Możliwość zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatu Dąbrowskiego
czwartek, 04.05.2023
Przejdź do wpisu Możliwość zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatu Dąbrowskiego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 16/202023 Starosty Dąbrowskiego z dnia 20 kwietnia 2023r. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2023r, poz. 2940) istnieje możliwość zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatu Dąbrowskiego.

Kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Dąbrowskiego mogą zgłaszać organizacje o których mowa w art. 44c ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tj.: działające na terenie Powiatu Dąbrowskiego organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Zgłoszenia kandydatów należy dokonać, w formie pisemnej, na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 maja 2023r. (decyduje data wpływu do PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej).

Powołanie przez Starostę Dąbrowskiego członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Dąbrowskiego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia wskazanego w ogłoszeniu jako ostatni dzień dokonywania zgłoszeń.  

Kadencja Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Dąbrowskiego trwa 4 lata.

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Dąbrowskiego jest organem opiniodawczo – doradczym Starosty Dąbrowskiego. Do zakresu jej działania należy w szczególności:

 1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
 2. Monitorowanie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
 3. Wspieranie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w kulturze, sporcie i rekreacji.
 4. Opiniowanie projektów uchwał i programów pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.
 5. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej dotyczących przydziału środków PFRON.
 6. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz przedstawianie stanowiska Rady Społecznej w sprawach dotyczących osób niepełnosprawnych.
 7. Współpraca z organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.
 8. Wspomaganie działań służących realizacji praw osób niepełnosprawnych.
 9. Współpraca i wymiana informacji z instytucjami i placówkami zajmującymi się działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych.
 10. Wspieranie i opiniowanie działań związanych z likwidacją barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej.

Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, tel. 0-14 642 – 44 – 15

KARTA ZGŁOSZENIA

ZARZĄDZENIE STAROSTY DĄBROWSKIEGO