Powołanie członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatu Dąbrowskiego
poniedziałek, 08.07.2019
Przejdź do wpisu Powołanie członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatu Dąbrowskiego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 27/2019 Starosty Dąbrowskiego z dnia 18 czerwca 2019r.
w sprawie powołania członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatu Dąbrowskiego, w jej skład zostali powołani:

 1. Pani Beata Partyńska – przedstawiciel Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnoprawnych  „Pomocna Dłoń” w Dąbrowie Tarnowskiej.
 2. Pani Elżbieta Ciochoń – przedstawiciel Gminy Gręboszów.
 3. Pan Bogdan Sosin – przedstawiciel Stowarzyszenia „Otwarte Serce” Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Szczucinie.
 4. Pan Leszek Trójniak – przedstawiciel Stowarzyszenia Pomocy Dziecku  i Rodzinie „Przyjazny Świat” w Mędrzechowie.
 5. Pan Arkadiusz Morawiec – Przedstawiciel Gminy Olesno .

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Dąbrowskiego jest organem opiniodawczo – doradczym Starosty Dąbrowskiego. Do zakresu jej działania należy w szczególności:

 1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
 2. monitorowanie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
 3. wspieranie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w kulturze, sporcie i rekreacji.
 4. opiniowanie projektów uchwał i programów pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych,
 5. opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej dotyczących przydziału środków PFRON,
 6. opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz przedstawianie stanowiska Rady Społecznej w sprawach dotyczących osób niepełnosprawnych,
 7. współpraca z organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,
 8. wspomaganie działań służących realizacji praw osób niepełnosprawnych,
 9. współpraca i wymiana informacji z instytucjami i placówkami zajmującymi się działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych,
 10. wspieranie i opiniowanie działań związanych z likwidacją barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej.

Kadencja Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatu Dąbrowskiego, trwa 4 lata i upływa z dniem 18 czerwca 2023.