Razem Przeciw Przemocy w Rodzinie
wtorek, 13.03.2018
Przejdź do wpisu Razem Przeciw Przemocy w Rodzinie

W dniu 13 marca 2018r. w ramach wzmocnienia współpracy pomiędzy jednostkami działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Dąbrowskiego zostało podpisane porozumienie pomiędzy Komendą Powiatową Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, reprezentowaną przez Komendanta – nadkom. Mirosława Stracha a Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej (PCPR) reprezentowanym przez dyrektora jednostki Agnieszkę Anioł-Głuszek.

Celem porozumienia jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i zwiększenie ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie poprzez skoordynowanie działań i wzmocnienie dotychczasowej współpracy w zakresie przeciwdziałania temu rodzajowi przemocy.

Realizacja porozumienia oparta będzie na wzajemnej współpracy w ramach posiadanych kompetencji i możliwości prawnych, w szczególności poprzez:

  • wsparcie merytoryczne w zakresie przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie,
  • organizowanie cyklicznych spotkań interdyscyplinarnych mających na celu wymianę doświadczeń, wypracowanie procedur działania i innych działań prowadzących do osiągnięcia celu porozumienia,
  • informowanie o możliwych formach wsparcia, szkoleń i innych działań mających na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych i kompetencji osób zaangażowanych
    w pracę na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  • przekazywanie informacji o placówkach, które udzielają wsparcia osobom uwikłanym w przemoc domową, w tym placówek interwencyjnych i całodobowych,
  • prowadzenie działań informacyjnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  • opracowywanie diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Dąbrowskiego.

Podpisane Porozumienie stanowi element lokalnego systemu wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie funkcjonującego na terenie Powiatu Dąbrowskiego.