Klauzula informacyjna dla klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej (PCPR)
poniedziałek, 28.05.2018
Przejdź do wpisu Klauzula informacyjna dla klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej (PCPR)

 Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@pcprdt.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań PCPR- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Funkcjonowanie PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej opiera się w szczególności
  o następujące przepisy prawa:

 

 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017r. poz.1868, z późn. zm.);
 2. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017r., poz.1769 z późn. zm.) i akty wykonawcze do ustawy;
 3. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2017r., poz. 697 z późn. zm.);
 4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018r., poz. 511 z późn. zm.) i akty wykonawcze do ustawy;
 5. Ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390.),
 6. Ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U.
  z 2017r., poz. 1453 z późn. zm.);
 7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013, poz.1190 z późn. zm.);
 8. Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r., poz. 902
  z późn.zm.);
 9. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077  z późn. zm.);
 10. Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018r., poz. 395 z późn. zm.);
 11. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.1579 z późn. zm.).
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie
  z instrukcją kancelaryjną.

 

 1. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, chyba, że przepisy odrębne stanowią inaczej lub ich dalsze przetwarzanie, będące wynikiem złożonego wcześniej wniosku lub rozpoczęcia prowadzenia sprawy jest niezbędne z uwagi na przepisy szczegółowe. 
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne i jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia sprawy.