Dożynki powiatowe z udziałem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
poniedziałek, 28.08.2017
Przejdź do wpisu Dożynki powiatowe z udziałem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

W tym roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej wzięło udział w IX Święcie Powiśla Dąbrowskiego – dożynki powiatowe  i targi gospodarcze.  

Udział Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej był doskonałą okazją do promowania działalności PCPR, ze szczególnym uwzględnieniem:

Kampanii na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Przemoc w rodzinie bez wątpienia jest zjawiskiem, które występuje powszechnie w społeczeństwie i dotyka rodzin o różnym statusie społecznym. Jest zarówno skutkiem, jak i przyczyną dysfunkcji w rodzinie. Niezależnie od definicji zjawiska przemocy w rodzinie są nią te wszystkie działania, które naruszają prawa i dobra osobiste członków rodziny (osoby najbliższej, a także innych osób zamieszkujących wspólnie lub wspólnie gospodarujących). Przemoc w rodzinie w szczególności naraża osoby bliskie na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, narusza ich godność osobistą, nietykalność cielesną, wolność i swobodę, w tym również osobiste normy związane z życiem seksualnym. Powoduje szkody na zdrowiu fizycznym, psychicznym, a także wywołuje cierpienie i krzywdy moralne u osób, które jej doznają. Osoby uwikłane w przemoc domową mogą otrzymać wsparcie w ramach działalności PCPR oraz Punktu Interwencji Kryzysowej  w Dąbrowie Tarnowskiej.

Kampanii rodzicielstwa zastępczego:

Piecza zastępcza jest formą pomocy i opieki skierowaną do dzieci, których rodzice zostali trwale lub czasowo pozbawieni praw rodzicielskich lub gdy władza ta została im ograniczona lub zawieszona. Rodzinną pieczę zastępcza mogą stanowić osoby spokrewnione z dzieckiem tj. dziadkowie i rodzeństwo dziecka, jak również osoby niespokrewnione z dzieckiem oraz krewni nie będącymi wstępnymi i zstępnymi. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze. Hasłem przewodnim kampanii PCPR na rzecz rodzicielstwa zastępczego jest „Dużo Miłości dla Małego Serca”.

Na  okoliczność uczestnictwa PCPR w Święcie Powiśla Dąbrowskiego zostały przygotowane specjalne ulotki, plakaty informacyjne i balony, które pracownicy PCPR rozdawali
i jednocześnie udzielali wyczerpujących informacji w przedmiotowym zakresie.