Dostępne mieszkanie, wsparcie osób z niepełnosprawnościami -program PFRON
poniedziałek, 18.07.2022
Przejdź do wpisu Dostępne mieszkanie, wsparcie osób z niepełnosprawnościami -program PFRON

„Dostępne Mieszkanie”

– wsparcie osób z niepełnosprawnościami ze środków finansowanych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych –

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, iż Powiat Dąbrowski planuje wystąpić do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o przyznanie środków finansowych na realizację programu, skierowanego do osób z niepełnosprawnościami.

Program „Dostępne mieszkanie”, ma na celu przyczynić się do wzrostu niezależności osób niepełnosprawnych oraz ułatwić im aktywność zawodową i społeczną poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych.

Dofinansowanie dotyczy dopłaty do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.

Program realizowany będzie w latach 2022-2025 a nabór wniosków prowadzony będzie w trybie ciągłym, aż do wyczerpania środków finansowych.

Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia warunki:

  1. posiada orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
  2. złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
  3. złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
  4. w momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia.

W przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, wniosek składa jej opiekun prawny. W takim przypadku do wniosku dołącza się:

  1. oświadczenie o zamieszkiwaniu w lokalu wspólnie osoby z niepełnosprawnością oraz opiekuna prawnego;
  2. orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka.

Wysokość dofinansowania stanowić będzie różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego, nie może być jednak większa niż równowartość iloczynu 15 m2 i wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał, w którym nabywane jest mieszkanie, obowiązującej dla lokalizacji mieszkania nabywanego.

Warunkiem rozliczenia przyznanych środków finansowych jest:

  1. udokumentowanie różnicy pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego, poprzez przedstawienie umowy sprzedaży mieszkania niedostępnego oraz umowy zakupu mieszkania bez barier architektonicznych lub umowy zamiany tych mieszkań;
  2. złożenie oświadczenia, iż mieszkanie uzyskane w wyniku transakcji, spełnia kryterium braku barier architektonicznych dla beneficjenta.

 

Więcej informacji (m.in. treść programu, zasady jego finansowania) można uzyskać na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – www.pfron.org.pl w zakładce: O Funduszu/Programy i zadania PFRON/Programy realizowane obecnie oraz pod numerem telefonu 14 642-44-15 (PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1).