Rusza projekt „Dobra Przyszłość”
piątek, 01.03.2019
Przejdź do wpisu Rusza projekt „Dobra Przyszłość”

W dniu 27 lutego 2019 roku miało miejsce pierwsze spotkanie o charakterze organizacyjno – promocyjnym w ramach realizowanego na terenie Powiatu Dąbrowskiego projektu pn. „Dobra Przyszłość”. Projekt ten finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
W roku kalendarzowym 2019 wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 18 wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie elementarnego systemu wspierania osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznych oraz ich otoczenia na terenie powiatu Dąbrowskiego

Spotkanie poprowadziła Pani Agnieszka Anioł – Głuszek Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, która wraz z Panią Marzeną Gubernat – Kierownikiem Projektu, przedstawiła zebranym cele projektu oraz zapoznała uczestników
z zasadami uczestnictwa w projekcie.

Celem spotkania było przedstawienie Uczestnikom Projektu form wsparcia oferowanych przez Realizatora Projektu w roku 2019, jak również działań zrealizowanych w latach wcześniejszych tj. w okresie od roku 2016 do roku 2018. Ponadto pracownicy Realizatora Projektu, będąc otwartymi na potrzeby Uczestników Projektu wysłuchali ich uwag po to, aby wszelkie formy wsparcia wynikały z indywidualnych potrzeb i potencjałów Uczestników Projektu a każdy Uczestnik został indywidualnie potraktowany.   

Uczestnicy projektu wezmą udział w warsztatach grupowych i spotkaniach indywidualnych ze specjalistami m.in. z zakresu psychologii, prawa, rehabilitacji. Będą mieli możliwość skorzystania z instrumentów takich jak: trening kompetencji i umiejętności społecznych, którego założeniem jest nabycie, przywrócenie, wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej czy zajęć wyrównywujących braki edukacyjne jako mechanizm przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Realizator projektu zachęca wszystkie osoby, które są zainteresowane udziałem w projekcie w latach następnych do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, tel. 14 642-44-15, mail:pcprdt@interia.pl