Rekrutacja do Programu „Dobra Przyszłość”
środa, 16.11.2016
Przejdź do wpisu Rekrutacja do Programu „Dobra Przyszłość”

Ogłoszenie o rekrutacji do projektu „Dobra Przyszłość” na rok 2017

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej ogłasza rekrutację do udziału w projekcie „Dobra Przyszłość”. Rekrutacja trwa od 21 listopada do 15 grudnia 2016 roku.

Projekt „Dobra Przyszłość” realizowany jest w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie elementarnego systemu wspierania osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznych oraz ich otoczenia na terenie Powiatu Dąbrowskiego. Cel ten osiągnięty będzie poprzez aktywizację społeczną i zawodową mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W projekcie mogą wziąć udział osoby:

 1. osoby lub rodziny zamieszkujące na terenie Powiatu Dąbrowskiego,
 2. osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej (m.in. osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, osoby z niepełnosprawnością, rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, osoby niesamodzielne itp.).

W ramach projektu realizowane będą różnorodne formy aktywizacji społeczno-zawodowej wynikające z indywidualnej diagnozy potrzeb oraz opracowanej ścieżki reintegracji, w tym wsparcie o charakterze społecznym, zawodowym, oraz zdrowotnym:

 1. treningi kompetencji i umiejętności społecznych,
 2. poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne,
 3. poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy,
 4. kursy i szkolenia,

Warunkiem przystąpienia do naboru jest:

 1. zapoznanie się z Regulaminem naboru i udziału w projekcie
 2. złożenie w terminie od 21.11.2016r. do 15.12.2016r. do godziny 15:30 następujących dokumentów:
 1. ankiety rekrutacyjnej, 
 2. zakresu danych osobowych uczestników projektu „Dobra Przyszłość” powierzonych do przetwarzania,
 3. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. kopii orzeczenia o niepełnosprawności (opatrzonej przez kandydata lub przedstawiciela prawnego podpisem, potwierdzeniem „za zgodność z oryginałem” oraz datą potwierdzenia – odrębnie na każdej stronie)/ zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego rodzaj schorzenia, wydanego przez lekarza specjalistę, w przypadku osób pozostających w leczeniu z powodu występujących zaburzeń psychicznych a nie posiadających z tego tytułu orzeczenia o niepełnosprawności.

Dokumenty te będzie można pobrać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, w biurze projektu w pokoju numer 3, lub pobrać ze strony pcprdt@interia.pl w zakładce dokumenty do pobrania.

Zgłoszenia można składać osobiście lub za pośrednictwem innych osób w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, w biurze projektu w pokoju numer 3 w godzinach od 7:30 do 15:30 lub drogą pocztową na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska (liczy się data stempla pocztowego).

W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby osób niż przewidywana w założeniach projektu, planowana jest kolejna tura rekrutacji.

Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Berka Joselewicza 5, tel. 0-14 624 – 44 – 15.