KOLEJNE DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU „DOBRA PRZYSZŁOŚĆ”
wtorek, 18.09.2018
Przejdź do wpisu KOLEJNE DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU „DOBRA PRZYSZŁOŚĆ”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej w roku 2018 realizuje na terenie Powiatu Dąbrowskiego projekt pn. „Dobra Przyszłość”. Projekt ten jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W roku 2018 Uczestnikami Projektu pn. „Dobra Przeszłość” są 23 osoby, będące:

 1. osobami lub rodzinami korzystającymi ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie
  z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 2. osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa
  w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 3. osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy
  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego.

W roku 2018 zdecydowanie większą liczbę uczestników stanowią osoby niepełnosprawne, uczęszczające do Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowicy prowadzonego przez  Stowarzyszenie „Otwarte Serce” Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Szczucinie.

W ramach projektu jak do tej pory zostało nieodpłatnie, udzielone wsparcie w postaci:

 1. identyfikacji indywidualnych potrzeb i potencjałów Uczestników Projektu,
 2. poradnictwa psychologicznego w formie spotkań indywidualnych z psychologiem,
 3. treningu kompetencji i umiejętności społecznych, którego założeniem jest nabycie, przywrócenie, wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej,
 4. poradnictwo zdrowotnego w formie spotkań indywidualnych z rehabilitantem, w tym: z wykorzystaniem metody hydroterapii, z wykorzystaniem metody hipoterapii oraz metod rehabilitacji ogólnej,
 5. poradnictwa zdrowotnego w formie spotkań indywidualnych z logopedą,
 6. warsztatów o charakterze terapeutycznym z zakresu arteterapii.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie elementarnego systemu wspierania osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia na terenie Powiatu Dąbrowskiego poprzez wsparcie i poprawę ich sytuacji społecznej i zawodowej, ich aktywne włączenie w drodze poprawy i wzmocnienia ich szans na zatrudnienie. Projekt cechuje się kompleksowym podejściem do potrzeb klienta pomocy społecznej i wielopłaszczyznowym wsparciem, stanowi element innowacyjny na terenie Powiatu Dąbrowskiego. W pełni odpowiada na zdiagnozowane potrzeby mieszkańców Powiatu.