Edukacja ekologiczna Uczestników Projektu „Dobra Przyszłość”
poniedziałek, 19.06.2017
Przejdź do wpisu Edukacja ekologiczna Uczestników Projektu „Dobra Przyszłość”

W dniu 10 czerwca br. Wychowankowie Jednostki Wspierającej Rodzinę w Dąbrowie Tarnowskiej, będący równocześnie Uczestnikami Projektu pn. „Dobra Przyszłość” wzięli udział w treningu w zakresie prozdrowotnego trybu życia i alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Trening ten, przyjął formę jednodniowych, wyjazdowych zajęć z zakresu edukacji ekologicznej i miał miejsce na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego.

Projekt „Dobra Przyszłość” realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W trakcie treningu Uczestnicy Projektu wzięli udział w zajęciach o szerokiej tematyce dotyczącej środowiska naturalnego, krajobrazu, dziedzictwa kulturowego, itp. Uczestniczyli w projekcji 3D, w Muzeum Przyrodniczym oraz zwiedzili dostępne ekspozycje przyrodnicze. Następnie zwiedzili Jaskinię Łokietka jak i Jaskinię Ciemną oraz przeszli Szlakiem Niebieskim – Brama Krakowska, aby zakończyć spotkanie wspólnym grillowaniem na łonie natury. Uczestnicy Projektu mieli zorganizowany czas wolny oraz mieli możliwość skorzystania z wszystkich dostępnych, atrakcji oferowanych przez Park Narodowy.

Charakter grupowy niniejszego wyjazdu miał nieoceniony wymiar integracyjny. Taka forma wsparcia miała na celu ułatwienie kontaktów interpersonalnych pomiędzy Uczestnikami Projektu. Pozwoliła zbudować jedność w grupie, poprzez wspólne rozwiązywanie problemów, twórcze myślenie i komunikację. Efektem wyjazdu było przełamanie onieśmielenia, rozwój empatii oraz zbudowanie płaszczyzny wzajemnego zaufania.

Powyższe zajęcia edukacyjne odbyły się w ramach treningu kompetencji i umiejętności społecznych, którego założeniem było nabycie, przywrócenie, wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej. Dla wszystkich Uczestników był on całkowicie bezpłatny. W trakcie treningu do dyspozycji Uczestników Projektu był pracownik socjalny oraz koordynator pieczy zastępczej, którzy mieli na celu, pokazać uczestnikom treningu jak szanować godności osoby i prawa do samostanowienia.