Osoby niepełnosprawne

Definicja niepełnosprawności została opracowana przez Światową Organizację w 1980 roku i opublikowana w „Międzynarodowej klasyfikacji uszkodzeń, upośledzeń i niepełnosprawności”. Według tej definicji „niepełnosprawność oznacza wszelkie uszkodzenia lub braki – wynikające z uszkodzenia – zdolności wykonywania jakiejś czynności w sposób bądź  w zakresie uważanym za normalny dla człowieka”. Powyższa definicja eksponuje aspekt medyczny, koncentrujący się na jednostce i niedostatecznie wyjaśniający interakcję pomiędzy warunkami społecznymi, a oczekiwaniami i możliwościami jednostki.

W prawie polskim pojęcie „osoba niepełnosprawna” zostało zdefiniowane po raz pierwszy w ustawie z dnia 9 maja 1991 roku o zatrudnieniu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych i zastąpiło używane od wielu lat określenie „inwalida”. Jednakże definicja ta nie zadawalała wielu środowisk. Dopiero w roku 1997 w ustawie  z dnia 27 sierpnia o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych opracowano nową definicję, według której niepełnosprawnymi są to osoby, których stan fizyczny, psychiczny i umysłowy trwale bądź okresowo ogranicza lub uniemożliwia wypełnianie ról społecznych, a w szczególności ogranicza zdolności do wykonywania pracy zawodowej, jeżeli uzyskały orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności albo orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, a jeśli nie ukończyły 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności.

Według standardów światowych i europejskich, które zostały sformułowane w licznych dokumentach międzynarodowych, osoby niepełnosprawne mają prawo do pełnego uczestnictwa i równych szans w życiu społecznym i zawodowym. Z tego też względu Powiat Dąbrowski od samego początku swojego istnienia, każdego roku podejmuje szereg działań na rzecz osób niepełnosprawnych, obejmujących swoim zasięgiem takie obszary tematyczne jak dostępna informacja, komunikacja, edukacja oraz rozwiązania architektoniczne, a wszystko to ma na celu zapewnienie osobom niepełnosprawnym godne i aktywne życie, a także pomoc dostosowaną do rzeczywistych potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności. Działania realizowane przez Powiat Dąbrowski zmierzają do aktywizacji osób niepełnosprawnych w życiu zawodowym, społecznym, kulturalnym, sportowym oraz rekreacji i turystyce; podnoszenia świadomości osób niepełnosprawnych w zakresie przysługujących im praw, eliminacji zjawiska niechęci czy wrogości do osób niepełnosprawnych, które są przyczyną ich społecznej alienacji. W dużej mierze dzięki  środkom finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na terenie Powiatu Dąbrowskiego zrealizowano na rzecz osób niepełnosprawnych wiele projektów.