Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi
poniedziałek, 13.04.2020
Przejdź do wpisu Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, informuje iż Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, rozpoczął procedurę pozyskania środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Nowy program PFRON jest szybką reakcją na trudną sytuację osób niepełnosprawnych, w czasie epidemii. Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych:

  1. podopiecznych warsztatów terapii zajęciowej,
  2. podopiecznych środowiskowych domów samopomocy,
  3. podopiecznych dziennych domów pomocy społecznej,
  4. podopiecznych placówek rehabilitacyjnych, których działalność jest finansowana ze środków PFRON,
  5. uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (od 18 do 25 roku życia),
  6. wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (od 18 do 25 roku życia), które w wyniku panującej epidemii koronawirusa utraciły możliwość korzystania ze świadczeń, które otrzymują w placówce.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, informuje iż niezwłocznie po podpisaniu umowy przez Powiat Dąbrowski z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, rozpocznie procedurę przyjmowania wniosków
w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Informacje dotyczące realizacji Programu będą umieszczane na stronie internetowej www.pcprdt.pl

Wnioski o przyznanie świadczenia będą mogły być składane do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 4 września 2020 roku. W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób.

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: https://www.pfron.org.pl oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, pod numerem telefony 14/642-44-15.