Ogłoszenie o naborze-informacja PUP w Dąbrowie Tarnowskiej
wtorek, 15.03.2022
Przejdź do wpisu Ogłoszenie o naborze-informacja PUP w Dąbrowie Tarnowskiej

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie pilotażowym Mapa Nowych Możliwości realizowanym w ramach ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej naboru na projekty pilotażowe „Stabilna praca – Silna rodzina”. Na ten cel Powiat Dąbrowski otrzymał środki finansowe w wysokości 1.793.000,00 zł z rezerwy Funduszu Pracy. W celu realizacji przedsięwzięcia Powiatowy Urząd Pracy nawiązał współpracę z podmiotem działającym na rzecz edukacji-Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Szkoleń Adrian Janas.

W projekcie mogą uczestniczyć:

 • mikroprzedsiębiorcy zatrudniający co najmniej 1 pracownika, których miejsce prowadzenia działalności gospodarczej znajduje się na terenie powiatu dąbrowskiego
 • osoby posiadające status „poszukujący pracy”, które na dzień złożenia deklaracji udziału w Projekcie są zarejestrowane w ewidencji poszukujących pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej

Do udziału w projekcie w szczególności zapraszamy:

 1. mikroprzedsiębiorców zatrudniających co najmniej 1 pracownika, których miejsce prowadzenia działalności gospodarczej znajduje się na terenie powiatu dąbrowskiego podmioty, które:
 2. a) zatrudniają pracowników w formie pracy zdalnej, kobiety powracające do pracy
  po urodzeniu dziecka, urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, okresie bierności zawodowej związanej z wychowaniem dzieci,
 3. zatrudniają pracowników zamieszkujących tereny zagrożone trwałą marginalizacją (gminy: Bolesław, Gręboszów, Olesno, Mędrzechów, Radgoszcz, Szczucin),
 4. osoby posiadające status „poszukujący pracy”, które na dzień złożenia deklaracji udziału w Projekcie są zarejestrowane w ewidencji poszukujących pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej osoby, które:
 5. są wyłączone z rynku pracy z powodu opieki nad dziećmi/osobami zależnymi
  oraz seniorami, kobiety powracające na rynek pracy po urodzeniu dziecka, urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, okresie bierności zawodowej związanej z wychowaniem dzieci,
 6. zamieszkują na terenach powiatu dąbrowskiego zagrożonych trwałą marginalizacją (gminy: Bolesław, Gręboszów, Olesno, Mędrzechów, Radgoszcz, Szczucin).

W ramach projektu oferujemy:

 1. Dotację jednorazową na rozwój firmy
 2. Staż zawodowy
 3. Szkolenia
 4. Wsparcie doradcy zawodowego
 5. Pośrednictwo pracy

Nowością w ramach realizowanych zadań jest wsparcie osób poszukujących pracy w procesie aktywizacji zawodowej. Osoby te mogą odbywać staż na stanowisku pracy, na którym nie posiadają doświadczenia zawodowego.

Organizatorem stażu może być:

 • pracodawca,
 • przedsiębiorca niezatrudniający pracowników na zasadach przewidzianych dla pracodawców.

Po zakończonej formie wsparcia wymagane będzie zatrudnienie osób poszukujących pracy na nieprzerwany okres co najmniej trzech miesięcy. Wnioskodawca ubiegający się o organizację stażu zawodowego powinien mieć zatrudnionego pracownika lub sam posiadać kwalifikacje i uprawnienia zawodowe gwarantujące należyte przygotowanie stażysty do wykonywania zawodu.

Ponadto pracodawca chcąc zwiększyć kwalifikacje lub umiejętności poszukującego pracy odbywającego u niego staż, może zgłosić zapotrzebowanie do Powiatowego Urzędu Pracy o zorganizowanie szkolenia.

Uwaga! Szkolenia zawodowe realizowane w ramach projektu pilotażowego nie są obligatoryjne i mogą odbywać się wyłącznie na wniosek pracodawcy. Zgłoszenie zapotrzebowania może zostać złożone przed rozpoczęciem stażu a po podpisaniu umowy stażowej bądź w trakcie odbywania stażu przez osobę poszukującą pracy.

W ramach projektu zaplanowano również wsparcie mikroprzedsiębiorców zatrudniających co najmniej jednego pracownika, którzy prowadzą działalność minimum 12 miesięcy. Wysokość dotacji wynosi 20 000,00 zł i musi zostać przeznaczona na zakup sprzętu zgodnego z profilem działalności lub na stanowisko, o które profil działalności zostaje poszerzony. Mikroprzedsiębiorca otrzymujący dofinansowanie zobowiązany jest prowadzić działalność gospodarczą lub utrzymać reorganizowane stanowisko pracy przez okres minimum 12 miesięcy od dnia otrzymania wsparcia. O zakwalifikowaniu się pracodawcy do Projektu decyduje poprawność formalna złożonych dokumentów oraz ich ocena merytoryczna.

Celem głównym projektu jest:

wypracowanie nowych metod, narzędzi oraz sposobów pomocy osobom poszukującym pracy jak również pracodawcom tworzącym miejsca pracy w celu utworzenia rozwiązań systemowych.

Nabór wniosków:

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej z dniem 21.02.2022 rok ogłasza nabór wniosków w ramach projektu pilotażowego Mapa Nowych Możliwości realizowanego w ramach ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej naboru na projekty pilotażowe „Stabilna praca – Silna rodzina”. Nabór do Projektu będzie realizowany w trybie ciągłym zgodnie z harmonogramem działań (lub do wyczerpania miejsc, lub środków). Realizator Projektu zastrzega sobie prawo doboru Uczestników/-czek w taki sposób, aby   możliwe było zrealizowanie określonych wskaźników i rezultatów.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu zamieszczone są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy. W razie pytań zachęcamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pilotażowym lub kontaktu telefonicznego:

 1. Informacje dotyczące realizacji projektu pilotażowego Mapa Nowych Możliwości-Wioletta Lech doradca zawodowy, tel. 14 642 31 78 wew.113 lub bezpośrednio w pokoju nr 13 tut. Urzędu (I piętro)
 2. Zasady kwalifikacji odnośnie organizacji stażu zawodowego-Magdalena Ciuruś pośrednik pracy ds. pracodawcy, tel. 14 642 31 78 wew. 107 lub w pokoju nr 7 tut. Urzędu (parter)
 3. Szczegóły na temat zasad przyznawania dotacji jednorazowej na rozwój firmy-Łukasz Smolicha specjalista ds. programu tel. 14 642-31-78 wew. 110 lub w pokoju nr 10 tut. Urzędu (I piętro)
 4. Szczegółowe zagadnienia dotyczące realizacji umowy o zorganizowanie stażu zawodowego-Agnieszka Szajor specjalista ds. programu tel. 14 642-31-78 wew. 114 lub w pokoju nr 14 tut. Urzędu (I piętro)
 5. Kryteria kwalifikacyjne i rekrutacja osób poszukujących pracy do udziału w projekcie-Joanna Kilian pośrednik pracy, tel. 14 642 31 78 wew.113 lub bezpośrednio w pokoju nr 13 tut. Urzędu (I piętro)

Ilość miejsc ograniczona!