Dodatkowe wsparcie dla osób z niepełnosprawnością
środa, 01.12.2021
Przejdź do wpisu Dodatkowe wsparcie dla osób z niepełnosprawnością

Powiat Dąbrowski w związku ze złożonym wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej w ramach Modułu IV programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, otrzymał dofinansowanie w wysokości 100 000,00 zł. Środki pozyskane w ramach ww. programu będą przeznaczone na działania na rzecz osób niepełnosprawnych związane z łagodzeniem skutków epidemii koronawirusa.

Realizatorem Programu z ramienia Powiatu Dąbrowskiego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej.

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wsparcie rzeczowe w ramach Programu zostanie skierowane do mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia oraz do dorosłych osób z niepełnosprawnościami z ustalonym stopniem niepełnosprawności znacznym i umiarkowanym wydanym przez zespoły orzekające lub orzeczeniem równoważnym wydanym przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczeniem równoważnym o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów wydanych przed dniem 1 stycznia 1998r. jeżeli nie utraciły ważności.

Osoby z niepełnosprawnością, do których skierowane zostanie wsparcie w ramach Programu, to osoby leżące lub osoby z ograniczoną możliwością poruszania się w tym osoby poruszające się przy użyciu wózka inwalidzkiego, balkonika, kul, lasek, lub innego specjalistycznego oprzyrządowania.

Powiat Dąbrowski jako adresat Programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi – Moduł IV” w roku 2021 udzieli Beneficjentom Programu wsparcie, które jest niezbędne i wynika ze specyficznych potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców. Potrzeby te zostały określone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej na podstawie rozmów i wywiadów z pracownikami ośrodków pomocy społecznej z terenu Powiatu Dąbrowskiego, jak również z samymi osobami z niepełnoprawnością i z ich opiekunami.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej obecnie prowadzi postępowanie mające na celu wyłonienie dostawcy środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych, przyrządów pomiarowych oraz produktów do pielęgnacji ciała osób niepełnosprawnych ( https://bip.malopolska.pl/pcprwdtarnowskiej,a,2021646,zapytanie-ofertowe-na-dostawe-srodkow-antyseptycznych-i-dezynfekcyjnych-przyrzadow-pomiarowych-oraz-.html ).

 

Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ulotka informacyjna PFRON (link)