Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020”
środa, 16.10.2019
Przejdź do wpisu Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020” realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przeprowadza diagnozę potrzeb w środowisku Powiatu Dąbrowskiego.

Program „Asystent osoby niepełnosprawnej” adresowany jest do pełnoletnich osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Celem programu jest:

– wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych,

– możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej,

– ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia,

– przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Do zadań asystenta należeć będą m.in.:

– pomoc w wyjściu, powrocie oraz dojazdach np. na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne lub do ośrodków kultury, pomoc w zakupach i załatwieniu spraw urzędowych.

– dostępność usług asystenta powinna przyczynić się do umożliwienia prowadzenia przez osoby niepełnosprawne bardziej aktywnego i samodzielnego życia oraz poprawy ich funkcjonowania.

W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019r. poz. 1507 z późn. zm.), a także usługi, o których mowa w Programach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” oraz „Usługi opiekuńcze osób niepełnosprawnych”.

W związku z powyższym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że można zgłaszać osoby, które wymagają zapewnienia takiego wsparcia w ramach programu.

Powyższe informacje prosimy przekazać w terminie do dnia 21.10.2019r. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, tel./fax 14 642-44-15, e-mail: pcprdt@interia.pl

MRPIPS:

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020