Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób z niepełnosprawnościami w roku 2023
czwartek, 10.11.2022
Przejdź do wpisu Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób z niepełnosprawnościami w roku 2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej przypomina iż
w terminie do 30 listopada 2022 roku można składać wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadania pn. organizacja sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. Termin realizacji zadania powinien przypadać na rok 2023.

O dofinansowanie realizacji niniejszego zadania mogą ubiegać się osoby prawne
i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:

  1. prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed złożeniem wniosku,
  2. udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
  3. udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON. 

Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, tel. 14 642 – 44 – 15