POMOC DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM, ŚWIADKÓW ORAZ OSÓB IM NAJBLIŻSZYCH!
wtorek, 27.03.2018
Przejdź do wpisu POMOC DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM, ŚWIADKÓW ORAZ OSÓB IM NAJBLIŻSZYCH!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, iż Powiat Dąbrowski w celu wsparcia działań na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem podjął współpracę z Krakowskim Forum Organizacji Społecznych KraFOS dzięki czemu został utworzony OŚRODEK POMOCY DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM.

Ośrodek Pomocy Dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Dąbrowie Tarnowskiej oferuje wsparcie dla osób pokrzywdzonych przestępstwem jak również świadków oraz osób im najbliższych. W ramach działalności Ośrodka osoby zainteresowane mogą skorzystać z bezpłatnych porad psychologicznych, prawnych, finansowych i materialnych. 

OŚRODEK POMOCY DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM
w Dąbrowie Tarnowskiej
ul. Szpitalna 1A, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
(siedziba Punktu Interwencji Kryzysowej)

tel. 504 704 933
dyżur telefoniczny: 12 421 22 88
e-mail: dabrowa@krafos.pl

DYŻURY OSOBY PIERWSZEGO KONTAKTU:

PONIEDZIAŁEK

8.00 – 15.00 – stacjonarnie
15.00 – 18.00 – telefonicznie pod nr tel. (12) 421-22-88

WTOREK

8.00 – 15.00 – stacjonarnie
15.00 – 18.00 – telefonicznie pod nr tel. (12) 421-22-88

ŚRODA

13.00 – 20.00 – stacjonarnie
15.00 – 18.00 – telefonicznie pod nr tel. (12) 421-22-88

CZWARTEK

8.00 – 15.00 – stacjonarnie
15.00 – 18.00 – telefonicznie pod nr tel. (12) 421-22-88

 

PIĄTEK

  8.00 – 15.00 – stacjonarnie
15.00 – 18.00 – telefonicznie pod nr tel. (12) 421-22-88

SOBOTA

  8.00 – 12.00 – stacjonarnie
 15.00 – 18.00 – telefonicznie pod nr tel. (12) 421-22-88

W DNI ŚWIĄTECZNE ORAZ NIEDZIELE OŚRODEK JEST NIECZYNNY.

 

Formy pomocy skierowane do osób pokrzywdzonych oraz osób im najbliższych:

 1. Organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów (mediacja);
 2. Organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej;
 3. Pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią, pomocą psychiatryczną lub psychologiczną;
 4. Organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu;
 5. Pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;
 6. Pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, a także w przypadku realizacji obowiązku przedszkolnego, szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.), odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;
 7. Organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
 8. Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
 9. Finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu;
 10. Usługę dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;
 11. Finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1-10 art. 36 ust 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości;
 12. Pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
 13. Pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.

Formy pomocy skierowane do świadków oraz osób im najbliższych:

1. Organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika w celu udzielenia pomocy psychologicznej;

2. Pokrywanie kosztów związanych z pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu.

Projekt „Sieć pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym oraz pomocy świadkom i osobom im najbliższym” współfinansowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

                                                                                

PLAKAT /baza adresowa/ (LINK)                                ULOTKA – formy pomocy (LINK)