RODZINNA PIECZA

 RODZINNA PIECZADziecko ma zagwarantowane prawo do wychowywania sie w naturalnej rodzinie, jednak w razie zaistnienia konieczności zapewnienia dziecku bezpieczenstwa i opieki  poza tą rodziną, po wyczerpaniu wszystkich mozliwych form wsparcia i majac na uwadze dobro dziecka następuje umieszczenie go w rodzinnych formach pieczy zastepczej.

Piecza zastępcza jest formą pomocy i opieki skierowaną do dzieci, których rodzice zostali trwale lub czasowo pozbawieni praw rodzicielskich lub gdy władza ta została im ograniczona lub zawieszona.
 

Rodzinną pieczę zastępcza mogą stanowić osoby spokrewnione z dzieckiem tj dziadkowie i rodzeństwo dziecka, jak również osoby niespokrewnione z dzieckiem oraz krewni nie będącymi wstępnymi i zstępnymi.

Kto może zostać rodziną zastępczą?
Rodzicami zastępczymi mogą być małżeństwa lub osoby samotne, które:

  • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej, nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została im ograniczona ani zawieszona, wypełniają obowiązek alimentacyjny (w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego), nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych, są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
  • przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
  • zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe, umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego, społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego,
  • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę posiada stałe źródło dochodu,
  • posiadają predyspozycje i odpowiednie motywacje do pełnienia pieczy zastępczej.

Rodzaje rodzin zastępczych:

Rodzina zastępcza spokrewniona – tworzą ją dziadkowie i rodzeństwo dziecka,

Rodzina zastępcza niezawodowa – tworzą ją osoby niespokrewnione z dzieckiem lub krewni nie będący wstępnymi lub zstępnymi dziecka,

Rodzina zastępcza zawodowa – w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna. Pogotowie rodzinne zajmuje się dziećmi przez krótki czas (kilka miesięcy). Rodziny specjalistyczne opiekują się dziećmi niepełnosprawnymi.

Zawodowi rodzice zastępczy oraz rodziny zastępcze niezawodowe otrzymują wsparcie finansowe na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w wysokości 1.131zł (kwota obowiązuje od 1.06.2021r.) zł.

W rodzinie zastępczej spokrewnionej kwota ta wynosi 746 zł (kwota obowiązuje od 1.06.2021r.) . Jeśli rodzic opiekuje się dzieckiem niepełnosprawnym, dodatkowo otrzymuje 227 zł (kwota obowiązuje od 1.06.2021r.) .

Co należy zrobić aby zostać rodziną zastępczą?

  • zgłosić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na wstępną rozmowę w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat funkcjonowania rodziny zastępczej – praw i obowiązków przysługujących z tego tytułu oraz wymagań formalnych niezbędnych do założenia rodziny zastępczej,
  • zgromadzić i złożyć wymagane dokumenty takie jak: wniosek o ustanowienie rodziny zastępczej, zaświadczenie o stanie zdrowia z informacją o braku przeciwwskazań  u kandydatów do sprawowania opieki nad dzieckiem, zaświadczenie o dochodach rodziny, oświadczenie o niekaralności sądowej,
  • uzyskać pozytywną opinię z ośrodka pomocy społecznej, właściwego na miejsce zamieszkania kandydatów,
  • odbyć odpowiednie szkolenie i otrzymać zaświadczenie kwalifikacyjne wraz z opinią (koszt szkolenia pokrywa PCPR).

 

W przygotowaniu rodziny zastępczej na przyjęcie dziecka pomaga Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej 

organizator rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Dąbrowskiego