Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych może wynieść do 60% kosztów przedsięwzięcia. 

Informacja o przyznaniu dofinansowania zostanie przekazana Wnioskodawcom nie wcześniej jak dopiero w roku 2020, po otrzymaniu informacji o środkach PFRON przypadających Powiatowi Dąbrowskiemu według algorytmu i podziale tych środków na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez Radę Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Wnioski można pobrać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1,  pokój nr 25, tel. 14-642-44-15 oraz na stronie internetowej www.pcprdt.pl z zakładce pliki do pobrania.