Lokalnie przeciw przemocy domowej
czwartek, 20.10.2016
Przejdź do wpisu Lokalnie przeciw przemocy domowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 20 października 2016r. zorganizowało spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej z terenu Powiatu Dąbrowskiego. Spotkanie poświęcone było wzmocnieniu współpracy międzyinstytucjonalnej w zakresie wsparcia rodziny i  przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Ważnym punktem spotkania była wymiana doświadczeń oraz  wypracowanie wspólnych wniosków dotyczących realizacji zadań ustawowych poszczególnych instytucji.  Pracownicy socjalni w codziennej pracy podejmują szereg ważnych i odpowiedzialnych decyzji dotyczących swoich podopiecznych, dlatego niezwykle ważnym elementem jest  stworzenie systemu wsparcia również dla kadry pomocowej.  

Ideą przewodnia organizacji spotkań interdyscyplinarnych na szczeblu powiatowym jest:

  • Podniesienie skuteczności działań służb pomagających
  • Rozwój procesu integrowania instytucji na rzecz wspierania osób uwikłanych w przemoc domową.
  • Rozwój środowiskowych form wsparcia.
  • Wzmocnienie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy domowej.
  • Wypracowanie modelu interwencji.
  • Podnoszenie kwalifikacji pracowników w dziedzinie zjawiska przemocy domowej.
  • Prowadzenie szerokiej akcji medialnej, dotyczącej uprawnień osób pokrzywdzonych jak i podejmowanych w tym zakresie działań.