O nas

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Dąbrowie Tarnowskiej jest powiatową jednostką organizacyjną spełniającą w strukturze samorządu powiatowego miejsce szczególne, gdyż przy udziale innych wyspecjalizowanych jednostek organizacyjnych (t.j. domy pomocy społecznej, placówka opiekuńczo – wychowawcza czy punkt interwencji kryzysowej) wykonuje kompleksowo wszystkie zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastepczej, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych mające na celu poprawę funkcjonowania rodziny, zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym i dysfunkcjonalności rodzin.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie działa w oparciu o Statut nadany przez Radę Powiatu Dąbrowskiego. Organizację wewnętrzną Centrum oraz szczegółowy podział zadań określa Regulamin Organizacyjny.
Zakres działalności PCPR jest bardzo szeroki i skupia wiele zadań dotyczących rodziny w sposób bezpośredni lub pośredni. 
W PCPR można uzyskać informacje m.in. na temat:
a) procedury umieszczania osób wymagających całodobowej opieki w domu pomocy społecznej,
b) warunków pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
c) trybu kierowania do placówki opiekuńczo wychowawczej,
d) świadczeń dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne, rodziny zastępcze oraz zakłady poprawcze
e) bezpłatnych usług specjalistów zatrudnionych w Punkcie Interwencji Kryzysowej,
f) przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Jednym z podstawowych celów przed jakimi staje jednostka jest pomoc dziecku i rodzinie, w szczególności zaś dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej. Działania w tym kierunku obejmują rozwijanie szeroko rozumianej opieki zastępczej w Powiecie Dąbrowskim, która stanowi jak na razie najlepszą formę całodobowej opieki dla dzieci, które nie mogą pozostawać w rodzinie naturalnej z uwagi na to, iż ich rodzicom zostały ograniczone prawa rodzicielskie przez sąd rodzinny.
Duży zakres działalności PCPR stanowi również wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie może uzyskać informacje i załatwić sprawy związane z otrzymaniem dofinansowania ze środków PFRON:
a) do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym 
b) do likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, barier technicznych i w komunikowaniu 
c) do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
d) do udziału osób niepełnosprawnych w ramach organizacji sportu, kultury, rekreacji 
i turystyki.

Centrum udziela informacji na temat dofinansowań dla osób niepełnosprawnych udzielanych bezpośrednio przez wojewódzkie oddziały PFRON.

Podstawową formą działania jest praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa skierowana na pomoc osobom, rodzinom we wspomaganiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi.
Centrum, jako koordynator zadań, posiada rozbudowaną wiedzę o stanie pomocy społecznej w powiecie, co daje gwarancję należytego wykonania zadań. Pełni także rolę wyspecjalizowanej instytucji, tworzącej na potrzeby Rady i Zarządu Powiatu bazę informacji o stanie pomocy społecznej.
Realizując zadania z zakresu polityki społecznej, Centrum wykonuje uchwały i dyspozycje Rady Powiatu, jej Komisji i Zarządu Powiatu, jak również jest partnerem dla organizacji pozarządowych, prowadzących lub też wspierających działalność na rzecz osób wymagających pomocy, w tym szczególnie osób niepełnosprawnych.